Motion 56 – Satsa på diplomingenjörsutbildningen

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att regionalt trygga utbildning för de behov som finns.

Behandling

Efter en mycket seglivad ekonomisk nedgång upplever industriföretagen i Egentliga Finland en kraftig tillväxt. Egentliga Finlands NTM-central uppskattar att det under de kommande fem åren kommer att skapas upp till 30 000 nya jobb i regionen. Statistiken visar också att omsättningen hos företagen i Egentliga Finland har vuxit mer än i landet i övrigt. Tillväxten är kraftigast inom sjöfartsindustrin där produktionen under de senaste sex åren har fördubblats.

Den positiva strukturomvandlingen är inte endast bra för hela regionen utan också för landet nationellt – Egentliga Finland är idag en motor för hela Finlands export. Den ställer samtidigt också nya krav på arbetskraft. Företag som Meyer och maskintillverkaren Sandvik med flera behöver framförallt diplomingenjörer för att kunna växa i den takt prognoserna visar.

Universiteten i Åbo har länge jobbat för att få rätt att utbilda diplomingenjörer inom maskin- och materialteknik för att svara på det här behovet. Åbo utbildar idag färre diplomingenjörer än Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg och Villmanstrand. Istället för att tillåta Åbo universitet att lägga till en linje för diplomingenjörer i maskin- och materialteknik så valde regeringen att grunda ett samarbetsuniversitet. Fi-Tech som det nya samarbetet kallas är ändå ingen långsiktig lösning utan snarare ett tillfälligt plåster.

Regeringens beslut berodde inte på att behovet inte skulle vara tillräckligt stort i Egentliga Finland utan snarare på framgångsrik lobbying av andra universitet som inte ville ha mera konkurrens. Vi undertecknade anser att den nationella utbildningspolitiken ska styras av behov och inte av enskilda utbildares intressen. Egentliga Finlands utveckling är en möjlighet för hela Finland men den får inte heller tas för givet. Den behöver stödas genom kloka politiska beslut som gör det möjligt för industrin att växa.

Att-sats

Därför föreslår SFP i Åbo att SFP:s representanter i riksdagen arbetar för

  • att universiteten i Åbo får rätt att starta en linje för att utbilda diplomingenjörer inom maskinteknik och materialteknik.

Motionär

SFP i Åbo

Ida Schauman, Ordförande

Nina Lindholm, Sekreterare


Partifullmäktiges svar

Rapporterna om brist på lämplig arbetskraft på olika håll i landet har duggat tätt. I takt med den ekonomiska uppgången har situationen ytterligare tydliggjorts. Bristen på arbetskraft leder i värsta fall till att företagens tillväxt avstannar och den här utvecklingen måste vi råda bot på.

I samarbete mellan Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo akademi, Turun ammattikorkeakoulu och Satakunnan ammattikorkeakoulu inleddes hösten 2016 en tvåårig utbildning som leder till diplomingenjörsutbildning inom maskinteknik. Utbildningen sker i Åbo och ordnas enligt Tampereen teknillinen yliopistos examensgrunder. Till utbildningen antogs studerande också år 2017.

Precis som motionärerna skriver så behövs det en långsiktigare lösning på utbildningen av diplomingenjörer med maskintekniskt kunnande för att kunna svara på företagens behov.

Verksamheten vid universiteten styrs av undervisnings- och kulturministeriet och ministeriet är också den huvudsakliga finansiären. Universiteten för en dialog med ministeriet och förhandlar bland annat om högskolans profilering och de budgetanslag som anvisas på basis av dem.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

  • att regionalt trygga utbildning för de behov som finns.