Motion 1 – Fler kvinnor i ledningen för polis- och räddningsväsendet

Beslut

Partidagen beslötatt SFP:s representanter i riksdagen och regeringen arbetar för

  • att jämställdheten främjas vid utnämningar av polis- och räddningsväsendets befäl,
  • att detta skall betonas tydligare i all verksamhet inom polis- och räddningsväsendet,
  • att kvinnor i högre grad skall uppmuntras till att söka högre befälstjänster inom polis- och räddningsväsendet.

Behandling

Fler kvinnor i ledningen för polis- och räddningsväsendet

Varför finns det så få kvinnor inom polis- och räddningsväsendet?

Vid informationstillfället, som hölls efter morden i Sello i Esbo, fanns inga kvinnor bland polisens och räddningsverkets informatörer. Orsaken till detta är att det finns enbart en kvinna bland den högsta ledningen för polisväsendet.

Vilken bild ger detta av Finland år 2010? Om samma hade hänt i Sverige, skulle informationen ha skötts av både män och kvinnor.

Här har SFP åter igen tillfälle att profilera sig som ett jämställdhetsparti. Jämställdhetsutskottet anser att det i Finland finns kvinnor med lämplig utbildning som väl kunde inneha högre poster inom polis- och räddningsväsendet.

Jämställdhetsutskottet genom undertecknade yrkar på att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

  • att jämställdheten beaktas vid utnämningar av polis- och räddningsväsendets befäl.
  • att detta skall genomsyra all verksamhet inom polis- och räddningsväsendet.

Monica Sirén-Aura                                  Werner Orre

Partistyrelsens utlåtande:

I sak så har motionärerna rätt. I Finland finns för närvarande endast en kvinnlig polischef, dvs  polismästaren på Åland. I övrigt finns det proportionellt sett få kvinnliga kommissarier.  Åland utgör härvidlag även ett undantag eftersom ordningsavdelningens chef är en kvinnlig kommissarie.  Inom polisinrättningarnas brottsundersökningsavdelningar och inom Centralkriminalpolisen finns det ett antal framgångsrika kvinnliga undersökningsledare.

Orsaken till bristen på kvinnliga underbefäl och befäl torde finnas i att Finland rätt sent öppnade polisutbildningen för kvinnor. Ännu på sjuttio- och åttiotalet var det svårt för kvinnor att bli antagna till kurser på dåtida polisskolan. Endast ett fåtal platser per kurs fanns reserverade för kvinnorna. Detta faktum berodde åtminstone delvis på praktiska orsaker. De sociala utrymmena vid Polisinstitutet i Otnäs var länge mycket otidsenliga och av kaserntyp med gemensamma wc-, tvätt- duschutrymmen. Det var helt enkelt inte möjligt att ta emot ett större antal kvinnliga studerande. Men så småningom förbättrades situationen och idag har vi en jämställd polisutbildning vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Kvinnliga befäl och underbefäl finns idag huvudsakligen i de urbana delarna av landet och mindre utsträckning i de mera perifera polisinrättningarna.  Problemet är väl idag att så få kvinnor söker sig till underbefäls- och befälsutbildningen. För att inte tala om magistersutbildningen som är en förutsättning för högre befälstjänster inom polisväsendet. Underbefäls- och befälsutbildningen är tyvärr utformad på så sätt att den sällan lämpar sig för kvinnor med familj och barn. Men många kvinnor har skaffat sig kompetens genom utbildning vid universitet och högskolor utanför den traditionella polisutbildningen. De flesta nuvarande höga polisbefäl är till utbildningen jurister och flera av dem har också en polisutbildning med i bagaget.

Situationen inom räddningsväsendet tycks vara något bättre än inom polisväsendet. Det finns flera kvinnliga befäl och kvinnor har utnämnts till höga befälstjänster.  Det kan noteras att en av räddningområdescheferna är kvinna.

Brandingenjörsutbildningen sker i Kuopio, dock endast på finska, och där finns flera kvinnliga studerande.

Eftersom det finns formella behörighetskrav för befälstjänster både inom polis- och räddningsväsendet är en förbättring av förutsättningarna för utbildningen av kvinnliga befäl ett absolut villkor för att jämställdheten skall kunna beaktas vid utnämningarna.

Partistyrelsen föreslår att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

  • att jämställdheten främjas vid utnämningar av polis- och räddningsväsendets befäl,
  • att detta skall betonas tydligare i all verksamhet inom polis- och räddningsväsendet.