Artiklar

Sjöfartens bemanningsstöd förutsättning för sjöfart under finländsk flagg

Med jämna mellanrum diskuteras det som brukar kallas för statliga ”företagsstöd”. Företagsstöd handlar inte bara om direkta nettostöd, utan också om olika former av subventioner för att säkerställa att viss verksamhet överhuvudtaget ska kunna upprätthållas på konkurrenskraftiga villkor med andra länder. Ett sådant är sjöfartens så kallade bemanningsstöd, som är en grundförutsättning för att fartyg ska finnas under finländsk flagg.

Löfström: Viktigt att beakta Finlands vintersjöfart i IMO:s pågående förhandlingar

Mats Löfström i möte med Internationella Sjöfartsorganisationen, IMOs, generalsekreterare Arsenio Dominguez.

Riksdagsledamot Mats Löfström kandidat i Europaparlamentsvalet

”Jag vill fortsätta med den starka och viktiga intressebevakningen för hela Svenskfinland och Åland i Europa”

Löfström: Beslutet om att halvera farledsavgifterna stärker Finlands utrikeshandel och sjöfart

Riksdagen godkände idag regeringens lagförslag om att halvera farledsavgifterna för år 2024-2027 samtidigt som arbetet med en permanent halvering av avgifterna inleds.

Löfström: Balanserad statsekonomi ger trygghet

Riksdagen debatterade på onsdagen statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2024-2027. Svenska riksdagsgruppens första vice ordförande, riksdagsledamot, Mats Löfström höll riksdagsgruppens gruppanförande.

Löfström: Vårdreformen är grundlagsenlig även om vissa preciseringar kommer behövas

Grundlagsutskottet godkände utlåtande om vårdreformen – reformen är grundlagsenlig även om vissa preciseringar kommer behövas

Löfström: Viktigt att resurser tryggas så att behandlingsrekommendationerna för god medicinsk praxis” finns på både finska och svenska.

Läkarföreningen Duodecim slår idag larm om att de inte kan fortsätta publicera sina rekommendationer för god medicinsk praxis på svenska om den statliga finansieringen upphör i slutet av året.

Löfström: Viktigt att inte ge efter för Polen och Ungerns utpressning mot EU budgeten

Polen och Ungern hotade i måndags att lämna veto mot EU:s nästa sjuåriga långtidsbudget samt EU:s coronaräddningsfond på grund av att man i förhandlingarna kommit överens om en mekanism som gör att medlemsländerna kan nekas EU-medel om man inte följer rättsstatsprincipen.

Löfström: Temporärt lönestöd behövs för att slå vakt om finländsk sjöfart och sjöarbetsplatser under krisen.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström: Rederierna i Finland och Sjömansunionen har föreslagit ett temporärt lönestöd för att slå vakt om finländska arbetsplatser till sjöss då rederier lägger upp finländska fartyg och sätter in fartyg med utländsk flagg i stället.

Löfström: Bra att social- och hälsovårdsministeriet äntligen kommit med klara besked

Man konstaterar att kryssningar fortsättningsvis inte kräver karantän så länge man inte gått i land i Sverige.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström: Sjöfartsstödet på 25 miljoner euro i den fjärde tilläggsbudgeten är mycket viktigt för finländsk sjöfart

Som ett tillägg till den fjärde tilläggsbudgeten budgeteras nu 24,7 miljoner euro till fortsatt stöd av den finska sjöfarten under Covid-19-pandemin. Förslaget ges i en tilläggsproposition till riksdagen.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström: Viktigt att det finns tillräckligt med rastplatser för chaufförer som säkerställer samhällskritiska transporter

Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström har ställt ett skriftligt spörsmål till kommunikationsminister Timo Harakka angående vilka åtgärder man kan vidta för att säkerställa att det finns öppna rastplatser längs vägarna för långtradarchaufförer.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström föreslår att Finland inför skogskonto-modell

På nyårsdagen drog stormen Aapeli (Alfrida) genom de finska skogarna. Bara på Åland orsakade Aapeli skogsskador som uppskattas omfatta minst 4 års avverkningar. Liknande stormskador drabbar skogsbrukare hårt, då de tvingas hantera och sälja virke i mycket större mängder än planerat. Skogsägarna beskattas sedan normalt för inkomsten enligt kalenderår, trots att ett dyrt och långt arbete med röjning och återplantering återstår i flera år, då lite eller ingen skog kommer kunna avverkas som normalt.