Motion 10 – Strävan till ett hållbart ekonomiskt system

Beslut

SFP arbetar fortsättningsvis för:

  • att beskattningen ska styras från inkomstbeskattning till beskattning av miljö- och hälsobelastande konsumtion

Behandling

Partifullmäktiges svar

Klimatförändringen kräver åtgärder inom alla samhällssektorer. Det är viktigt att vi målmedvetet fortsätter arbeta för att främja den gröna omställningen, frångå fossila bränslen och minska på utsläppen av växthusgaser.

Svenska folkpartiet vill att politiken ska sporra till en hållbar livsstil och miljövänliga val. Det ska vara lätt att leva hållbart i Finland. Vi ska vara föregångare inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi, använda våra resurser på ett smart sätt och främja återanvändning när det är möjligt.

Ekonomiska styrmedel, som beskattning, är ett sätt att styra samhället i en mer hållbar riktning. I vårt skattepolitiska program slår vi fast att beskattningen ska styras från inkomstbeskattning till beskattning av miljö- och hälsobelastande konsumtion. Vi vill sänka skatten på arbete och pensioner.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar fortsättningsvis för:

  • att beskattningen ska styras från inkomstbeskattning till beskattning av miljö- och hälsobelastande konsumtion

Motion

Finland hör till de länder i världen som använder allra mest naturresurser. Vi finländare förbrukar naturresurser långt över våra tillgångar. Om alla levde som finländarna gör, skulle det behövas fyra jordklot för att skapa alla de naturresurser som skulle behövas.

I Finland är det ofta förhållandevis billigt att konsumera produkter som kräver naturresurser jämfört med att förbruka olika tjänster. Det mänskliga arbetet är dyrt i förhållande till priset på råvaror och energi vilket lockar till konsumtion av varor i stället för konsumtion av tjänster. Den ökande förbrukningen av naturresurser förstör i många fall vår miljö utan att öka befolkningens välbefinnande på ett avgörande sätt.

Enligt statistikcentralens uppgifter (https://www.veronmaksajat.fi/tutkimus-ja-tilastot/suomen-verot-ja-menot/verotuotot/#b889c7f3) samlade staten år 2022 in närmare 75 miljarder euro i form av skatter relaterade till arbete, så som inkomstskatt och arbetspensionsskatt. Samtidigt insamlades konsumtionsrelaterade skatter så som mervärdesskatt och energiskatt till ett värde av knappt 36 miljarder euro. Beskattningen av arbete är således betydligt högre i förhållande till beskattningen av varu- och energikonsumtion. Genom en förändring av vårt beskattningssystem mot en ökad beskattning av råvaru- och energikrävande produkter kunde vi styra konsumtionen mot en mindre miljöbelastande konsumtion samtidigt som förändringen skulle ge utrymme för en minskad beskattning av arbete.

Motionärens beslutsförslag

Därför yrkar vi på att SFP genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för

●  att vårt ekonomiska system förändras så att beskattningen av miljöbelastande material- och energikonsumtion ökar och beskattningen på arbete minskar.

Motionär

Styrelsen för Sfp i Kyrkslätts centrum

Ann-Christine Sved, ordförande,  Christoph Gareis, viceordförande