Motion 31  – Säkrare vägförbindelse i Åboland

Beslut

Partidagen beslöt 

  • att Svenska folkpartiets representanter i riksdag och regering fortsätter att arbeta för tillräckliga anslag för basvägnätet.

Behandling

Säkrare vägförbindelse i Åboland

En av de farligaste vägarna i Svenskfinland är Skärgårdsvägen. Dess trafikmängd per dygn är enligt Vägverket mer än tillräcklig för att den s.k. Skärgårdsvägen borde vara en motorväg. Detta gör att vi önskar att SFP samtidigt arbetar för att bredda och förbättra Västerleden från Helsingfors västerut, Riksåttan i Österbotten och Skärgårdsvägen i Åboland.

Avsikten med denna motion är att lyfta fram behovet att ett fungerande vägnät för att förbättra den regionala utvecklingen i Svenskfinland. Det är ingen slump att USA idag är världens ekonomiska motor och dess vägsystem är världens mest utvecklade. Fattiga regioner förblir relativt fattiga om infrastrukturen inte är tillräckligt utvecklad. Detta har noterats av EU som i sin vitbok för utmaningar inför 2000-talet kraftfullt rekommenderar en förbättring av Europas vägnät. EU:s syfte är att förbättra sysselsättningsläget i Europa. Vi önskar att SFP:s riksdagsmän aktivt och tydligt arbetar för att stöda utvecklandet av vägnätet i Svenskfinland.  

Man behöver inte vara speciellt framsynt för att kunna se att svenskbygdernas framtida konkurrenskraft kommer att bli lidande till följd av det underutvecklade vägnätet. Skärgårdsvägen är belastad av synnerligen stor mängd tunga transporter. Den åboländska skärgården lider av den minst sagt farliga vägen mellan Pargas och S:t Karins. Långsamma, farliga och dyra transporter på smala riksvägar försämrar vår industris möjligheter att konkurrera på den globala och nationella marknaden. Olycksfrekvensen är hög, trafiken löper långsamt och knyckigt vilket gör att föroreningarna ökar. 

Den av SFP i Pargas centrum 18.3.2010 enhälligt godkända motionen lyder:

  • att SFP i enlighet med industrins behov verkar för byggandet av en fyrfilig väg mellan S:t Karins och Pargas 

SFP i Pargas Centrum

Staffan Sundström           Anders Kjellman
ordförande                         sekreterare

Partistyrelsens utlåtande: 

Fungerande vägnät är avgörande för den regionala utvecklingen och konkurrenskraften i hela landet. Detta är något som regeringen och riksdagen är synnerligen medvetna om, vilket syns i bl.a. de linjedragningar som gjorts i den trafikpolitiska redogörelsen från 2008 och i de anslag som har reserverats i rambudgeten för 2009 – 2012 samt för 2010-2013 för att hjälpa upp eftersläpningen av finansieringen av bastrafikledshållningen.

Trafiken är en sammanknytande faktor för samhällets funktioner och trafiksystemets kvalité påverkar välfärden och ekonomin direkt. För Finland är trafiksystemet en viktig konkurrensfaktor eftersom landet är till ytan stort och industrin och bosättningen är spridd. En god trafikinfrastruktur och ett fungerande trafiksystem är viktiga för befolkningens dagliga liv. Nästan alla medborgare sköter dagligen arbete, skola, ärenden och fritid genom resor, i genomsnitt tre resor per dag. När det gäller glesbygden inverkar främst väg- och trafikförhållandenas kvalitet på hur smidiga och säkra resorna är.

Mötesolyckorna är enligt den färska trafikpolitiska redogörelsen det allvarligaste säkerhetsproblemet på våra huvudvägar. Därför slår redogörelsen fast att det är motiverat att börja genomföra det åtgärdsprogram, som den nuvarande regeringen har förbundit sig till, som syftar till att förse huvudvägarnas farliga vägavsnitt med mitträcken och omkörningsfält. Enligt programmet ska nämligen huvudvägar som har en körbana utrustas med mitträcken och omkörningsfält, vilket är ett bra sätt för att förbättra trafiksäkerheten på huvudvägarna

Under den pågående valperioden kommer finansieringen av bastrafikledshållningen och enskilda vägar att höjas med totalt 165 miljoner euro. Av de tre vägavsnitt som motionären nämner har två trafikprojekt intagits i investeringsprogrammet för valperioden 2007 – 2011. Stamväg 51, vägavsnittet mellan Kyrkslätt och Stensvik, kommer att byggas om till motorväg så att den nuvarande motorvägen Västerleden byggs ut till Kyrkslätt. För utvecklingen av riksväg 8 kommer en omfartsväg vid Smedsby att byggas för att förbättra den nordliga infarten till Vasa. Utöver detta finns det många övriga vägavsnitt som kräver förbättringar och säkerhetsåtgärder så att t.ex. smala och krokiga sträckor på huvudvägarna byggs om, exempelvis Skärgårdsvägen (vägnummer 180) och riksväg 3 mellan Tammerfors och Vasa. *Därtill byggs Lövö bro till Kasnäs*

De utmaningar för att förbättra trafiknätet och trafiksäkerheten som vi står inför kräver extra insatser och samarbete mellan olika myndigheter och instanser. Svenska folkpartiet kommer fortsättningsvis att vara en drivande kraft för att skapa trygga och fungerande trafiklösningar både på vägarna, på spåren, till havs och i luften.

Partistyrelsen föreslår för partidagen

  • att Svenska folkpartiets representanter i riksdag och regering fortsätter att arbeta för tillräckliga anslag för basvägnätet.