Motion 1 – Arbetslöshetskassorna som förmedlare av arbetsplatser

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

att privata arbetsförmedlingar utnyttjas som komplement till de offentliga arbetsförmedlingstjänsterna

Behandling

Arbetskraftsbyråerna sköter arbetsplatsförmedling och omskolning och aktivering av arbetslösa. Arbetslöshetskassorna betalar arbetslöshetsunderstöden.

I Finland sköter arbetskraftsbyråerna om arbetsplatsförmedlingen och i viss utsträckning om omskolning av arbetslösa till nya yrken. Viss uppdatering av yrkeskompetens kan också komma ifråga.

Den nya aktiveringsmodellen ålägger from 1.1.2018 arbetskraftsbyråerna att sköta om aktivering av arbetslösa. Detta medför stora förändringar i personalens arbetsuppgifter och en ökning av personalresursen kommer att ske.

Arbetslöshetskassorna får enligt lag inte göra annat än betala ut arbetslöshetsunderstöd.

Erfarenheter

• Arbetskraftsbyråerna står inför en omöjlig uppgift att distribuera arbetsplatser för hela den mångfald av yrken som finns i dagens samhälle.

• Ju mer utbildning en arbetslös har, desto svårare är det för personalen att uppfatta den sökandes kompetens och lämlighet till lediga arbetsplatser.

• Den nya aktiveringsmodellen kräver meningsfulla aktivitetsdagar skräddarsydda för en viss kategori arbetslösa.

• Aktivitetslagen har inte emottagits väl av det finska folket.

Resonemang:

• Arbetsplatsförmedling och aktivering av arbetslösa äventyrar inte arbetslöshetskassornas solvens i dagens digitaliserade värld.

• Det ligger i arbetslöshetskassornas intresse att få medlemmar ut i arbetslivet genom att deras ekonomi då blir bättre.

• Arbetslöshetskassorna är mindre enheter än arbetskraftsbyråerna.

• Arbetslöshetskassorna finns till för sin egen yrkeskår och samarbetar med fackföreningar.

• Arbetskraftsbyråerna och fackföreningarna fortsätter med sin arbetsplatsförmedling men nya samarbetsformer blir möjliga.

• Danmark har konceptet varit fungerande redan länge.

SFP Esbo föreslår därför:

att SFP ska arbeta för att tillåta arbetslöshetskassorna att idka arbetsplatsförmedling och att ordna utbildning och aktiveringsdagar.

 

Partifullmäktiges svar

Det är ett stort problem på arbetsmarknaden idag att utbud och efterfrågan på arbetskraft inte möts. Dagens sysselsättningsåt­gärder och vårt nuvarande sätt att sköta arbetsförmedlingen fungerar inte som den borde. För att lösa de struk­turella problemen krävs en omfattande reform. SFP har redan länge talat för konkurrensutsättning av arbetskraftstjänsterna. De regionala försöken med privata arbetsförmedlingar i Nyland och Birkaland har gett goda resultat.

Regeringens planerade landskapsreform innehåller också förändringar i de s.k. tillväxttjänsterna Förmedling av arbetsplatser, företagstjänster samt rekryterings- och  kunskapstjänster ska överföras till de blivande landskapen. Reformen leder till att arbetsförmedling kommer att omfattas av valfrihet och privata arbetsförmedlingar kommer att ha allt större roll i arbetskraftstjänsterna. SFP välkomnar en större valfrihet i den här frågan.

Motionären lyfter upp flera goda argument varför arbetslöshetskassorna borde sköta arbetsförmedling. Arbetslöshetskassornas ansvar kommer i fortsättningen ännu mera att fokuseras på utbetalning av sociala förmåner. Arbetslöshetskassorna får då också större möjlighet att själva grunda ett bolag som sköter arbetsplatsförmedling  samt ordnar utbildning och aktiveringsdagar.

SFP bevakar reformerna aktivt i riksdagen, och oberoende av ifall landskapsreformen blir verklighet eller inte så stöder SFP en förändring av det nuvarande systemet när det gäller arbetsförmedlingar i linje med de försök som genomförts i Nyland och Birkaland.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att privata arbetsförmedlingar utnyttjas som komplement till de offentliga arbetsförmedlingstjänsterna