Motion 31 – Statens ägarpolitik och respekt för mänskliga rättigheter

Beslut

Partidagen beslöt att SFP och dess företrädare i regering, riksdag och andra organ verkar för:

  • att det i principerna för statens ägarpolitik tas in bestämmelser om att de statsstyrda bolagen och deras underleverantörer uttryckligen respekterar de mänskliga rättigheterna
  • att relevanta riksdagsutskott får en redogörelse för hur bolagen redovisar för hur de följer med och övervakar att hela leverantörskedjan följer ägarpolitikens principer

Behandling

I regeringens principbeslut om ägarpolitiken 3.11.2011 konstateras bl.a. att de bolag där staten har intressen förväntas känna både nationella och internationella corporate governance regler. Beslutet förutsätter bl.a. att bolagens underleverantörskedjor är transparenta och att dessa har en bra personal- och miljöpolitik.

Dessa principer står i skarp kontrast till de fakta som framkommer i Mika Koskinens dokumentär Red Forest Hotel, som tar upp hur Stora Ensos underleverantörer beter sig i Guangxi provinsen i södra Kina. Stora Enso skall där etablera en fabrik, som enligt uppgift skulle ha 120 000 ha skog till sitt förfogande. I syfte att få tillgång till dessa områden verkar det som om olika slag av kollaboratörer inte drar sig för att ta till vilka metoder som helst för att få makt över marken. De som gör markanskaffningarna har sett till att de ursprungliga nyttjarna av marken har misshandlats och utsatts för många hot. En jurist, Yang Zaix, som försvarar den lokala befolkningens rättigheter har förföljts och blev fängslad i juni 2011. Ministern för ägarstyrning Heidi Hautala uppges ha tagit upp fallet med kinesiska representanter.

Men faktum kvarstår, de som agerat på Stora Ensos vägnar har inte respekterat fundamentala mänskliga rättigheter, tvärtom har man grovt brutit mot dem. Det är också mycket olyckligt att Finland genom bolaget och dess underleverantörers agerande förknippas med grova brott mot mänskliga rättigheter.

Det förefaller uppenbart att detta bolag inte följt internationella corporate governance regler eller till alla delar följt de principer regeringen godkänt i november 2011, genom att inte heller öppet redovisa för underleverantörernas agerande och vilka dessa är. Samtidigt finns det också brister i ägarpolitikens principer och det borde uttryckligen krävas att underleverantörerna respekterar grundläggande mänskliga rättigheter.

Red forest hotel är bara ett exempel på att finländska bolag inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter, t.ex. bryts det många gånger mot arbetstagarnas rätt att fritt organisera sig.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sfp:s internationella utskott/ undertecknad

  • Att sfp och dess företrädare i regering, riksdag och andra organ verkar för att det i principerna för statens ägarpolitik tas in bestämmelser om att de statsstyrda bolagen och deras underleverantörer uttryckligen respekterar de mänskliga rättigheterna
  • Att riksdagens respektive utskott får en redogörelse för hur bolagen redovisar för hur de följer med och övervakar att hela leverantörskedjan följer ägarpolitikens principer

Astrid Thors/ Svenska folkpartiets Internationella utskott

Partistyrelsens svar:

Det är viktigt att staten hanterar sin ägarroll på ett ansvarsfullt sätt. En god genomsyn i förvaltningen och en effektiv kapitalstruktur är viktiga verktyg i ägarstyrningen.

Ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande handlar om ett ansvarsfullt förvaltarskap och är av affärsstrategisk betydelse. Framtidens företag ser en god hantering av dessa frågor som en självklarhet i affärsutvecklingen och tar på detta sätt tillvara på nya affärsmöjligheter för fram¬tida marknader med konsumenter med höga etiska krav.

Statsrådets principbeslut (november 2011 förutsätter att företagen är handlar ansvarsfullt och öppet bland annat när det gäller rapporteringen, premieringen och den allmänna insynen i verksamheten. Bolagen bör se till att kontakterna med personalgrupperna fungerar väl, att arbetstagarna orkar i arbetet och att välbefinnandet i arbetet förbättras. De bör också sköta sitt miljöansvar.

En genomtänkt och förankrad policy och strategi för att hantera miljöhänsyn, sociala frågor, mänskliga rättig¬heter, jämställdhet, mångfald och etik bör rimligtvis utgöra en viktig del i den stat¬liga ägarpolicyn.

En viktig del i arbetet med dessa hållbarhetsfrågor ska vara att företagen stödjer och strävar efter att följa relevanta delar av internatio¬nella normer kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö¬hänsyn och bekämpning av korruption. Särskilt viktigt är detta för de företag som har verksamhet eller upphandling i länder som brister i efterlevnad av grundläggande internationella ramverk. Dessa normer finns formulerade i OECD:s riktlinjer för multi¬nationella företag och de tio principerna i FN:s Global Compact (www.unglobalcompact.org). Riktlinjerna ger ett utmärkt stöd för såväl privat ägda företag som offentligt ägda företag.

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att SFP och dess företrädare i regering, riksdag och andra organ verkar för att det i principerna för statens ägarpolitik tas in bestämmelser om att de statsstyrda bolagen och deras underleverantörer uttryckligen respekterar de mänskliga rättigheterna
  • att relevanta riksdagsutskott får en redogörelse för hur bolagen redovisar för hur de följer med och övervakar att hela leverantörskedjan följer ägarpolitikens principer