Motion 60 – Rådgivning för båda föräldrarna för att skapa ett mera jämställt föräldraskap

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att kommunerna uppmuntras till att ge enskild rådgivning också till den andra föräldern
  • att båda föräldrarna ges möjlighet att på arbetstid delta i rådgivningsbesök och ultraljudsundersökningar

Behandling

I och med en graviditet börjar den väntande mamman regelbundet gå på hälsokontroller och mödrarådgivning. Samtidigt får de väntande mammorna en massa information om hur det är att bli förälder och vad som väntar dem och deras familj.
Den andra föräldern har betydligt färre kontakter till hälsovården. De glöms ofta bort på mödra- och barnrådgivningen trots att föräldraskapet är lika omtumlande för båda parter och betyder nya rutiner och stora omställningar i familjen. Men som läget är nu, är det ofta upp till den gravida föräldern att stöda den andra föräldern i föräldraskapet, då det främst är hon som får stöd av mödrarådgivningen. Detta leder indirekt till att det ofta är den gravida kvinnan som automatiskt tar på sig mera ansvar för barnen, då hon vet vad som förväntas av henne. Jämställdhetsbarometern visar även att de heltidsarbetande kvinnorna fortfarande gör det största arbetet i hushållet och bär huvudansvaret för barn och familjeliv. Rådgivning i föräldraskap som även är riktat till den andra föräldern kunde bryta den struktur som idag verkar upprätthålla obalansen i uppgifts- och ansvarsfördelningen i barnfamiljerna. I Vasa får första gångens pappor sedan 2013 gå på en extra ”papparådgivning” där man diskuterar mannens hälsa och välfärd, och går samtidigt även igenom de förändringar ett litet barn medför i parrelationen och familjelivet i stort, samt hur man praktiskt kan dela ansvaret för barnen och bördan i hushållet. Även den andra partnern i ett samkönat förhållande kan behöva stöd av rådgivningen. Mera information till den andra föräldern ger också möjlighet till att ta upp och lära sig hantera de känslor som väcks om den nya situationen och till att dryfta frågor som kan kännas svåra att ta upp med den gravida partnern. Även om man nu frivilligt kan besöka mödrarådgivningen tillsammans med sin partner ger de besöken ej möjlighet till denna typ av diskussion. Hur väl man mår och hur väl man delar på uppgifterna i hemmet kan vara ett steg i riktningen mot en mera jämställd familj där alla deltar i arbetet med att ta hand om hemmet och barnen.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP arbetar för att de politiker som representerar SFP i kommunerna och riksdagen verkar för

  • att kommunerna uppmuntras till att ge enskild rådgivning också till den andra föräldern
  • att båda föräldrarna ges möjlighet att på arbetstid delta i rådgivningsbesök och ultraljudsundersökningar

Svenska Kvinnoförbundet r.f.,
Anna Jungner-Nordgren, Agneta Udd-Saarela

Partifullmäktiges svar

Motionären målar upp en bild av mödrarådgivningen som är verklighet i många kommuner. Även om de båda blivande föräldrarna erbjuds möjligheten att delta i rådgivningen, handlar det i de flesta kommuner huvudsakligen om mödrarådgivning, inte föräldrarådgivning. Speciellt motionärens oro om avsaknaden av enskild rådgivning för den icke-gravida partnern leder onekligen till att ansvaret för barnet mer automatiskt läggs på den gravida föräldern. Exemplet från Vasa och några andra kommuner kunde, som motionen påvisar, bryta den struktur som idag verkar upprätthålla obalansen i uppgifts- och ansvarsfördelningen i barnfamiljerna, samt öka den icke-gravida förälderns välmående genom att bättre förbereda denne för barnets ankomst. Möjligheten att på arbetstid delta i rådgivningsbesök är upp till den enskilda arbetsgivaren, och kan vara svårt för lagstiftaren att åtgärda, men är värd att uppmuntras.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

  • att kommunerna uppmuntras till att ge enskild rådgivning också till den andra föräldern
  • att båda föräldrarna ges möjlighet att på arbetstid delta i rådgivningsbesök och ultraljudsundersökningar