Motion 34 – Legalisera dödshjälp i Finland

Beslut

SFP arbetar för

  • att utveckla terminalvården samt erbjuda mer stöd för anhöriga
  • att möjligheten till dödshjälp fortsättningsvis utreds

Behandling

Partifullmäktiges svar

Frågan kring eutanasi, eller aktiv dödshjälp, har behandlats också tidigare. Svensk ungdoms motion från år 2015 hade samma angreppssätt, och partidagen beslöt då att en närmare utredning av möjligheten till dödshjälp ska ske.

Beredningen tog då fasta på att det finns många öppna frågor och etiska problem som är förknippade med aktiv dödshjälp, till exempel hur man fattar beslut om eutanasi och vem som bär ansvaret för själva utförandet. Det kan vara svårt att bedöma patientens förmåga till beslut i lägen där eutanasi kan bli aktuellt. Det är viktigt att det förs en grundläggande samhällsdiskussion i frågan för att med jämna mellanrum utvärdera behovet av dödshjälp. En sådan diskussion förs kontinuerligt, och har också genomförts i flera repriser under de senaste åren under ledning av samhällspåverkare med stark koppling till Svenska folkpartiet.

Ett medborgarinitiativ som ville tillåta eutanasi förkastades av riksdagen i maj 2018. Riksdagen beslöt då att be statsrådet inrätta en expertgrupp för att utreda god vård i livets slutskede, självbestämmanderätt och terminalvård samt regleringsbehov i fråga om eutanasi.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en arbetsgrupp som arbetade i tre år och avlade sin rapport i juni 2021. Man beredde två lagutkast om läkarassisterat självmord och eutanasi för eventuell prövning. Det första utkastet grundade sig på medborgarinitiativet och är mer avgränsat, medan det andra är mer tillåtande. Man kunde ändå inte nå samsyn i frågan ifall läkarassisterat självmord eller eutanasi bör legaliseras. Arbetsgruppen lyfter i slutrapporten särskilt fram att läkarens rättsliga ställning är oklar om läkaren assisterar patienten i självmord. Att avsluta en patients liv är enligt den finländska strafflagen straffbart under benämningen dråp eller vållande till annans död.

Som en del av expertgruppens arbete publicerades rekommendationer för palliativ vård och vård i livets slutskede. Dessutom publicerades en webbkurs för ett kompetenspass för vård i livets slutskede. Kompetenspasset är avsett för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Det är värt att notera att Finlands Läkarförbund motsätter sig en legalisering av eutanasi. Läkarförbundet motsätter sig också att läkarna som yrkeskår skulle förpliktas att utföra ingrepp vilkas primära syfte är att påskynda patientens död.

Utvecklandet av den palliativa vården behöver prioriteras. Även anhöriga behöver erbjudas mer stöd.

Frågan kring eutanasi är en typisk så kallad samvetsfråga där enskilda politiker måste agera enligt sin egen övertygelse.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att utveckla terminalvården samt erbjuda mer stöd för anhöriga
  • att möjligheten till dödshjälp fortsättningsvis utreds

Motion

Individens rätt till självbestämmande hör till våra mest grundläggande värderingar, detta ligger också som grund för den lagstiftning som görs. Svensk Ungdom anser att inom självbestämmanderätten hör också rätten att få bestämma om sitt eget liv, därmed också det egna livets slutskeden.

Med eutanasi avses dödshjälp där någon annan än patienten utför den handling som leder till patientens död. Assisterat döende är dödshjälp där patienten själv utgör handlingen, men hen får medicinen och instruktionerna för handlingen.

Diskussionen kring dödshjälp har varit aktuell den senaste tiden bland annat då en utredning inom social- och hälsoministeriet utfördes under tre års tid efter ett medborgarinitiativ, men denna utredning kom inte till konkreta resultat. En orsak till avsaknaden av konkreta resultat anges vara bristen på resurser till utredningen och att gruppen använde mer resurser på att utreda situationen i den palliativa vården, inte specifikt frågan angående dödshjälpen.

Den palliativa vården och dödshjälpen är starkt sammanknutna och utesluter inte varandra. Vår palliativa vård kräver mera resurser för att i praktiken kunna erbjuda alla det stöd som behövs för dom sista dagarna i ens liv. Samtidigt kan inte diskussionen angående dödshjälp åsidosättas enbart med argument om att utveckla den palliativa vården eftersom den palliativ vården inte är ett alternativ för alla. En god vård i livets slutskede står inte i strid med dödshjälp.

Flera länder har tillåtit antingen eutanasi eller assisterat döende, bland annat Nederländerna och Schweiz. Dessa har olika reglering gällande till exempel vem som kan ansöka och hur man ansöker om dödshjälp. Finland ska inte rakt kopiera någon av de modeller som nu redan används runtom världen, utan vi måste skapa en modell som passar in i vår vård och vårt samhälle.

Att tillåta eutanasi är att respektera individens självbestämmanderätt över sitt liv, sina vårdval och sättet man vill avsluta sitt liv på.

Motionärens beslutsförslag

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

  • Att assisterat döende legaliseras i Finland
  • Att eutanasi legaliseras i Finland

Motionär

Julia Ståhle, Förbundsordförande

Malin Lindholm, Förbundssekreterare