Motion 35 – Finland skall lätta på reglerna för familjeåterföreningar

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för:

 • att Finland lättar på reglerna för familjeåterföreningar så, att familjeåterföreningsansökan kan göras både i Finland och i utlandet likvärdigt
 • att utreda möjligheten att i samarbete med våra nordiska grannar och andra EU-länder skapa ett tätare nät av beskickningar som behandlar ansökan om familjeåterförening i syfte att försnabba processen och minska avståndet och antal resor för dem som ärenden gäller.
 • att man arbetar för en humanare tillämpning av Utlänningslagen i fall som berör familjeåterförening för ensamkommande barn, så att barnets bästa alltid är den dominerande principen.
 • att familjeåterföreningskriteriet om tryggad försörjning justeras nedåt till en rimlig gräns
 • att styrkandet av en persons identitet i familjeåterföreningsärenden skall ske genom DNA-prov. Intervjuer skall enbart ske vid fall där DNA-prov antyder att släktskap saknas.
 • att SFP:s beslutsfattare på alla nivåer tar en aktiv roll i Finlands invandringspolitik

 

Behandling

Finland skall lätta på reglerna för familjeåterföreningar

De senaste åren har det skett flera åtstramningar av villkoren för familjeåterförening. År 2012 trädde en lag i kraft som innebär att ansökan om familjeåterförening ska lämnas in på närmaste finländska ambassad, av den person som ansöker om att få komma till Finland. Tidigare kunde en person med rätt till familjeåterförening lämna in ansökan å sina familjemedlemmars vägnar i Finland. Ändringen har gjort att ansökningarna om familjeåterförening minskat dramatiskt, med 19 procent på ett år.

Exempelvis, om en familj i Somalia har en familjemedlem i Finland som den vill återförenas med, måste familjen lämna in en ansökan vid närmaste finländska beskickning som ligger i Nairobi i Kenya eller Addis Abeba i Etiopien. Familjen måste resa dit för att bli intervjuad, fylla i papper och lämna fingeravtryck.

 

Handläggningsavgiften är 425 euro per förälder och 200 euro per syskon. En familj bestående av två vuxna och tre minderåriga barn måste då betala 1450 euro. Om familjeåterföreningen inte beviljas måste avgiften ändå betalas. Andra möjliga kostnader som resor, tolkavgifter och avgifter för dokument måste de sökande själv betala. Ansökningsprocessen är därmed både dyr och farlig, eftersom resan till den närmaste beskickningen kan vara otrygg.

 

Inrikesministeriet har även skärpt kriterierna för familjeåterförening genom att kräva tryggad försörjning av familjemedlemmarna till en person som får humanitärt skydd i Finland. Tryggad försörjning innebär att du har tillräckliga medel för att försörja dig själv och din familj i Finland. Medlen kan härröra från lön, företagsinkomster, förmögenhet eller pension. Försörjningen räknas utifrån ens nettointäkter.

 

Om en familj består av två vuxna och två minderåriga barn, krävs till exempel totalt 2600 euro (netto) per månad för försörjningen (1000 € + 700 € + 500 € + 400 €).

Svensk Ungdom anser att den finländska familjeåterföreningspolitiken har utvecklats i en inhuman riktning, som inte överensstämmer med den värderingsgrund som SU och SFP vill bygga vårt samhälle på.

 

Vi undertecknande anser att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen skall verka för:

 • att Finland lättar på reglerna för familjeåterföreningar så, att familjeåterföreningsansökan kan göras både i Finland och i utlandet likvärdigt
 • att familjeåterföreningskriteriet om tryggad försörjning slopas
 • att de asylsökande barn som kommer till Finland får ett uppehållstillstånd som berättigar tillfamiljeåterförening, i enlighet med FN:s avtal om barns rättigheter som anger att barn har rätt att få speciellt skydd och stöd och att stater bör handla så att barnens rättigheter och barnets bästa förverkligas
 • att styrkandet av en persons identitet i familjeåterföreningsärenden skall ske genom DNA-prov. Intervjuer skall enbart ske vid fall där DNA-prov antyder att släktskap saknas.
 • att SFP återtar sin aktiva roll i invandringspolitiken

Niklas Mannfolk                                                             Sandra Grindgärds

Förbundsordförande                                                      Förbundssekreterare

Svensk Ungdom                                                             Svensk Ungdom

 

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter två viktiga frågor inom finländsk migrationspolitik. Den första är en fråga om förutsättningarna att kunna ansöka om familjeåterförening i Finland. Den andra frågeställningen gäller krav på tryggad inkomst det vill säga inkomstgräns som berättigar vistelse i Finland.

Efter lagändringen 2012 kan ansökan om familjeåterförening i Finland endast göras av den som söker om att få komma till Finland. Det betyder att en person som ansöker om familjeåterförening personligen ska lämna in sin ansökan om uppehållstillstånd till närmaste finländska beskickning i utlandet.  I regeringsprogrammet står det att förfarandena för familjeåterförening i Finland ska följa samma linje som i de övriga nordiska länderna men vi måste komma ihåg att jämfört till exempel med Sverige har Finland ett mycket mindre antal invandrare och sålunda färre familjeåterföreningar.

Frågan om detta förfarande väckte mycket uppmärksamhet senast på grund av den stora flyktingsströmmen från Syrien, där halva syriska befolkningen snart kommer att vara på flykt. Syrierna bosatta i Finland har svårt att få sina släktingar och familjemedlemmar hit. Även om de drabbade skulle ha råd att betala handläggningsavgiften så är det nästintill omöjligt för dem att ta sig fram till exempel till Ankara, där närmaste beskickning finns.

Lagändringen drabbar hårt även ensamkommande flyktingbarn. Föräldrarna till ensamkommande flyktingbarn befinner sig oftast i krisdrabbade områden och det är ytters sällan de har pengar eller möjlighet att söka sig till närmaste finländska beskickning för att personligen lämna in sin ansökan om uppehållstillstånd. Det som är särskilt oroande är att antalet negativa beslut i frågan om familjeåterförening som gäller ensamskommandebarn har skjutit i höjden efter lagändringen. Svenska folkpartiet anser att barnets bästa är den princip som borde gälla för alla barn oavsett varifrån de kommer.

FN:s barnkonvention, artikel 10 lyder:

”I enlighet med konventionsstaternas förpliktelse under artikel 9, punkt 1, skall ansökningar från ett barn eller dess föräldrar om att resa in i eller lämna en konventionsstat för familjeåterförening behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt av konventionsstaterna. Konventionsstaterna skall vidare säkerställa att framställandet av en sådan begäran inte medför negativa följder för de sökande och medlemmar av deras familj.”

Svenska folkpartiet har alltid varit föregångare i frågan om finländsk migrationspolitisk och vi har lång och stark tradition att jobba för humana värden. När det gäller familjeåterförening behövs ett tydligt regelverk för invandrares vistelse, där trygghet och respekt för familjeband ska vara ledande principer. Sfp vill att tillståndsförvaltningen fungerar effektivt och smidigt där att de humana värdena har en central roll. En möjlighet skulle kunna vara att Finland samarbetar med våra nordiska grannar och andra EU-länder. 

Partifullmäktige föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet arbetar för:

 • att Finland lättar på reglerna för familjeåterföreningar så, att familjeåterföreningsansökan kan göras både i Finland och i utlandet likvärdigt
 • att utreda möjligheten att i samarbete med våra nordiska grannar och andra EU-länder skapa ett tätare nät av beskickningar som behandlar ansökan om familjeåterförening i syfte att försnabba processen och minska avståndet och antal resor för dem som ärenden gäller.
 • att man arbetar för en humanare tillämpning av Utlänningslagen i fall som berör familjeåterförening för ensamkommande barn, så att barnets bästa alltid är den dominerande principen.
 • att familjeåterföreningskriteriet om tryggad försörjning justeras nedåt till en rimlig gräns
 • att styrkandet av en persons identitet i familjeåterföreningsärenden skall ske genom DNA-prov. Intervjuer skall enbart ske vid fall där DNA-prov antyder att släktskap saknas.
 • att SFP:s beslutsfattare på alla nivåer tar en aktiv roll i Finlands invandringspolitik