Varför är det viktigt att uppmärksamma de samiska språken?

Under veckan som gick uppmärksammade vi den samiska språkveckan. Språkveckans syfte är att sprida medvetenheten samt synliggöra språken i offentliga rum och höja språkens status. I Finland talas tre av de nio samiska språk som finns kvar.

Text: Anna Korkman
Lue artikkeli suomeksi täältä. 

Tuomas Aslak Juuso, Sametingets ordförande i Finland är hoppfull över att den samiska språkveckan har bidragit till att allt fler samhällsaktörer inkluderar och uppmärksammar samiska språk i sin verksamhet.

– Sametinget har också utarbetat nya webbsidor som stöd för att myndigheter ska kunna uppfylla de språkliga rättigheterna, säger Tuomas Aslak Juuso.

Det samiska språkområdet är gränsöverskridande och sträcker sig över delar av Finland, Sverige, Norge och Kolahalvön i Ryssland. I länderna talas nio samiska språk och samtliga ingår i UNESCO:s lista av hotade eller mycket hotade språk. I Finland finns språkgrupperna nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. Av de ungefär 10 500 samer som bor Finland, pratar de flesta nordsamiska.

 

Den samiska kulturen finns inbunden i de samiska språken och många lär och upprätthåller språket i samband med vardagligt utövande av de samiska näringarna renskötsel, fiske, jakt och hantverk. Exempelvis finns uppskattningsvis 20 000 olika samiska termer förknippade med renskötsel. Genom användningen av de samiska språken bevaras kunskapen om kulturen och näringarna och förmedlas vidare till kommande generationer.

I två generationer överfördes inte de samiska språken till nästa generation och förtrycket av de samiska språken i Finland har satt allvarliga spår och kräver medvetet arbete för att bevaras. Under 1940-talet skickades samiska barn till finskspråkiga internatskolor där de inte fick tala sitt eget språk och blev berövade på sin språkliga identitet.

“Den samiska kulturen finns inbunden i de samiska språken och många lär och upprätthåller språket i samband med vardagligt utövande av de samiska näringarna renskötsel, fiske, jakt och hantverk. Exempelvis finns uppskattningsvis 20 000 olika samiska termer förknippade med renskötsel. Genom användningen av de samiska språken bevaras kunskapen om kulturen och näringarna och förmedlas vidare till kommande generationer.”

Svenska folkpartiet har länge jobbat för de samiska intressena. Partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson lyfter inför den samiska språkveckan upp vikten av tillgänglighet till de samiska språken.

– Det är viktigt att bevara alla tre samiska språk och förbättra möjligheterna att använda och lära sig språken. Ibland har språket helt eller delvis försvunnit för en generation. Genom till exempel språkbadsverksamhet i dagvården kan barn upptäcka språket och kopplingen till sin egen samiska kultur. Där spelar också tillgängligheten till böcker på de tre samiska språken en mycket central roll, säger Henriksson.

Idag fastställs samernas rätt att bevara och utveckla till språk och sin kultur och rätten att använda eget språk hos domstolar och andra myndigheter i bland annat den samiska språklagen. Eftersom antalet samer som talar enaresamiska och skoltsamiska uppgår bara i några hundra, är aktivt upprätthållande av språket är helt avgörande för språkens överlevnad.

– Samiska språkveckan är ett fint sätt att påminna oss alla om de samiska språken finns och lyfta fram vikten av att språkliga rättigheter förverkligas i Finland. Men mycket arbete återstår, säger Tuomas Aslak Juuso.

“Samiska språkveckan är ett fint sätt att påminna oss alla om de samiska språken finns och lyfta fram vikten av att språkliga rättigheter förverkligas i Finland. Men mycket arbete återstår”

– Tuomas Aslak Juuso

SPRÅKET

mor joiker ikke
men hun lærer seg språket
min mors mor joiker ikke
men hun snakker språket
min far joiker ikke
han snakker norsk
min fars far joiker ikke
han synger salmer
jeg joiker
men forstår ikke språket
min datter joiker og snakker alle språk

Skriven av Hege Siri, norsksamisk poet, det enda språket som talas i Finland, Sverige och Norge, det enda språket som inte håller på att dö ut. Över 30 000 människor pratar nordsamiska.

 

 

Torvalds: Välbehövliga beslut om den gemensamma jordbrukspolitiken


Efter två år av utdragna förhandlingar beslutar Europaparlamentet under fredagen om den gemensamma jordbrukspolitiken för åren 2021–2027. – Våra jordbrukare behöver besked om vad som gäller, och den nya politiken kommer minska deras administrativa börda, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds

Läs föregående artikel

Wickström: Gör det lättare att anställa


SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att företag ska få det lättare att anställa den första arbetstagaren. De små företagen är den största gruppen företag i Finland. Wickström skulle gärna se ett pilotprojekt riktat direkt till småföretagen vilket skulle betyda en byråkratiskt lättare och smidigare modell för att anställa den första arbetstagaren.

Läs följande artikel