Motion 24 – VR:s svenskspråkiga service

Beslut

Partidagen beslöt 

  • att partiet via förtroendevalda i Folktinget och VR:s förvaltningsråd fortsätter att jobba för och kräva svensk service för tågresenärer,
  • att partiet genom sina riksdagsledamöter och tjänstemän tar kontakt till VR:s ledning och påpekar behovet av svensk service för tågresenärer,
  • att partiet verkar för att kravet på kunskaper i svenska språket i första hand gäller konduktörer och personal som har kontakt med resenärer.

Behandling

VR:s svenskspråkiga service

Som flitiga användare av VR:s tjänster, konstaterar vi, att inspelad information ges på tre språk (finska, svenska och engelska) när tåget anländer till och avgår från stationer. Efter det här tar den svenska informationen slut. 

Händer ex. förseningar, stopp i trafiken eller ges information om tågbyte, anmäler konduktören detta enbart på finska. Passagerare som inte behärskar språket har då ingen aning om vad som händer och förvirring kan uppstå.

Svenskspråkiga resenärer har samma rätt till information som övriga. För att kunna ge information på svenska fordras inga fullständiga språkkunskaper.

Vi undertecknare uppmanar därför SFP

  • att genom sina riksdagsledamöter och tjänstemän tar kontakt till VR:s ledning och påpekar behovet av svensk service för tågresenärer.
  • att kunskaper i svenska språket gäller i första hand konduktörer och personal som har kontakt med resenärer.

Sfp i östra Jakobstad

Siv Sundberg                  Inga-Britt Löw
ordförande                      sekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

Motionärerna lyfter upp en behjärtansvärd fråga som förutom det rent servicemässiga också innehåller en säkerhetsmässig aspekt för resenären.  VR har i sitt tillhandahållande av service drabbats av en rad problem förutom de rent språkliga. Allt detta bör påtalas och uppmärksammas.

Statliga bolag som Posten/Itella och VR har en allmän förpliktelse att ge service och information till allmänheten på finska och svenska, men den är inte lika omfattande som för de statliga myndigheterna. Bolagen ska se till att de har tillräckligt med personal som kan svenska, och till exempel Postens blanketter för adressförändring och VR:s resebiljetter ska finnas på svenska. 

Den information som passagerna tar del av sköts av två olika aktörer: Trafikverket ansvarar för den passagerarinformation som ges på stationerna och plattformerna, dvs. det som meddelas via högtalare och på skärmarna samt hur dessa uppgiftersköts. Den information som ges i tågen sköts av VR.

Det uttalade målet för passagerarinformationen är, enligt Trafikverket, att resan lyckas också när allt inte går som planerat. Trafikverket finner det är därför förargligt och otillfredsställande för svenskspråkiga passagerare att det har förekommit brister i den svenskspråkiga passagerarinformationen. Svensk Finlands folkting har diskuterat bristerna med VR och Trafikverkets ledning.  

Trafikverket inför som bäst ett nytt system för passagerarinformationen och meddelanden via högtalare. Med det nya systemet ges de automatiska meddelandena alltid på tre språk: finska, svenska och engelska. Dessutom kan man i det nya systemet 

på förhand lagra allmänna fraser som kan användas vid störningar. Också dessa fraser finns på tre språk. 

Trafikverket utvecklar verksamheten efter omständigheternas krav och startar därför en utbildning i passagerarinformation. En del av denna utbildning är att gå igenom hur vi informerar om störningar på olika språk. Målet är att informationen till passagerare ges vid störningar på finska och svenska samt eventuellt också på engelska.

Gällande konduktörernas språkkunskaper handlar det enligt VR närmast om attityder och för många att våga använda också svenska. Frågan ska av Folktinget tas upp på nytt med den ansvariga för utbildningsverksamheten inom VR, likaså ser man över och uppdaterar vid behov det hjälpmedel (lista med fraser) som konduktörerna får.

Angående språktillägg och språkflaggor som visar vilka språk t.ex. konduktörerna talar, ansåg bolaget att man inte gått in för dem, eftersom det skulle kräva någon typ av testning eller examen av de anställda. Istället försöker man på andra sätt uppmuntra till att betjäna också på svenska. Folktinget och VR har under åren fått upprepade påtalanden om brister i VR:s språkliga service därför är det naturligt SFP tillsammans med andra aktörer fortsätter jobba för en förbättring på den punkten.

Partistyrelsen föreslår att partiet via förtroendevalda i Folktinget och VR:s förvaltningsråd fortsätter

  • att jobba för och kräva svensk service för tågresenärer.