Motion 57 – Offentlig upphandling

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s förtroendevalda arbetar för

 • att tillräckligt vikt sätts vid kvalitetskriterierna och språket i upphandlingen av social- och hälsovårdstjänster,
 • ett utvidgat utnyttjande av servicesedelsystemet i akt och mening att öka valmöjligheterna för klienter och patienter samt främja samarbetet mellan den kommunala social- och hälsovården, näringslivet och de privata serviceproducenterna,
 • att man omprövar hur EU-direktivet tillämpas på offentlig upphandling av service-, vård- och omsorgstjänster.
 • att våra förtroendevalda utbildas i lagstiftningen om offentlig upphandling.

Behandling

Offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling samt dess konsekvenser diskuteras och dryftas aktivt i kommunerna. Vi är bekymrade över den utveckling som sker i våra städer och kommuner, där offentlig upphandling av människonära tjänster kan leda till att barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning rivs upp från trygga boende- och vårdförhållanden och placeras i ny miljö med nya människor.

Det oaktat upplever Svenska Kvinnoförbundet att lagen om offentlig upphandling fortsättningsvis skall tillämpas gällande såväl varor som tjänster eftersom konkurrensutsättning syftar till att ge ett mervärde och ett komplement till den kommunala servicen. Lagen finns också till för att förhindra icke-transparenta processer och beslut, vilka kan leda till att servicens eller varans kvalitet och värde inte bedöms på ett rättvist sätt.

Det är känt att upphandlingsprocesser i kommunerna har gett upphov till ifrågasatta följder. Genom att kommunerna blir mera kvalitetsmedvetna upphandlare så kommer också resultaten av upphandlingsprocesserna att bli mera ändamålsenliga.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiet verkar för:

 • att Kommunförbundet gör en konsekvensbedömning i frågan om hur stora andelar kostnad och kvalitet man kan ha i upphandling av sociala tjänster. Målsättningen skall vara att kvalitet och kostnad bör väga lika i upphandling av sociala tjänster såsom åldringsvård och dagvård.
 •  att kommunerna åläggs ställa kraven i offentliga upphandlingar så att service inte kvalitativt försämras för de personer som tar del av den.
 • att våra representanter i riksdagen omprövar hur EU-direktivet tillämpas på offentlig upphandling av service-, vård- och omsorgstjänster.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Carola Sundqvist                                     Agneta Udd-Saarela
Förbundsordförande                               Generalsekreterare

 

Partistyrelsens utlåtande på motionerna 57 och 58:

Målsättningen med upphandlingslagstiftningen är att säkerställa en fri rörlighet för varor och tjänster och en välfungerande inre marknad, att effektivera användningen av offentliga medel och främja upphandling av hög kvalitet och dessutom att främja en ökad öppenhet i upphandlingen.

I statsrådets redogörelse från slutet av 2008 om hur upphandlingslagstiftningen fungerat konstaterar statsrådet att verkningarna av upphandlingslagstiftningen troligen kan bedömas bäst först om 5-7 år eller då upphandlingspraxisen enligt den nya lagen hunnit bli etablerad – det vill säga 2012-2014. I redogörelsen ansåg man, som motionärerna framhåller, att lagen stort sett anses fungera och fylla de kriterier som ställdes på den.

Social- och hälsovårdstjänsterna hör utan vidare till de viktigaste kommunala tjänsterna. Kommunerna och samkommunerna köper social- och hälsovårdstjänster av privata producenter för omkring 1,5 miljarder euro årligen. Svenska riksdagsgruppen framhöll i debatten kring statsrådets redogörelse 2008 att upphandlingen inte får leda till osäkerhet bland de som använder sig av tjänsterna – till exempel som en följd av att man inte kunnat använda sig av rätt tids- eller kvalitetsperspektiv. Här hart förstås upphandlaren ett stort ansvar i definierandet av kvalitetskriterierna.

Precis som motionärerna också framhåller är det skäl att ge systemet med servicesedlarna större uppmärksamhet. Genom att ge kunden, dvs. användaren, större inflytande kan man också garantera att kunden får just den service han eller hon behöver, dessutom på sitt modersmål.

 

Partistyrelsen föreslår för partidagen att SFP:s förtroendevalda arbetar för:

 • att tillräckligt vikt sätts vid kvalitetskriterierna och språket i upphandlingen av social- och hälsovårdstjänster,
 • ett utvidgat utnyttjande av servicesedelsystemet i akt och mening att öka valmöjligheterna för klienter och patienter samt främja samarbetet mellan den kommunala social- och hälsovården, näringslivet och de privata serviceproducenterna,
 • att höja den nedre värdegränsen för upphandlingsplikt,
 • att våra förtroendevalda utbildas i lagstiftningen om offentlig upphandling.