Motion 44 – Farlig järnvägskorsning till hamnen i Karleby

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att SFP, inom ramen för trafikanslagen, jobbar för att få finansiering till Södra Österbottens NTM-centrals projekt ”Karleby–Yxpila-spåret, andra fas”.

Behandling

Farlig järnvägskorsning till hamnen i Karleby

Norra omfartsvägen i Karleby har fortsättningsvis en enplanskorsning med järnvägsspåret till Yxpila hamn. Betydliga mängder farliga kemikalier fraktas både på vägen och på järnvägen i denna korsning.

Det är anmärkningsvärt att denna korsning som sedan länge betraktats som ett faromoment i staden, inte blev åtgärdat då hamnvägen förnyades med en direkt förbindelse till riksåttan för några år sedan.

Med tanke på de katastrofala situationer som kan uppstå i ett tätt befolkat område som detta, anser vi det nödvändigt att vägväsendet gör planer för en flerplanskorsning.

SFP i Karleby yrkar på att denna viktiga infrastrukturfråga aktualiseras och prioriteras av våra förtroendevalda i riksdag och regering.

Brit Stenman
SFP i Karleby

Jonna Vähäkainu

Partifullmäktiges svar

Precis som partistyrelsen konstaterade i föregående motionssvar är en fungerande och säker infrastruktur viktig för SFP och utgör ett område som partiet arbetat hårt för i riksdag och regering.

Den farliga järnvägskorsningen till hamnen i Karleby är också något som Södra Österbottens NTM-central reagerat på. NTM- centralen har uppmärksammat att kapaciteten på bansträckan till Yxpila hamn praktiskt taget är full och att säkerheten är bristfällig, i likhet med vad motionärerna för fram. Av denna anledning har Södra Österbottens NTM- central utarbetat en plan för en funktionell förbättring av Karleby–Yxpila-spåret. Denna plan, som kallas ”Karleby–Yxpila-spåret, andra fasen” inkluderar bl.a. ändringsarbeten på bangården i Karleby, byggandet av ett dubbelspår och en grundförbättring av banan på avsnittet Karleby–Yxpila eller ändringsarbeten på bangården i Vaara och förändringsarbetena längs järnvägen till Stam- och Djuphamnarna som hör till statens bannätfunktionella förbättring. Projektet beräknas kosta 92 miljoner euro.

SFP anser, med tanke på att NTM-centralen även uppmärksammat denna fråga och utarbetat en lösning på problemet, att NTM-centralens plan borde förverkligas. Det är viktigt att befintlig infrastruktur underhålls och sätts i skick och därför prioriteras framom nya projekt.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att SFP, inom ramen för trafikanslagen, jobbar för att få finansiering till Södra Österbottens NTM-centrals projekt ”Karleby–Yxpila-spåret, andra fas”.