Parlamentet begär tydligare regler för åtgärder mot skarven

Europaparlamentet har i oktober uppmanat EU-kommissionen att omedelbart utvärdera huruvida fågeldirektivet fortfarande är ändamålsenligt i fråga om förebyggande åtgärder och arters samexistens. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) välkomnar denna utveckling.

I samband med uppmaningen ombeds kommissionen utarbeta ett vägledande dokument om hur undantagen i fågeldirektivet ska tillämpas. 

– Vad det här i praktiken betyder, är att vi i Europaparlamentet uttrycker vår oro över att förebyggande åtgärder hittills inte varit tillräckliga samt att påverkan socialt och ekonomiskt inte i alla fall tillåtit samexistens mellan skarven och andra arter, säger Torvalds. 

Resolutionen skiljer sig från tidigare yttranden av parlamentet, eftersom majoriteten av ledamöterna tidigare motsatt sig att öppna upp för revideringar av fågeldirektivet. Frågan har varit mycket politiserad, särskilt som en del av den bredare biodiversitetsdebatten. 

Parlamentets nya yttrande om åtgärder mot skarven garanterar ändå inte en uppdatering av lagstiftningen. 

– Kommissionen ser inget behov att öppna upp fågeldirektivet eftersom det är upp till medlemsländerna att använda sig av undantagen och att bevilja tillstånd för åtgärder som skyddsjakt. Det här är ingen nyhet, utan något kommissionen vidhållit under en lång tid. Arbetet för att få till ändringar fortsätter därmed nationellt och det är upp till de finska myndigheterna att agera, konstaterar Torvalds. 

Resolution är alltså ett sätt för parlamentet att signalera att kommissionen inte gjort tillräckligt, men det verkliga arbetet ligger fortsättningsvis på de nationella politikerna, för att få till stånd fungerande lösningar. 

Europaparlamentets resolution kan läsas i sin helhet på Europaparlamentets hemsida. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0334_SV.pdf

SFP i Egentliga Finland nominerade kandidater inför riksdagsvalet 2023

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse nominerade sju kandidater till riksdagsvalet och därmed är över halva listan fylld. Kretsen kommer att nominera alla kandidater innan årsskiftet.

Läs föregående artikel

Henriksson: Långsiktigt arbete behövs för samernas språkliga rättigheter

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson understryker i samband med den samiska språkveckan vikten av långsiktigt arbete för samernas språkliga rättigheter.

Läs följande artikel