Motion 33 – Tillgången till SVT i Finland

Beslut

Partidagen beslöt att SFP skall arbeta för:

  • att partiet initierar en oberoende utredning i SVT-frågan i syfte att kartlägga de olika alternativ som finns för att trygga tillgången till SVT i hela landet, till rimliga kostnader. En dylik utredning bör göras av en neutral part med tillräcklig trovärdighet, exempelvis tankesmedjan Magma.

Behandling

SVT World har sänts i det finska marknätet sedan 1988, de första 19 åren som öppen kanal i södra Finland (till en början under namnen TV4 och SVT Europa). Sedan september 2007 sänds kanalen krypterad i det digitala marknätet, vilket gör att samtliga antennhushåll i hela Finland med operatören Plus TV:s kanalpaket har kunnat välja SVT World som tilläggstjänst. Det har också varit möjligt att abonnera på SVT World som enskild kanal mot en mindre månadsavgift.

Yle:s förvaltningsråd fattade vintern 2011 beslut om att från 1.9.2011 sammanföra FST5 och SVT World i en gemensam blandkanal. Enligt planerna skall FST5 sända under morgonen och prime time. I praktiken betyder det att FST5 sänder cirka tre timmar på morgonen och på kvällen från ca 17 till 23, utom fredag- och lördagkvällar, då man slutar redan kl 21. (Det sistnämnda för att tillmötesgå kraven på att få se de populäraste rikssvenska underhållningsprogrammen.)

Det som blir kvar, dagtid och nattetid, fyller Yle ut med SVT World. En lösning som är dikterad helt av ekonomiska skäl eftersom Yle sparar in stora pengar genom att avstå från en kanalplats.

Arrangemanget betyder att många i praktiken, under prime time, blir helt utan tv från Sverige, framför allt i södra Finland. Österbottningarna har genom hårt arbete och egna uppoffringar sedan länge sett till att de har tillgång till samtliga svenska kanaler, eftersom tillgången till dessa för dem är en självklarhet. Den insikten börjar tyvärr först nu nå tittarna i södra Finland – när det redan är för sent. Den nya blandkanalen innebär ju en klar försämring för alla de 83 000 antennhushåll i södra Finland som förlorar något de vant sig vid, dvs. rikssvensk tv under bästa sändningstid. Reaktionerna har också varit därefter.

FST:s ledning har marknadsfört den nya kanalen med att de räddar både FST och SVT World, och skapar den mest nordiska kanalen i världen. Men det som de facto görs är att Yle släcker SVT under bästa sändningstid för merparten av de finlandssvenska tittarna, för att inte tala om de finska. Och att man ytterligare fördjupar de redan från tidigare stora skillnaderna mellan regionerna i Svenskfinland när det gäller medievanorna.

De alternativ som presenterats som ersättande distributionssätt, t.ex. IPTV och satellit, kostar rätt mycket, och IPTV funkar dessutom inte överallt, pga. bristande bandbredd.
Det allvarligaste är kanske ändå att Yle förtiger att man med det nya kanalarrangemanget bryter mot det ”kaffekoppsavtal” från 1985 som ingicks mellan statsministrarna Olof Palme och Kalevi Sorsa under en fikapaus i Reykjavik. Enligt avtalet skall medel tas ur respektive statsbudget för att bekosta distributionen av finsk TV i Sverige respektive svensk TV i Finland.

I Sverige har myndigheterna hållit sig till avtalet, och fortsatt sända TV Finland okrypterad också efter att kanalen digitaliserades. I Finland tas medlen sedan 1995 inte längre ur statsbudgeten utan ur Yles egen budget, dvs. de minskande licensmedlen, vilket gör att Yle har ett direkt motiv för att spara bort SVT Worlds frekvens. Yle/FST vill emellertid inte medge avtalsbrottet. Inte heller att bolaget också andra gånger i praktiken har brutit mot det, t.ex. då SVT World i samband med digitaliseringen blev en betalkanal.

Det nya kanalarrangemanget innebär ett ytterligare avsteg från det gamla avtalet. Den lösning Yle:s förvaltningsråd erbjuder, med FST:s benägna bistånd, kan därför inte godkännas. Yle/FST har inte rätt att förvägra södra Finland rätten att se SVT-utbudet i det markbundna nätet. Inte ens med motiveringen att man därmed räddar den egna kanalen. Genom att koppla ihop de två kanalerna skapar man tvärtom en situation som på sikt enbart kan försvaga också FST5 eftersom man indirekt bäddar för nedskärningar av den finlandssvenska kanalens resurser.

Frågan om tillgången till Sveriges tv är dessutom inte alls en enbart finlandssvensk fråga. Ett stadigt ökande antal finsk- och tvåspråkiga tittare uppskattar möjligheten att följa med tv-utbudet och diskussionen i Sverige. Våra nationer är sedan gammalt djupt integrerade i varandra, på många plan, och till det hör självfallet också möjligheten att se grannlandets public service. Tillgång till SVT bör för den tvåspråkiga nationen Finland vara en självklarhet. Medan den för oss finlandssvenskar i allt högre grad framstår som en språklig och kulturell överlevnadsfråga.

Detta var också avsikten och andemeningen i det avtal statscheferna ingick 1985, och som man på svenskt håll inte sett någon anledning att frångå. Skulle Yle/FST liksom sina svenska kolleger ha hållit sig till avtalet skulle SVT World också framöver sändas okrypterad i hela det svenska kustområdet i Finland. Om Yle/FST inte anser sig ha råd att uppfylla sin del av avtalet är det bäst att en helt ny aktör tar över koncessionen för SVT i södra Finland.

Därför yrkar motionsställarna på att Sfp jobbar för:

  • att partiet arbetar för att det bilaterala tv-avtalet skall följas även från finländsk sida, så att dagens digitala sändningar från Sverige går att motta fritt via antennätet i Svenskfinland, på samma sätt som på den analoga tiden;
  • att man utreder möjligheterna att en ny aktör tar över koncessionen för SVT World, med målet att nå antennhushållen även under prime time, dvs. den tid då genomsnittstittarna är hemma och kan se på tv.

Thomas Rosenberg, SFP i Lovisa Jan-Erik Granqvist, SFP i Terjärv
Henrik Lillhannus, SFP i Mårtensdal

Partistyrelsens utlåtande:

Svenska folkpartiet anser precis som motionsställarna att det på sikt är eftersträvansvärt att staten ger alla finländare möjlighet att motta de digitala sändningarna från Sverige fritt via antennätet, på samma sätt som på den analoga tiden, i enlighet med det s.k. kaffekoppsavtalet.

Denna målsättning förbinder sig partiet att jobba för, som en del av det reguljära politiska arbetet, under pågående valperiod. Sverige och Finland har, precis som motionsskrivarna påpekar, valt att tillämpa det s.k. kaffekoppsavtalet på olika sätt. I Finland har staten lagt ansvaret för distributionen på Yle, som därmed också står för distributionskostnaderna till Digita.

Den lösningsmodell för sändning av SVT World i Finland som Yles förvaltningsråd har föreslagit innebär att FST5 och SVT World från och med den 1.9 kommer att dela på Yles kanalplats nummer 5 i antennätet. Det här är ett arrangemang som innebär att 3,7 miljoner finländare kommer att få fri tillgång både till FST5-programmen och till en stor del av SVT Worlds program. Samarbetet fördjupar och breddar på ett naturligt sätt FST5:s nordiska profil, och ger många finlandssvenskar och finskspråkiga möjlighet att ta del av program som de hittills inte har kunnat se.

83 000 hushåll prenumererade på SVT World i november 2010. Under de år kanalen varit tillgänglig har antalet prenumeranter varit mellan 75 000 och 100 000. Av dessa 83 000 var i november 2010 c. 11 000 sådana, som uttryckligen prenumererade bara på SVT World, resten hade satt krux i rutan för att de också ville ha SVT World, eftersom den kommer gratis som tillägg i samband med olika kanalpaket. Också den siffran har varierat under åren, +/- 10 000 har velat se enbart SVT World. De tittarsiffror Yle har tillgång till indikerar att det snarast är 10 000 tittare som har varit intresserade av SVT World.

För dem som hittills har sett hela SVT Worlds utbud finns fortsättningsvis, mot ersättning, olika möjligheter att ta del av kanalen, antingen via kabel, satellit, eller, för dem som har tillgång till en 2 Mbits nätförbindelse, också per IPTV.

Det viktiga är att betona att samarbetet med SVT World också tryggar den finlandssvenska tv-kanalens, FST5:s, fortsatta existens. Att Yle också i fortsättningen erbjuder finlandssvenskarna både en egen finlandssvensk tv-kanal, två radiokanaler plus en mångsidig svensk webbservice är oerhört viktigt för SFP. Public service-bolaget är skyldigt att erbjuda finsk- och svenskspråkiga service på lika villkor, men tolkningen av hur denna skyldighet skall tillämpas har varit föremål för många diskussioner i samband med Yles sparkrav.

Det gäller alltså att minnas att beslutet är en konsekvens av Yles trängda ekonomiska situation. Att den förra riksdagen inte lyckades fatta beslut om rundradiobolagets framtida finansieringsmodell har försvårats Yles ekonomiska planering ytterligare. Den nya riksdagen kommer att fatta beslut om Yles finansieringsmodell, men så länge lösningsmodellen är oklar, kvarstår osäkerheten. Det är därför förståeligt att Yles förvaltningsråd föreslår en modell för distributionen som är billigare för Yle än den modell som hittills har gällt.

Som en konkret åtgärd föreslår motionsställarna att partiet skall utreda möjligheten att en annan aktör än Yle tar över koncessionen för SVT World, med målet att nå antennhushållen även under prime time. Förslaget skulle innebära att den relativa trygghet som SVT-samarbetet ger FST5 med tanke på de kommande åren, försvinner. Trots att SVT World-programmen är en viktiga för finlandssvenskarna, är den egna finlandssvenska kanalen, med inhemskt programinnehåll och en fokusering på de finlandssvenska frågorna, ändå ännu betydelsefullare.

Att satsa på en annan aktör är knappast heller ekonomiskt realistiskt. Den aktör som har koncessionen ansvarar både för distributions -och innehållskostnaderna för kanalen. De sammantagna kostnaderna för copyrightersättningar och distribution av SVT World till antennhushåll i marknätet, uppgår till årliga summor som är så stora att fri tillgång till tv-sändningarna i marknätet skulle bli ekonomiskt otänkbar börda för någon enskild privat aktör – eller för staten. Alla försök hittills att hitta en sådan aktör har strandat.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att partiet på alla nivåer arbetar för att tillgången till SVT:s utbud i sin helhet tryggas i Svenskfinland till en skälig kostnad