Tidiga ingripanden och samverkan räddar liv

Trygghet och säkerhet har diskuterats aktivt senaste tiden och SFP vill att alla ska få leva tryggt och fri från rädsla i Finland. Riksdagsvalskandidat Hans Snellman säger att landets inre och yttre säkerhet samt individens trygghet ska garanteras i alla livsskeden i enlighet med gällande grundlag och speciallagar.

– Globala oroshärdar och Rysslands anfallskrig har satt den yttre och inre säkerheten i en helt ny kontext. Genom nordiskt, europeiskt, transatlantisk och globalt samarbete och blivande Natomedlemskap är vi starkare, tryggare, säkrare och mer framgångsrik än som ett enskilt land, säger Snellman.

Snellman understryker att alla säkerhets- och trygghetsåtgärder förutsätter tillräckliga ekonomiska och personella resurser.

– I ekonomiskt kärva tider, med minskad tillgång till arbetskraft och en knivskarp konkurrens om studerande till olika yrkesläroanstalter och högskolor innebär det stora utmaningar. En tidig insatt effektiv marknadsföring i grundskolor och läroinrättningar och konkurrenskraftiga löner kan man underlätta rekryteringen.

Snellman fortsätter med att betona vikten av förebyggande arbete och samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och aktörer inom tredje sektorn för att skapa trygghet.

– Tidiga ingripanden och samverkan räddar liv och hälsa och generar kostnadsinbesparingar. Utbildning, arbete, tryggad utkomst och uppehälle samt garanterad hälso- och sjukvård och fungerande vårdkedjor är grundpelare i uppbyggnaden av individens grundtrygghet. Äldre människor skall kunna bo hemma så länge som möjligt. En god nivå skall garanteras inom äldreomsorgen, hemvården och hemsjukvården. Garantipensionens storlek skall trygga en skälig utkomst även för äldre människor och mindre bemedlade, säger Snellman.

Snellman förklarar att även individens grundläggande fri- och rättigheter ska beaktas inom den offentliga förvaltningen och serviceområdena för att individen ska känna trygghet. För att kunna tillgodose medborgarnas grundlagsenliga rättigheter vad gäller språk, kultur och identitet menar Snellman att det även i framtiden ska finnas förvaltningar med svenska som förvaltningsspråk.

– Vid strukturella förändringar inom olika offentliga förvaltningsområden bör det i beredningen och beslutsfattandet fästas särskild uppmärksamhet vid att den språkliga servicen inom olika sektorer. Alla delar skall fungera på likvärdiga grunder för både svensk- som finskspråkiga invånare.

– Så snart behovet uppkommer ska ansvariga institutioner såsom polis, brand- och räddningsväsendet, social- och hälsovården och rättsväsendet finnas till för att anlitas och stå till tjänst med den hjälp, stöd och service och specialkunskap som krävs i varje enskilt fall, understryker Snellman.

Oaccaptabelt att personer med funktionsnedsättning inte får service!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bestört över den kritik som riktas mot Västra Nylands välfärdsområde när det gäller funktionshinderservicen. I en nyhet som publicerades av svenska Yle 14.3 lyfter flera klienter fram utmaningar med tillgången till funktionshinderservice på svenska. Välfärdsområdena tog efter årsskiftet över ansvaret för servicen.

Läs föregående artikel

Blomqvist och Westerholm: Tjänsterna för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning måste fungera

Innan årsskiftet erbjöd Kårkulla samkommun service på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning. I och med reformen av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningstjänsterna upplöstes Kårkulla samkommun och verksamheten och uppdragen överflyttades till de tvåspråkiga välfärdsområdena. Det har kommit tydliga signaler att övergången inte varit smidig.

Läs följande artikel