SFP:s ministrar: Regeringen tar ansvar för Finland

Regeringen har idag fattat beslut om de ekonomiska ramarna för de kommande fyra åren, samt om den andra tilläggsbudgeten som fokuserar på den rådande corona-pandemin. SFP:s ministrar justitieminister Anna-Maja Henriksson och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist ser en tilläggsbudget och en budgetram som är exceptionella och strävar till att rädda företagen och välfärdsstaten samt stödja Finland på en väg ur krisen.

– Regeringen ser allvarligt på den rådande situationen. Den andra tilläggsbudgeten kommer därför bland annat att rikta kraftiga satsningar till företagen. Via denna tilläggsbudget satsar vi på att lindra de effekter coronaviruset har på landets ekonomi och finländarnas hälsa. Bland annat kommer en tilläggssatsning på 150 miljoner som möjliggör ett stöd på högst 2000 euro per ensamföretagare. Det är nödvändigt att vi gör allt för att rädda finländska företag och arbetsplatser, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Regeringen föreslår ett tilläggsanslag på 600 miljoner för införskaffning av skyddsmasker, redskap och läkemedel via Försörjningsberedskapscentralen. 

– Vi vill naturligtvis säkerställa att medborgarna skyddas tillräckligt och att samhället kan fungera under krisen, samt att sjuk- och hälsovårdspersonalen kan känna sig trygga. Varje dag de går till jobbet är livsviktig. Exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder. Vi vet inte med säkerhet när och hur denna kris kommer att ta slut, men vi måste försäkra oss om att alla får vård i fall de blir sjuka och att det finns tillräckligt med utrustning. De beslut vi nu fattar gör vi med de fakta vi har i dagens läge, säger Henriksson.

Regeringen föreslår tilläggsmedel för behandlingen av brottmål och verkställningen av straff. Då polisen tidigare fått tilläggsanslag förväntas även rättsväsendets arbetsmängd öka till följd av att flera brott löses.

– Mängden brottmål har ökat och det är viktigt att behandlingstiderna inte drar ut. Speciellt åklagarna har varit mycket pressade. Detta behov svarar regeringen på nu. Med dessa beslut kan vi säkra en smidigt fungerande rättsstat och stärka medborgarnas rättsskydd, säger Henriksson.

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist ser oroat på arbetsmarknadssituationen speciellt gällande ungdomarna.

– Satsningarna på utbildning och ungdomsverksamhet är av stor vikt särskilt under rådande kris. Vi måste som samhälle se till att den unga generationen inte tar smällen på arbetsmarknaden – att vi förebygger utanförskap och att det finns framtidstro, säger Blomqvist.

Kommunernas ekonomi har under senare år försämrats och coronakrisen har försatt kommunerna i allt sämre situation. I tilläggsbudgeten föreslås nu som första åtgärd 547 miljoner euro för att tillfälligt kompensera för kommunernas bortfall av skatteintäkter. 

– Bortfall av skatteintäkter och ökade hälsovårdskostnader på grund av coronapandemin belastar för tillfället kommunernas redan ansträngda ekonomi. För att underlätta kommunernas ekonomiska börda har regeringen i denna tilläggsbudget beslutat att i första skedet kompensera för tillfälligt uteblivna skatteintäkter. I den tredje tilläggsbudgeten för år 2020 utökas stödet till kommunerna med ytterligare minst en miljard euro, säger Henriksson.

För att garantera Finlands självförsörjning krävs en hel del  åtgärder. Den inhemska matproduktionen och fiskenäringen behöver stöd.

– Det är viktigt att vi kan gå in och stöda den inhemska matproduktionen med ett tillfälligt extra företagarstöd på 30 miljoner och 10 miljoner till fiskerinäringen. Betydelsen av en tillräckligt hög självförsörjningsgrad har blivit klar för alla under den senaste tiden, säger minister Thomas Blomqvist.

Strand: Framtidsutredningar inger hopp

Framtidsutskottet inleder tre utredningsprojekt i anslutning till coronaviruspandemin. Utredningsprojekten bedömer bland annat vilka teknologier som har visat sig vara de viktigaste i bekämpningen av pandemin, hur vårt framsynssystem lyckades med att upptäcka coronapandemin och hur man reagerade på framsynsanalysen. Utskottet har även inlett en sektorsövergripande utfrågning av sakkunniga om konsekvenserna av coronapandemin inom olika sektorer i samhället.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Företag lider på grund av THL:s oklara anvisningar för test av coronavirus

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz uppmanar Institutet för hälsa och välfärd (THL) att förtydliga sina anvisningar för provtagning av coronavirusfall. För tillfället tolkar privata hälsoföretag anvisningarna på olika sätt på lokal nivå.

Läs följande artikel