Motion 12 – Angående befrielse från värnplikt/civiltjänst

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för:

  • att i samband med diskussionen om det finska försvarets framtid betona den allmänna värnpliktens fördelar.
  • att man fördomsfritt analyserar möjligheterna att utbilda en del av årsklassen för de slagkraftiga operativa trupperna och en del av årsklassen för uppgifter som i Norden sköts av hemvärnet.
  • att man beaktar jämställdhetssynpunkter inom försvarsmakten och fredsbevarandet.
  • att civiltjänstgöringen anpassas bättre än tidigare till de krav som samhället ställer.

Behandling

Den allmänna värnplikten inom det finska totalförsvaret är en viktig del även i det nutida Finland som det också var under kalla kriget. Dock så måste man inse att nordiska välfärdsstaten i det nutida Finland är en mycket viktigare del av Finlands välstånd än den allmänna värnplikten. Då Finland sakta men säkert avindustrialiseras när produktionen förläggs till låglöneländer främst i Fjärran östern så måste vi hitta på nya sätt att upprätthålla en tillräckligt stark ekonomi för att nära det nordiska system som vi har här i Finland. Svaret finner man i finländsk innovation och företagaranda som både drivit fram nya ekonomiska framgångsrika varumärken som Nokia, Angry Birds och Valmet. Innovation och företagsfrämjande kräver dock utbildning och för att öka andelen människor som söker sig till högre utbildning kunde man då erbjuda att män över aderton år befrias från den allmänna värnplikten om de innan de fyllt 25 avlagt en kandidatexamen eller motsvarande examen på högre nivå.

På detta sätt så skulle man också ge dessa människor möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden mycket tidigare, samtidigt som man mycket snabbare kan börja ta upp skatt från den nämnda befolkningen. Sant är också att kvinnor i dagens läge har ett fördelaktigare läge att hinna etablera sig på arbetsmarknaden då kvinnor inte avbryts i sin utbildning/karriär av tvånget till värnplikt/civilplikt. Finland skulle även kunna spara pengar inom försvaret då färre människor måste utbildas. Trots de mindre årskullarna som utbildas så finns det inte plats för alla på alla inom högre utbildning så det skulle fortfarande finnas ett tillräckligt antal värnpliktiga/civilpliktiga för Finland att upprätthålla ett trovärdigt försvar av landets gränser.

Jag föreslår att:

  • Sfp arbetar för att män som avlagt en kandidatexamen eller motsvarande utbildning på universitet eller yrkeshögskola innan de fyllt 25 befrias från värnplikten/civilplikten.

Markus Söderman, Esbo

Partistyrelsens utlåtande

Det råder en mycket långt gående konsensus inom det finska samhället om den allmänna värnpliktens lämplighet som personalförsörjningssystem för vårt försvar. Med hjälp av värnplikten är det möjligt att utbilda den stora mängd soldater som behövs för att försvara vårt land mot ett beväpnat angrepp. I regel ser man den allmänna värnplikten dessutom medföra två viktiga fördelar, det vill säga: a) alla medborgare bereds möjlighet att delta i fosterlandets försvar. Samtidigt betyder möjligheten att alla medborgare även har skyldighet att bära de kostnader försvaret utgör. Värnpliktens betydelse som en klassutjämnande faktor, som bereder snart sagt alla unga män och en del unga frivilliga kvinnor en möjlighet att handgripligen arbeta för landet, kan inte underskattas b) Den allmänna värnplikten tillför försvarsmakten ett mycket brett kunnande. Det här är en avgörande styrka för försvarssystemet. Den allmänna värnplikten borgar för en bred samordning av civil och militär kompetens. Den kan utnyttjas nationellt såväl som internationellt. Värnpliktsarméns svaghet må vara dess bristande beredskap. Men dess styrka ligger i dess överlägsna kunnande i jämförelse med en yrkesarmé.

Tanken att använda akademisk framgång som befrielsegrund från värnplikten är inte ny. Den tillämpades allmänt inom Sovjetunionen och Warszawapakten.

Partistyrelsen anser fortsättningsvis att det är viktigt att den allmänna värnplikten berör och belastar alla i samhället på enahanda grunder. Därför föranleder motionen inte åtgärder.

Däremot är partistyrelsen medveten om ett växande behov att anpassa den finska värnplikten i tiden.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att i samband med diskussionen om det finska försvaret framtid betonar man den allmänna värnpliktens fördelar.
  • att man fördomsfritt analyserar möjligheterna att utbilda en del av årsklassen för de slagkraftiga operativa trupperna och en del av årsklassen för uppgifter som i Norden sköts av hemvärnet
  • att man beaktar Svenska kvinnoförbundets synpunkter om jämställdhetsarbete inom försvarsmakten och fredsbevarandet
  • att man samtidigt med den militära behovsanalysen av plikten genomför en översyn av civiltjänstgöringen och anpassar den bättre än tidigare till de krav som samhället ställer.