Motion 18 – Finlands behov av kolsänkor

Beslut

Partistyrelsen beslöt att SFP:s företrädare i riksdag och regering arbetar för

  • att att Finlands existerande kolsänkor kartläggs
  • att nyplantering av skog och skogsvård betonas som ett led i att öka de nuvarande kolsänkorna

Behandling

Finlands skogar har förutom en stor ekonomisk roll också en betydande roll för rekreation. Dessutom är skogarna redan nu ytterst viktiga i bekämpningen av klimatförändringen i och med att en växande skog binder koldioxid.

Särskilt i södra Finland och i områden med stark tillväxt får skogen ge vika för bebyggelse och trafik. En minskad skogsareal minskar betydligt möjligheten att ta hand om koldioxiden, som alstras av det ökade energibehovet för den nya bebyggelsen och den tilltagande trafiken.

För oss, nordnyländska Sfp-lokalavdelningar, är bevarandet av de befintliga skogsområdena av högsta prioritet och vi föreslår därför att:

  • Sfp arbetar för att kartlägga Finlands existerande kolsänksareal.
  • Sfp arbetar för åtgärder i form av nyplantering och skogsvård, som behövs för bibehållande av den ursprungliga eller en ökning av den nuvarande kolsänksarealen.

Sfp i Hyvinge Sfp i Kervo Sfp i Mäntsälä
Sfp i Nurmijärvi Sfp i Träskända Sfp i Tusby

Partistyrelsens svar

Kolsänkor tar upp kol från atmosfären och binder det, och är alltså motsatsen till koldioxidutsläpp. Skogarna är den viktigaste kolsänkan i Finland. Även världshaven fungerar globalt som kolsänkor.

Utsläppen av växthusgaser i Finland beräknas genom en växthusgasinventering som uppdateras årligen och upprätthålls av Statistikcentralen. Inventeringen innehåller utsläppen av växthusgaserna: koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten och svavelhexafluorid. Utsläppsmängderna för olika gaser adderas genom att konvertera varje utsläpp till mängd koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Utsläppen av växthusgaser i Finland uppgick till 67 miljoner ton koldioxid (CO2-ekv.) år 2011.

År 2007 bands 33 miljoner ton kol räknat som koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) i skogarnas växtbiomassa. Skogsvegetationen fungerar som kolsänka när tillväxten av trädbeståndet är större än minskningen. Volymen på skogsbestånd i Finland har ökat i jämn takt tack vare andelen ung skog, hållbarare skogsvårdsåtgärder samt tidigare utförda dikningar. Det är lätt att hplla med motionärerna om vikten att skogen bevaras för att garantera att kolsänksarealen ökar även framöver.

Partistyrelsen föreslår att SFP:s företrädare i riksdag och regering arbetar för

  • att Finlands existerande kolsänkor kartläggs
  • att nyplantering av skog och skogsvård betonas som ett led i att öka de nuvarande kolsänkorna.

Partifullmäktiges utlåtande:

Partifullmäktige omfattar partistyrelsens uppdaterade beslutsförslag.