Motion 21 – Stoppa skatteparadisen!

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s representanter i riksdag och regering skall verka för:

 • att företagsbeskattningen inom EU harmoniseras genom att införa miniminivåer.
 • att man inom EU utvecklar ett tydligare regelverk för landsvis redovisning av multinationella koncerners vinster och skatter, samt gör uppgifter om ägare och förmånstagare hos företag tillgängliga för nationella myndigheter.
 • att EU skall ta en ledande roll i den internationella kampen mot skatteflykt och skatteparadis. Utvecklingsländer ska inkluderas i diskussionerna, i beslutsgången och att deras behov tillgodoses.
 • att Finland och EU i sin utvecklingspolitik stödjer länders utveckling av en god och öppen skatteförvaltning med målsättning att kunna öka skatteinkomster.
 • att räntor för lån mellan bolag i intressegemenskap (dvs. koncernbolag, bolag med samma ägarkrets eller ledning) inte ska vara avdragbara, ifall ränteinkomsten beskattas under 10 procentenheter  i långivarens beskattningsstat.

Behandling

Stoppa skatteparadisen!

Under senaste tiden har problem med skatteflykt och skatteparadis fått allt mer uppmärksamhet. Skatteflykt hämmar utveckling i världen. Det leder till avgörande inkomst bortfall för stater i och med att skatteintäkter som stater kunde erhålla genom en rättvis beskattning av företag göms undan i så kallade skatteparadis. Penningströmmarna till skatteparadisen uppstår bland annat genom multinationella företags skatteplanering och skatteflykt, korruption och penningtvätt.

Frågan om skatteflykt är både en lokal och en global fråga med många olika aktörer inblandade. Multinationella företag har förändrat de globala maktförhållandena när det kommer till ekonomisk makt. Av de 100 största ekonomierna i världen idag är 40 stycken företag, enligt Transnational Institute. De är avgörande aktörer i arbetet med att förhindra skatteflykt, men samtidigt också de som skapat och drar nytta av att upprätthålla status quo. För att öka skatterättvisan i världen och hitta en lösning krävs politisk vilja och tydliga beslut. Det internationella samarbetet är avgörande, och alla berörda partner ska välkomnas till förhandlingsbordet. Idag förs exempelvis många av diskussionerna inom ramen för OECD där enbart rika länder officiellt är med.

Skatteparadis och skatteflykt bidrar till att upprätthålla fattigdom. Länder i globala syd mister årligen 800 miljarder euro till skatteparadis och rika länder, enligt Global Financial Integritys rapport från december 2012. I jämförelse kan nämnas att länder i globala syd mottar cirka 96 miljarder euro i biståndshjälp årligen. För att dessa länder ska kunna utvecklas på sina egna villkor, kunna bryta sitt beroende av biståndshjälp och skapa en hållbar välfärd för sina invånare måste problematiken kring den massiva skatteflykten åtgärdas. Det här är inte enbart ett problem i utvecklings länder, årligen förlorar även EU uppskattningsvis 1000 miljarder i möjliga skatteintäkter, och även från Finland sker en skatteflykt på uppskattningsvis 320 miljoner euro årligen.

Skatteflykt sker på många olika sätt, och därmed finns det inte en enkel lösning. Öppenhet, transparens och rapportering spelar en avgörande roll. Idag är det svårt att följa företagens penningströmmar, eftersom företag enbart måste rapportera om sina regionala och globala penningströmmar. Det leder till att man inte vet hur multinationella företags vinster och skatteutgifter fördelar sig mellan länder där företagen är verksamma. Därför behövs också landspecifik rapportering. Vidare måste också uppgifter om ägare och förmånstagare hos företag vara tillgängliga för allmän kännedom. Det bör också finnas regler om automatiskt informationsutbyte vid internationella transaktioner. För att undvika skatteflykt till skatteparadis är det är också viktigt att se över hur företagskoncerner agerar mellan sina olika bolag.

Vi undertecknande anser att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen skall verka för:

 • att skapa ett regelverk för multinationella företag som kräver att de redovisar landspecifikt deras skatteutgifter i de länder där de bedriver verksamhet, samt gör uppgifter om ägare och förmånstagare hos företag tillgängliga för allmän kännedom. skapa ett regelverk för multinationella företag som kräver att företagen redovisar sina skatteutgifter landsspecifikt i de länder där de bedriver verksamhet, samt att uppgifter om företagens ägare och förmånstagare görs tillgängliga för allmän kännedom
 • att EU har en ledande roll i diskussionerna kring kampen mot skatteflykt och skatteparadis. Utvecklingsländer ska inkluderas i diskussionerna och beslutsgången kring skattefrågor och deras behov tillgodoses.
 • att Finland och EU i sin utvecklingspolitik stödjer länders utveckling av en god och öppen skatteförvaltning med målsättning att kunna öka skatteinkomster.
 • att räntor för lån mellan bolag i intressegemenskap (dvs. koncernbolag, bolag med samma ägarkrets eller ledning) inte ska vara avdragbara, ifall ränteinkomsten beskattas under 10 % i långivarens beskattningsstat.

Niklas Mannfolk                                                             Sandra Grindgärds

Förbundsordförande                                                      Förbundssekreterare

Svensk Ungdom                                                             Svensk Ungdom

 

Partifullmäktiges svar

En av marknadsekonomins huvudteser är att kapitalet styr sig självt till de branscher eller regioner där avkastningen på kapitalet kan optimeras. Skatteplanering är en normal del av det allt mer internationaliserade näringslivet. Det är också orsaken till varför alla länder ständigt vill säkra en konkurrenskraftig skattenivå i förhållande till sina konkurrentländer.

Trots att EU borde vara en skatteunion konkurrerar medlemsländerna ständigt med varandra genom att systematiskt sänka olika skatter, främst företagsskatten. Flera medlemsländer har regelrätta skatteparadis inom sina områden. Fem medlemsländer har en företagsskattesats på högst 15 procent och Finland har sänkt sin samfundsskatt med 9 procentenheter sedan 2004. Detta leder på lång sikt att EU-länderna självmant eroderar sin egen skattebas. Därför måste beskattningen inom vår skatteunion harmoniseras genom miniminivåer inom företagsbeskattningen.

Skattepolitiken måste bli ett element i både Finlands och EU:s biståndspolitik. Endast genom en effektiverad skatteupptagning kan ett utvecklingsland utvecklas med egen kraft.

Den utdragna bank- och finansieringskrisen har ändrat verksamhetsförutsättningarna inom den europeiska finanssektorn. Även i Finland kan vi regelbundet läsa hur näringslivet klagar på svårigheterna att få finansiering genom finansinstitut. Därför är det viktigt att koncerner också i framtiden har möjligheter att självmant finansiera sin egen utveckling över landsgränderna.

 

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP:s representanter i riksdag och regering skall verka för:

 • att företagsbeskattningen inom EU harmoniseras genom att införa miniminivåer.
 • att man inom EU utvecklar ett tydligare regelverk för landsvis redovisning av multinationella koncerners vinster och skatter, samt gör uppgifter om ägare och förmånstagare hos företag tillgängliga för nationella myndigheter.
 • att EU skall ta en ledande roll i den internationella kampen mot skatteflykt och skatteparadis. Utvecklingsländer ska inkluderas i diskussionerna.
 • att Finland och EU i sin utvecklingspolitik stödjer länders utveckling av en god och öppen skatteförvaltning med målsättning att kunna öka skatteinkomster.