Kustens riksdagsledamöter har förnyat kravet på att ersätta skadorna som orsakats av skarven åt yrkesfiskare

Riksdagsledamöterna Anders Norrback (SFP), Jari Myllykoski (V), Kristiina Salonen (SDP) och Peter Östman (KD) har lämnat in ett skriftligt spörsmål till jord- och skogsbruksminister om den pågående lagberedningen om ersättningarna som betalas för skador som orsakats av fredade djur.

-Vi vill fortsättningsvis få ett svar på hur jord- och skogsbruksministeriet kommer att se till att yrkesfiskarna får ersättning för den skada som orsakas av skarvarna, poängterar riksdagsledamöterna.

Ledamöternas skriftliga spörsmål, som gjordes i slutet av året 2020, hänvisades till miljöministeriet fastän frågan klart och tydligt riktats till jord- och skogsbruksministeriet agerande i lagförberedningen som berör specifikt yrkesfiskarna, vilket hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. 

Ledamöterna påminner om att enligt riksdagens arbetsordnings 27 § kan ledamöter göra ett skriftligt spörsmål om en fråga som hör till ministerns ansvarsområde. Ministern måste ge ett skriftligt svar till spörsmålet inom 21 dagar. 

Det finns stora problem med det lagutkast som presenterades på hösten. Lagförslaget tar inte i beaktande de skador som orakats av skarven inom yrkesfisket. Enligt riksdagsledamöterna skulle detta innebära att yrkesfiskarna lämnas åt sitt öde.

-Lagförslaget om de ersättningar som betalas åt fiskerinäringen är diskriminerande. Detta skulle inte trygga en likvärdig behandling med jordbruks-, ren- och fiskodlingsnäringen.

Propositionsutkastet har inte tagit hänsyn till den fredade skarven som orsakar skada åt det kommersiella fisket i Finland. Enligt ledamöterna kan man inte bortförklara bristerna i lagpropositionen med okunskap, då det finns otaliga forskningar i ämnet både nationellt och internationellt. 

-Propositionsutkastet måste ändras så att ersättningar orsakade av skarven betalas åt yrkesfiskarna, säger riksdagsledamöterna.

Brister i propositionsutkastet har poängterats av flera olika aktörer. Bland annat Österbottens förbund, Finlands yrkesfiskare FYFF, Centralförbundet för fiskerihushållning och Finlands fiskodlarförbund har alla uttryckt sin åsikt om att bortlämnandet av ersättningar som orsakats av skarvar är en allvarlig brist i lagpropositionen. 

 

Maria Swanljung blir ny specialmedarbetare för Anna-Maja Henriksson

Politices magister Maria Swanljung har kallats till ny specialmedarbetare för justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP). Som specialmedarbetare kommer Swanljung att ha ett särskilt ansvar för kommunikation.

Läs föregående artikel

Holmäng: För ut vaccinet till ungdomarna!

Det ska vara lätt att vaccinera sig och därför bör ungdomar ha möjlighet att bli vaccinerade mot Covid-19 där var de lever sin vardag.

Läs följande artikel