Motion 15 – Bättre pensioner för kvinnor

Beslut

SFP arbetar för:

  • att samhället ska vara jämställt, bland annat vad gäller arbetsklimatet, lika lön och villkor på arbetsmarknaden så att det medför en jämn pensionsutveckling för kvinnor och män.

Behandling

Partifullmäktiges svar

Kvinnors pensioner är i genomsnitt en femtedel mindre än männens pensioner. Pensionsskillnaderna är i själva verket större än löneskillnaderna mellan könen. Det finns även fler kvinnor än män som är låginkomstpensionärer. De största orsakerna till att männens arbetspension är högre är att de arbetar längre och har en högre lönenivå. Det finns också strukturella skillnader på arbetsmarknaden som påverkar löneskillnaden och därmed arbetspensionen. En av dem är vår kraftigt könssegregerade arbetsmarknad, som också på EU-nivå hör till de mest segregerade. En annan strukturell skillnad är en sämre uppskattning av branscher där kvinnor av tradition utgör majoriteten av arbetstagarna. Tiden som används till att vara familjeledig har också en inverkan på den framtida pensionen. Motionären lyfter därmed upp ett reellt faktum. Det kräver många olika och omfattande åtgärder för att minska på pensionsgapet könen emellan.

Regeringen har under regeringsperioden tagit fram flera åtgärder för att främja jämställdhet. Alla jämställdhetsåtgärder har samlats i regeringens jämställdhetsprogram. Programmet innehåller totalt ca femtio åtgärder som även täcker arbetsliv och ekonomisk jämställdhet. Under regeringsperioden har regeringen tillsammans med arbetsmarknadens centralorganisationer också utarbetat ett nytt likalönsprogram för åren 2020–2023. Programmet innehåller flera åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan könen som berör löne- och avtalspolitiken, utveckling av lönesystem och förbättring av lönekunskap, att kombinera arbete och familj samt avveckling av segregation. Vad gäller det sistnämnda har till exempel THL hösten 2021 inlett ett utvecklingsprojekt som siktar på att avveckla könssegregationen i arbetslivet.

Som motionären skriver behöver vi se en attitydförändring på arbetsplatserna vad gäller jämställdhet. I samband med familjeledigheterna, där kvinnan fortfarande tar ut majoriteten av ledigheterna, blir kvinnan efter både i löneutveckling och i pensionstillväxten. Det är speciellt tiden som man är vårdledig och lyfter hemvårdsstöd som påverkar pensionstillväxten negativt. Denna problematik är något som regeringens familjeledighetsreform ämnar åtgärda. I och med reformen, som godkändes av riksdagen i december 2021 och som träder i kraft den 1 augusti 2022, blir det lättare att dela familjeledigheterna mer jämnt inom familjen. I samband med det kräver det även att den andra föräldern, i de flesta fall pappan, tar ut en större andel av familjeledigheterna. Det handlar om en långsam förändring i familjernas och i arbetsgivarnas attityder, men den förändringen påbörjas i och med familjeledighetsreformen. Familjeledighetsreformen kan antas inverka positivt på kvinnornas pensionstillväxt.

Utöver den ojämna fördelningen i användningen av familjeledigheterna påverkar även fördelningen mellan omsorgsansvar och hushållsarbete löneskillnaderna. I regel är det fortfarande kvinnor som bär det största ansvaret, vilket vidare syns i till exempel arbetsfrånvaro på grund av sjuka barn, kvinnornas andel i deltidsjobb eller som en orsak till att man arbetar mindre övertid. Dessa alla kan indirekt påverka hur man avancerar i arbetslivet. Det syns också i könsfördelningen bland närståendevårdare.

Kvinnor upplever betydligt mer diskriminering på arbetsmarknaden än män. Kön är inte alltid den enda faktorn utan det kan också handla om ålder, religion, språk eller funktionsnedsättning, eller en kombination av dem. Ett centralt problem är också graviditets- och familjeledighetsdiskriminering, vilka även tas upp i både regeringsprogrammet och jämställdhetsprogrammet. Det är den vanligaste typ av ärende som kommer till Jämställdhetsombudsmannen.

Även om Finland på global nivå hör till de mest jämställda länderna finns det fortfarande mycket som kräver förbättring, och därför är det viktigt med ytterligare åtgärder. Svenska folkpartiet fortsätter att arbeta för jämställdhet både vad gäller arbets- och familjelivet samt löne- och pensionsutvecklingen.

Motionärerna lyfter också upp behovet av att effektivare informera om olika förmåner som berör pensionärer. Pensionärer kan få rabatter exempelvis inom kollektivtrafiken eller vid köp av inträdesbiljetter eller service. Rabattens storlek kan variera och det kan krävas att man uppvisar arbetspensionskortet, FPA:s kort för folkpensionstagare eller ID-kort då man fyllt 65 år. Det är instanserna som själv marknadsför förmånerna och Svenska folkpartiet uppmuntrar dem till att bredare informera om vilka förmåner och rabatter pensionärer är berättigade till.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att samhället ska vara jämställt, bland annat vad gäller arbetsklimatet, lika lön och villkor på arbetsmarknaden så att det medför en jämn pensionsutveckling för kvinnor och män.

Motion

Kvinnors pensioner är enligt statistiken lägre än männens i Finland. Bland annat hör Grankulla till de kommuner där skillnaderna mellan männens och kvinnornas pensioner är störst i Finland, till förmån för männen. Orsakerna till pensionsskillnaderna är bland annat kvinnors kortare arbetskarriärer eftersom kvinnor ofta är familjelediga en längre tid än männen. Därtill är kvinnors löner fortfarande lägre än männens på grund av lägre lönenivå i många kvinnodominerade branscher.

Eftersom pensionsindex är lågt och understiger inflationen hänger pensionerna efter köpkraften och då kvinnor statistiskt sett lever längre än män försämras särskilt kvinnors köpkraft med stigande ålder ytterligare. Många äldre vill inte heller nödvändigtvis söka förmåner från Folkpensionsanstalten, och förmånernas indexering är inte heller tillräcklig.

Avsikten är att arbeta för en mer jämställd familjepolitik, som beaktar även kvinnors möjligheter att klara sin utkomst med stigande ålder.

Motionärens beslutsförslag

Svenska kvinnoförbundet i Grankulla, genom motionärerna, yrkar på följande:

  • att Svenska folkpartiet strävar efter att förbättra kvinnors pensioner i samband med familjelagstiftningen
  • att Svenska folkpartiet arbetar för ett mer jämställt arbetsklimat
  • att Svenska folkpartiet arbetar för effektivare information om förmåner för pensionärer

Motionär

Aurora Johansson och Miivi Selin-Patel, Svenska folkpartiet i Grankulla rf