Motion 33  – Skärgårdstrafik

Beslut

Partidagen beslöt 

  • att SFP:s representanter i riksdag och regering fortsättningsvis arbetar för att landsvägsfärj- och förbindelsefartygsparken förnyas och för att skärgårdstrafiken tryggas även i framtiden.

Behandling

Skärgårdstrafik

Sfp har förtjänstfullt arbetat för förbindelsebåts- och färjtrafiken i skärgården redan i många år, dock har vi fortfarande kvar alla urgamla fartyg. Den här vintern har vi kunnat se hur riskabelt det är att lämna skärgårdsbefolkningens väg över vatten beroende av undermåliga fartyg. Under långa perioder har olika delar av skärgården varit helt utan förbindelser till fastlandet, situationen ordentlig vinter kan knappast räknas som något oväntat eller exceptionellt på våra breddgrader. 

Vi hoppas att Sfp lägger in ytterligare en växel och fortsätter sitt tappra arbete med att försvara skärgårdsbefolkningens rätt till fungerande kommunikationer. 

Sfp i Nagu utgår ifrån 

  • att SFP i riksdag och regering fortsätter att kämpa hårt för ett förnyat fartygstonnage när det gäller skärgårdens förbindelsefartyg och färjor.

Sfp i Nagu

Alice Björklöf          Sandra Bergqvist

Partistyrelsens utlåtande: 

Enligt regeringsprogrammet för Matti Vanhanens andra regering tryggas landsvägsfärjornas och förbindelsefartygens serviceförmåga i skärgårdstrafiken. Enligt statsrådets skärgårdspolitiska principbeslut (13.5.2009) säkerställs förnyandet av de landsvägsfärjor som finansieras av vägförvaltningen och de förbindelsefartyg som finansieras av sjöfartsverket i enlighet med de förslag som lämnats av kommunikationsministeriets arbetsgrupp ”Servicenivån i skärgårdstrafiken och konkurrensutsättning av trafiken”. 

I statsbudgeten för 2010 ingår en fullmakt för Trafikverket att upphandla två landsbygdsfärjor till ett belopp av högst 15 miljoner euro. Svenska folkpartiets representanter i riksdag och regering har aktivt arbetat med att få igenom detta anslag, som är en bra början och som kräver en fortsättning. 

I regeringens första tilläggsbudget för 2010 (RP 26/2010 rd) föreslås att köp av trafiktjänster för två förbindelsefartygsrutter ska tidigareläggas med en fullmakt att ingå avtal för högst 42,6 miljoner euro och att dessa köp ska förenas med köp av oljebekämpningstjänster. Genom fullmakten tryggas köp av förbindelsefartygstrafiktjänsterna på rutterna Kotka-Pyttis och Hitis genom fullserviceavtal där serviceproducenterna ansvarar för anskaffningen och underhållet av de fartyg som trafikerar de nämnda rutterna. 

Landsvägsfärjetrafiken sköts på 42 färjeleder och förbindelsefartygstrafiken på 14 förbindelserutter i den finländska skärgården. Både landsvägsfärjorna och förbindelsefartygen är gamla med en genomsnittsålder på närmare 35 år. I takt med att fartygen föråldras ökar störningar och risker i anslutning till fartygssäkerheten i trafik som sker i isförhållanden. Under de senaste åren har betydande problem förekommit i trafiken i Kotka och Houtskär som kunnat härledas från fel och störningar i fartygsparken.  

För dagens fordon är landsvägsfärjornas filer på däcken smala och det förekommer en hel del problem i anslutning till tillgängligheten bl.a. i fartygens passagerarutrymmen. 19 av 42 landsvägsfärjor har en lägre viktbegränsning än vägtrafiken. I år, 2010, träder Non Solas-konstruktionsdirektivet (98/18/EG) om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ikraft.

För att säkerställa en trafikduglig och säker fartygspark måste tillräckliga medel anslås. Som beställare av färjetjänster fungerar Vägförvaltningen (landsvägsfärjor) och Sjöfartsverket (förbindelsefartyg). Statens affärsverk äger samtliga landsvägsfärjor samt huvuddelen av förbindelsefartygen. Skärgårdslagen (494/1981) ålägger staten skyldigheten att sörja för skärgårdstrafiken.

Partistyrelsen föreslår till partidagen

  • att SFP:s representanter i riksdag och regering fortsättningsvis arbetar för att landsvägsfärj- och förbindelsefartygsparken förnyas och för att skärgårdstrafiken tryggas även i framtiden.