Motion 2 – Behovet av politisk diskussion kring DLT

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att det uppstår en samhällelig diskussion kring samt en utvärdering av de samhälleliga effekterna av distribuerad databasteknik
  • att lyfta upp DLT som utvecklingsprojekt inom det offentliga för att hitta olika nya användningsmöjligheter

Behandling

Det handlar inte bara om nya vindar inom FinTech. DLT teknologier tillsammans med IOT är en större förändring ur ett samhällsmässigt perspektiv än internet. En förändring som skapar stora möjligheter och stora problem. Men tillräckligt med diskussion finns det inte kring detta och det måste ändras på. Problemet är att det dagens diskussion är splittrad, ansvaret för helheten saknas. Central banker och andra finansinstitutioner fokuserar sig på sitt område, teknologi fältet sysslar med sina interna debatter och företag gör sitt för att hitta på innovativa sätt för att skapa produkter av dessa teknologier. Med diskussionen om hur vårt samhälle kommer att förändras av detta borde i ett demokratiskt samhälle föras av de politiska partierna för att arrangerandet av vårt samhälle är en politisk fråga. Vikten av dessa teknologier för vårt samhälle förstå inte till riktig grad och det syns i politiska program, så ska det inte vara.

Om det pratas om hur dessa teknologier kommer att förändra samhället talas det ofta om elektronisk röstning eller identitets verifikation. Själv skulle jag lyfta fram det möjligheter som finns kring att arrangera t.e.x basinkomst på helt nya sätt eller förändringar som kommer att ske inom arbetsmarknaden. Jag är också oroad av potentiella förändringar i makt dynamiken på internationell nivå om dessa teknologier används för att skapa ersättande eller parallella system till dollar standarden eller om Ryssland som kan komma att använder dessa teknologier för att arbeta runt sanktioner från väst världen. Allt detta bidrar till att detta är ett område som inte kan lämnas utanför den allmänpolitiska diskussionen.

Det flesta verktyg kan användas till gott och till ont. För ofta ses dessa teknologier bara som att skapa problem, när det i grunden bara handlar om ett verktyg. Men dessa problem kan fixas av den teknologi de skapas av för att låna  Christine Lagardes ord, “vi kan bekämpa eld med eld.” Och det har hon rätt i det är uppenbart att våra nuvarande metoder för att ta itu med eventuella problem kommer inte att fungera. För att skapa nya metoder som kan lösa de problem som uppstår behövs politisk diskussion och individer med expertis inom dessa områden. Därför är det viktigt att vi skapar sådana förutsättningar att vi har båda i vårt land.

Vi kan inte förvänta oss att individer inom detta fält stannar kvar här om vi inte ändrar på lagstift angående ICO:s. Jag anser att det borde vara helt möjligt att genom en ICO samla in pengar till sin startup/stiftelser/organisationer och använda pengarna till det ändamål de är insamlade till. Beskattningen av insamlade pengar som vinster är fel väg. Länder såsom Estland och Schweitz har klarat av detta, Finland ska inte bli efter.

Ansvaret för helheten är en politisk fråga

Att-sats

Sfp ska fundera på hur dessa teknologier på bästa sätt kan gynna hela vårt samhälle.

Svenska riksdagsgruppen ska arbeta för

  • att lösa problemet angående beskattningen av insamlade pengar genom ICO.s.

Motionär

Sanna Honkonen

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter upp ett viktigt tema som är aktuellt både nu och i framtiden. Begreppen i motionen är eventuellt svåra att få ett grepp om för de som inte är insatta.

Termen DLT står för distribuerad databasteknik (Distributed Ledger Technology) som är en ny teknik för informationsdelning och som lyfts upp som ett verktyg som fullständigt kan förändra finansmarknaden. Helt som motionären skriver så handlar det inte bara om nya vindar inom finansteknologin (Fintech) utan det finns möjligheter att använda de nya teknologierna för många andra syften gällande informationsdelning. För att förstå vad distribuerad databasteknik är så infogas här en förklaring av Europeiska centralbanken:

Vad är distribuerad databasteknik?

Distribuerad databasteknik är ett verktyg för att registrera ägande – det kan t.ex. röra sig om äganderätt till pengar eller tillgångar, t.ex. fastigheter. I dagsläget är det så att när banker gör transaktioner, dvs. när pengar eller finansiella tillgångar byter ägare, görs detta via centraliserade system som ofta drivs av centralbanker. Bankerna följer upp sina transaktioner i lokala databaser, som uppdateras när transaktionen har gjorts i det centraliserade systemet.

En s.k. distribuerad databas är en databas över transaktioner som sprids inom ett nätverk av många datorer i stället för att lagras på ett centralt ställe. Vanligtvis kan samtliga medlemmar i nätverket läsa och, beroende på tillstånd, lägga till information.

Den vanligaste typen av DLT kallas blockkedja (blockchain). Namnet bygger på att transaktioner grupperas tillsammans i block, vilka därefter läggs till varandra i kronologisk ordning och bildar en kedja. Hela kedjan skyddas av komplexa matematiska algoritmer, vars syfte är att säkerställa uppgifternas integritet och säkerhet. Denna kedja är en komplett lista över alla transaktioner i databasen.[1]

Det finns stora möjligheter inom den distribuerade databastekniken inom t.ex. den offentligas sektorn då behovet av centraliserade databaser minskar och informationen också är säkrare. Motionärens exempel om arrangerandet av basinkomst är ett bra exempel.

Som motionären lyfter upp är bankerna mycket intresserade av systemen och även finska banker är med i utvecklandet av DLT i syfte att kunna använda det effektivare inom bankvärlden. Det finns en enorm potential med DLT inom många branscher och det finns givetvis en fördel i att vara i främsta ledet i utvecklingen. Med tanke på det växande IOT (Internet of Things), (Internet-kopplade mindre och större saker) så finns det ännu mer potential för DLT än tidigare.

Det kan vara utmanande att föra en diskussion om DLT med tanke på att teknologin är svårt att förstå vilket gör att det blir utmanande att hålla diskussionen på rätt nivå. Diskussionen fokuserar lätt på själva tekniken och inte på DLT:s möjligheter i sig.

Initial Coin offering, ICO är sedan mer kontroversiellt. Det handlar om ett visst ”token”-system där bolagen själv säljer  en så kallad ”token” till investerare som sedan kan användas i den tjänst bolaget avser utveckla. Många länder i världen har för tillfället förbjudit ICO eftersom riskerna för bedrägerier är stor.

Motionären har helt rätt att det behövs en samhällelig diskussion om ämnet. Det finns stora möjligheter inom dessa nya teknologier som kunde utnyttjas i vårt samhälle. Vi borde alltså hänga med i utvecklingen, och helst vara med, längst fram. I vårt land finns det kunnande och innovation som vi behöver uppmuntra.

Partifullmäktige föreslår att Svenska folkpartiet arbetar för att:

  • Det uppstår en samhällelig diskussion kring samt en utvärdering av de samhälleliga effekterna av distribuerad databasteknik
  • Lyfta upp DLT som utvecklingsprojekt inom det offentliga för att hitta olika nya användningsmöjligheter