Motion 58 – Handikappade seniorer relaterat till lagstiftning

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att lagförslaget som inför en 75 års åldersgräns för sparåtgärder inom specialomsorg, handikappservice, närståendevård och social- och hälsovårds service förkastas
  • att aktuell lagstiftning möjliggör för alla medborgare lika rätt till delaktighet, livskvalitet, hälsa och välbefinnande oavsett ålder eller handikapp

Behandling

Vi Svenska Seniorer i Nyland är bekymrade över förnyandet av lagstiftningen gällande lagen om specialomsorg (handikapp), handikappservicelagen samt överförande av tjänster för handikappade till socialvårdslagen. Förslaget att spara pengar genom att särskilja handikappade då de fyller 75 år och omorganisera både färdtjänst, närståendevården, handikappvård och möjligheter till att bo hemma är en stark tillbakagång i utvecklingen av social- och hälsovården för äldre handikappade. Det är oacceptabelt att den nya lagstiftningen skall sätta en åldersgräns på 75 år för servicemöjligheter och fungera som underlag för ytterligare nedskärningar i serviceutbud, såsom exempelvis färdtjänst, för en handikappad äldre person. Ett handikapp som tidigare berättigat till samhällets stöd enligt handikappservicelagen försvinner inte då den handikappade fyller 75 år. Förslaget kan ses som ytterst diskriminerande då det baserar tillgången till service på ålder och inte på personens handikapp.
Det står även i strid med FN:s Konvention om mänskliga rättigheter, som utgår ifrån att inte se på människan som individ och hens behov samt hur hen på bästa sätt kan klara sig i samhället relaterat till personlig livskvalitet, hälsa och välbefinnande oavsett ålder eller handikapp och inte till personens ålder eller funktionsnedsättning

Föreningen Svenska Seniorer i Nyland Finland föreslår

  • att SFP arbetar för att lagstiftningen inte kategoriserar handikappade enligt ålder och att förslaget om att införa en diskriminerande 75 års åldersgräns för sparåtgärder inom specialomsorg, handikappservice, närståendevård och social- och hälsovårds service förkastas
  • att SFP verkar för att Konventionen om mänskliga rättigheter också i övrigt styr lagstiftningsbeslut så att varken ålder eller funktionsnedsättning förbises
  • att SFP arbetar för att aktuell lagstiftning möjliggör för alla medborgare lika rätt till delaktighet, livskvalitet, hälsa och välbefinnande oavsett ålder eller handikapp

Svenska Seniorer i Nyland
Gunvor Brettschneider, Thea Kusénius

Partifullmäktiges svar

Motionen tar upp en synnerligen viktig fråga. De sparförslag som minister Vehviläinen presenterat, på ca 60 miljoner euro, genomförs genom att funktionshinderlagen får en åldersgräns på 75 år. Efter att man fyllt 75 år börjar man höra till socialvårdslagens område. FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har även undertecknats av Finland även om den inte ratificerats ännu. Det är tveksamt att regeringens lagförslag uppfyller de kriterier som FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ställer upp. Konventionens mål är att befrämja, skydda och garantera alla personer med funktionsnedsättning fulla och lika grundläggande friheter och rättigheter. Precis som motionären påpekar är det även tveksamt om Finland med en dylik lagstiftning ens klarar av att uppfylla FN:s Konvention om mänskliga rättigheter. T.ex. rätten till en personlig assistent försvinner när man fyller 75 år om lagförslaget blir verklighet. Precis som i så många andra fall verkar det som att en konsekvensbedömning saknas när planerna gjorts. Det är inte alls sagt att inbesparingarna som helhet blir stora, risken är uppenbar att behovet av vår ökar lavinartat när verkligheten plötsligt förändras på klientens 75-års dag.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP:s företrädare arbetar för

  • att lagförslaget som inför en 75 års åldersgräns för sparåtgärder inom specialomsorg, handikappservice, närståendevård och social- och hälsovårds service förkastas
  • att aktuell lagstiftning möjliggör för alla medborgare lika rätt till delaktighet, livskvalitet, hälsa och välbefinnande oavsett ålder eller handikapp