Motion 28 – Sanningskommission för ursprungsbefolkningen i Finland

Beslut

Partidagen beslöt

  • att i samarbete med Sametinget arbeta för att det grundas en oberoende sanningskommission för att utreda eventuella brott som skett i historien mot samerna i Finland.
  • Att ILO-169 ratificeras.

Behandling

I Finland finns omkring 10 000 samer. Tyvärr finns det stora problem i hur Finland behandlat samerna genom historian och än idag råder det brister i hur Finland respekterar samernas rättigheter som urfolk, något såväl FN som Europarådet påtalat. Samerna har mött flera övergrepp och diskriminering av finska staten, exempelvis kring definitionen på ursprungsfolk, kring landrättigheter, och kring användningen av internat. Idag är både beslutsfattares och forskares kunskap om samernas historia generellt otillräcklig, och över lag är medvetenheten om ursprungsbefolkningens situation låg. Rättsstaten och rättigheter ska gälla alla medborgare, och i synnerhet minoriteter och utsatta grupper är beroende av rättsligt skydd. För detta krävs dock att eventuella kränkningar och oegentligheter alls undersöks. För att utreda diskriminering mot samerna, och för att garantera att deras rättigheter i framtiden, finns behov av en oberoende sanningskommission.

Det finns betydande exempel på hur sanningskommissioner har hjälpt ursprungsfolk och andra utsatta grupper på flera håll världen. Sådana finns t.ex. i Sydafrika och i Kanada. Sanningskommissionen i Kanada grundades år 2008 och utredde diskriminering gentemot ursprungsbefolkningen, speciellt hur bruk av internat hade som syfte att integrera ursprungsbefolkningen i majoritetsbefolkningen. På liknande villkor har internat även använts i Finland. I Sydafrika grundades en sanningskommission år 1995 för att utreda brott som skett under apartheid. Sanningskommissionen hade en stor roll i Sydafrikas övergång till en demokratisk stat och man anser att det var ett lyckat försök att utreda landets traumatiska historia i politiken.

Att en sanningskommission instiftas i Finland är ett mål i den verksamhetsplan Sametinget godkände år 2016. Ett liknande arbete pågår även i Sverige. Finlands och Europas enda ursprungsbefolknings rättigheter och historia är inte endast samernas sak att driva, utan något som berör hela vårt land och vår gemensamma historia. Oförrätter som inte reds ut och inte påtalas blir på sätt och vis oförrätter som aldrig får något avslut. Ett första steg mot att göra upp med vår historia är att låta de som berörts komma till tals och samla de upplevelser som finns, före det är för sent.

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska folkpartiets representanter i riksdagen arbetar för:

  • ATT det grundas en oberoende sanningskommission i samarbete mellan staten och Sametinget för att utreda eventuella brott som skett i historien mot samerna i Finland

Ida Schauman Anna Abrahamsson
Förbundsordförande Förbundssekreterare
Svensk Ungdom Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar:

Motionären tar upp ett känsligt kapitel i Finlands historia. Finland har ingalunda varit förskonat den omänskliga och ovärdiga behandling ursprungsfolk världen över har fått utstå – och våra samer har fått utstå under historien.

Sametingets verksamhetsplan som även innefattar instiftandet av en sanningskommission är ett tungt vägande skäl för Finland att också följa rekommendationerna. Det är uppenbart att det fortsättningsvis finns en känsla av att historiska oförrätter inte behandlats till fullo. Det råder också en stor okunskap i Finland om dessa oförrätter, och redan det är en orsak att gå vidare med saken.

Samtidigt behöver vi vara medvetna om att det också finns andra viktiga saker när det gäller den samiska minoriteten som bör föras vidare i Finland. Hit hör sametingslagen, samiska språklagen och ratificeringen av ILO-169. Under förra regeringsperioden gjordes ett stort arbete för dessa frågor med SFP vid rodret för bland annat sameministearbetsgruppen inom regeringen. Regeringen lyckades nå enighet och enhälliga propositioner avgas till riksdagen gällande ny sametingslag samt ratificering av ILO-169. På grund av att samlingspartiets och sdp:s led inte höll i riksdagen, förföll förslaget till ny samedefinition och därmed hela sametingslagen. ILO-169 godkändes i första behandling men blev sedan på grund av sdp vilande över nyval. Saken är alltså fortfarande anhängig i riksdagen. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta för en ratificering av ILO-169 och också för att samerna ska återfå sitt förtroende för statsmakten. En sanningskommission som motionären föreslår är en resurskrävande process, som behöver genomföras noggrant och ordentligt för att vara meningsfull.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att i samarbete med Sametinget utreda behovet att det grundas en oberoende sanningskommission i samarbete mellan staten och Sametinget för att utreda eventuella brott som skett i historien mot samerna i Finland
  • att ILO-169 ratificeras