Motion 36 – Främja digital inkludering

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att alla med offentliga medel finansierade digitala tjänster utvecklas i samråd med slutanvändarna och testas med avseende på användarvänlighet, användbarhet och tillgänglighet och utvecklas vidare i enlighet med resultaten.
  • att det skapas en medvetenhet på nationell nivå om betydelsen av slutanvändarna i utvecklandet av offentliga digitala tjänster

Behandling

Finland har under en följd av år digitaliserat sin offentliga förvaltning, bland annat för att spara tid och minska på kostnaderna. Under senare tid har ambitionen med digitaliseringen av tjänsterna även varit ämnad att öka insynen och förbättra både kvaliteten på data och tillhandahållandet av de offentliga tjänsterna.

Digitaliseringen var från början till stora delar teknikdriven, fokus låg på tillgången till datorer, internet och bredband och det skapades en mängd olika webbsidor vars syfte i första hand var att presentera information. Nu digitaliseras allt fler av de offentliga tjänsterna och det innebär att det måste ställas andra krav på de digitala lösningarna. I dag är digital kompetens och individens förmåga att utnyttja nätet för kontakter med myndigheter en grundläggande förutsättning för tillväxt och livskvalitet men många av de digitala lösningar som tillhandahålls av den offentliga förvaltningen är varken utvecklade eller anpassade i enlighet med de individer som skall använda sig av dessa tjänster. Tillgången till tjänster och information på svenska är t ex ofta begränsad och det finns, oavsett modersmål, grupper i samhället står vid sidan av användandet av ny teknik i vardagen som t ex vissa äldre personer, personer med intellektuella funktionsnedsättningar och personer med annat
modersmål än svenska eller finska.

I utvecklandet av de offentliga digitala tjänsterna är det av största vikt att slutanvändarna, dvs. de som skall använda sig av tjänsterna, får vara med i varje steg i processen. Det betyder att både privatpersoner och företag ska medverka i utformningen, analysen, bedömningen och utvecklingen av de offentliga tjänsterna. De digitala lösningarna bör testas på olika användargrupper för att säkerställa att de är användarvänliga, användbara och tillgängliga. Detta främjar den digitala inkluderingen i samhället.

Tillgången till användaranpassade offentliga digitala tjänster är en demokratifråga. Genom att utgå ifrån att en digital lösning passar alla exkluderar man vissa grupper från den offentliga servicen.

SFP i Närpes föreslår

  • Att SFP skall arbeta för att alla med offentliga medel finansierade digitala tjänster skall utvecklas i samråd med slutanvändarna.
  • Att SFP skall arbeta för att redan existerande offentligt finansierade digitala tjänster testas med avseende på användarvänlighet, användbarhet och tillgänglighet och som utvecklas vidare i enlighet med resultaten.
  • Att SFP skall arbeta för att det skapas en medvetenhet på nationell nivå om betydelsen av slutanvändarna i utvecklandet av de offentliga digitala tjänsterna.

SFP i Närpes
Marjo Österdahl ordf, Michaela Esch sekr.

Partifullmäktiges svar:

På Finansministeriets webbsidor konstateras bland annat följande angående digitaliseringen: Det finländska samhället omformas som bäst. Stora strukturella förändringar pågår.Digitaliseringen skapar för sin del möjligheter för framgångsrikt genomförande av förändringarna. Den utmanar oss till att ifrågasätta vedertagna handlingssätt och att skapa nya, bättre och flexiblare praxis.Finland hör redan nu till världstoppen när det gäller offentliga digitala tjänster. Finländarnas digikompetens är bäst i hela EU. Framgångsförutsättningarna är alltså ypperliga. Det viktigaste är trots allt att se till att kunden står i fokus för serviceutvecklingen. Då skapar vi verkligen ett samhälle för oss själva.

Det är knappast ändamålsenligt att lagstifta kring hur testandet och medvetenhet om användarnas behov ska tas i beaktande, men självklart måste slutanvändarna vara integrerade i processen när applikationer utvecklas, så att alla olika befolkningsgruppers behov och kunskapsnivåer beaktas. Digitaliseringen får inte göra livet svårare för medborgarna, då syftet varit att förenkla.

Digitalisering handlar inte om att ta i bruk enskilda teknologiska lösningar, utan om en process som kräver att man tar del av nya verksamhetssätt. Vi har stor tillit till att ministeriernas tjänstemän har tagit den enskilda slutanvändaren i beaktande då de planerar digitaliseringen, men inser vikten av att bevaka att så faktiskt sker. Utökad reglering är ändå knappast ett svar.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att alla med offentliga medel finansierade digitala tjänster utvecklas i samråd med slutanvändarna och testas med avseende på användarvänlighet, användbarhet och tillgänglighet och utvecklas vidare i enlighet med resultaten.
  • att personer utan tillgång till digitala tjänster inte exkluderas från myndighetsinformation och -service.