Motion 24 – Utvecklingspsykologer ska få vara kuratorer

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att behörighetskraven för att verka som kurator i Finland ses över.
  • att politices magistrar med utvecklingspsykologi som huvudämne ska återfå behörighet att verka som kuratorer i Finland.

Behandling

Utvecklingspsykologer ska få vara kuratorer

Den nya elevvårdslagen trädde i kraft 1.8.2014 och har för avsikt att förbättra skolans elevvård. I och med den nya elevvårdslagen avgränsar man vilka yrkesgrupper som är behöriga till kuratorstjänsterna. Att definiera vem eller vilka som är behöriga kuratorer är i sig inget ont, utan är till för att förbättra elevvården. Däremot är det beklagligt att utvecklingspsykologerna glömdes bort i den nya yrkesklassificeringen gjord av social- och hälsovårdsministeriet.

Vid instiftandet av lagen formulerades behörighetskraven för skolkuratorer enligt följande: 7 § ”Behörighetsvillkor för kurator är minst behörighet enligt 6 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005)”. Denna 6 § lyder: ”Behörighetsvillkor för uppgifterna som socialhandledare är för uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området med inriktning på det sociala området.”

Utvecklingspsykologernas utbildning är anpassad till kuratorsyrket och utbildningen fokuserar på barn och ungas utveckling, samt tar upp utmaningar och problem som kan vara centrala i många ungas liv. Att Åbo Akademis utvecklingspsykologer inte längre får arbeta som kuratorer rimmar illa med att samtidigt öka antalet kuratorstjänster. I Finland har den finska sidans kuratorer tidigare bestått av socionomer och socialarbetare, medan på den svenska sidan har även utvecklingspsykologer arbetat som kuratorer.

Undantagsvis kan politices magistrar med inriktningen utvecklingspsykologi arbeta som kuratorer ifall de arbetat längre än två år med fast arbetskontrakt – dock upphör deras kompetens att gälla vid byte av arbetsplats eller om arbetsavtalsförhållandet förändras. Den nya elevvårdslagen resulterade i att en grupp utvecklingspsykologer med en nästintill skräddarsydd utbildning för kuratorsyrket, och med en högre examen än socionomutbildningen, stängs ute från arbetsmarknaden.

Vi undertecknade anser att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen ska verka för:

– att behörighetskraven för att verka som kurator i Finland ses över

– att politices magistrar i utvecklingspsykologi återfår behörighet att verka som kuratorer i Finland

Ida Schauman
Förbundsordförande

Sandra Grindgärds
Förbundssekreterare

Partifullmäktiges svar

Definitioner på behörighet i olika yrken är viktigt att slå fast för att garantera att olika yrkesgruppers kunskapsnivå hålls på den nivå som krävs. Behörighetskraven ska dock ha en grund i innehållet i utbildning, inte enbart namnet på avlagd examen.

Utslagning av unga hör till en av de största utmaningarna för det finländska samhället. Utslagning är beklagligt för personen i fråga och personens nära och kära, men det är även i stor grad ett misslyckande från statens sida. Att en ung person blir utslagen redan i ung ålder gör det betydligt svårare att hitta sin roll i samhället senare. Därför är det viktigt att vi tar aktiva åtgärder mot ungas utslagning genom ett flertal olika kanaler. Att garantera tillräcklig mängd kuratorer och stödpersonal för unga är därför av stor vikt för att stöda ungas välmående och motarbeta utslagning.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att behörighetskraven för att verka som kurator i Finland ses över.

– att politices magistrar i utvecklingspsykologi, med utbildning i det som krävs för en kurator, återfår behörighet att verka som kuratorer i Finland.