Adlercreutz: Dåliga nyheter för Östersjön i budgetramarna

Regeringens iver att luckra upp normer äventyrar arbetet som gjorts för Östersjön.

Regeringen fattade beslut om taket för de statliga utgifterna för de följande fyra åren under förra veckans ramförhandlingar. SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz kritiserar regeringen för att ha glömt bort Östersjön.

– Regeringens iver att luckra upp normer äventyrar arbetet som gjorts för Östersjön. Nu planeras att möjligen avskaffa oljeskyddsavgiften och oljeavfallsavgiften, vilka använts till oljebekämpning och sanering av förorenade områden. Avgifterna har via oljeskyddsfonden kanaliserats till kostnadsersättning för oljeskador där förorenaren inte har kunnat identifieras. Dessutom har resurserna kunnat användas till att stöda räddningsväsendets anskaffning av oljebekämpningsmateriel. Oljeskyddsfonden har varit ett fungerande instrument – vilka andra resurser kan vi använda till att täcka kostnaderna för oljeolyckor när förorsakaren är okänd? Jag vädjar till regeringen att inte avskaffa avgifterna, säger Adlercreutz.

Regeringen föreslår också att underlätta regleringen för vattenbruksanstalter.

– Genom att underlätta tillståndsprocesserna vill man främja vissa typer av fiskodlingsanläggningar. Faran är ändå att ett ökat antal odlingsanläggningar kan orsaka mer lokala näringsutsläpp och uppkomsten av blågröna alger kan öka. I stället för att ändra tillståndsprocesserna borde vi först utreda t.ex. recirkuleringsanläggningars potential och vidareutveckla lösningar som belastar naturen så lite som möjligt.

– Östersjöns tillstånd är fortfarande alarmerande och att luckra upp normerna förbättrar ingenting. Då vi fattar beslut som påverkar Östersjön borde alltid beslutens effekt på Östersjöns tillstånd tas i beaktande. I stället för att underlätta regleringen borde mer resurser riktas till att lätta belastningen på Östersjön.

Henriksson om budgetramarna: Regeringens jobb blev på hälft

Det är väldigt få som tror att social- och hälsovårdsreformen på riktigt ska ge kostnadsinbesparingar. Tvärtom tyder mycket av det som experterna sagt i offentligheten att kostnaderna kommer att öka.

Läs föregående artikel

Nylander: Mångprofessionellt samarbete behövs inom småbarnspedagogiken

Vi behöver mångsidigt kunnande inom småbarnspedagogiken och varje yrkesgrupp har sin värdefulla kunskap att bidra med, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Läs följande artikel