Motion 11 – Beskattning av biogasdrivna bilar

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att främja utsläppssnåla alternativ inom biltrafiken
  • att beskattningen av biogas och biogashybrid- bilar ändras till att motsvara elhybrid bilar

 

Behandling

Biogas är ett av de renaste sätten att driva fordon. Med beaktande av bränslets hela livscykel är koldioxidutsläppen ca 25 procent av motsvarande bensindrivna bil. Beskattningen av gasdrivna bilar grundar sig endast på användning av fossil naturgas. Naturgasen är visserligen också miljövänligare än bensin med ca 75 % av koldioxidutsläppen. För gasdrivna bilar uppbärs dessutom en drivmedelsskatt (=dieselskatt) på ca 200 € per år för en medelstor bil. (jämför 360 € för motsvarande dieselbil)

Att köra på biogas är redan lönsamt ifall man har en tankningsstation på tillräckligt nära avstånd, men för att öka användningen bör staten göra beskattningen mer rättvis i förhållande till andra miljöbilar. Biogasen är också inhemskt producerad och ger därmed arbetsplatser i Finland.

På tankningsstationer som handhas av små aktörer kan man i regel enbart tanka biogas. På Gasum tankningsstationer kan man välja mellan biogas och fossil naturgas.

Att-sats

Vi föreslår att SFP arbetar för

  • att drivmedelsskatten på gasdrivna bilar slopas och vid bestämning av grundskattedelen beaktas lägre koldioxidutsläpp på grund av att bränslet är förnybart så att beskattningen är jämförbar med elhybridbilar. För att säkra användning av förnybart bränsle tillåts inte användning av fossil naturgas i bilar för privat bruk.

Motionär

Purmo SFP

 

Partifullmäktiges svar

Enligt statsminister Marins regeringsprogram ska det beredas ett nationellt biogasprogram med syftet att utnyttja potentialen för produktionen av biogas, utveckla Finlands livskraft och främja uppnåendet av klimatmålen. Arbetsgruppen som fick i uppdrag att bereda ett nationellt biogasprogram tillsattes den 1 oktober och slutrapporten utkom i januari 2020. Trafiken står för en femtedel av växthusgasutsläppen i Finland och därför har klimatvänliga alternativ inom trafiken en central betydelse då Finland ska minska sina utsläpp. Precis som motionären lyfter upp finns det många fördelar med att använda biogas som bränsle i trafiken. Biogasen är ett verktyg för att nå målen för utsläppsminskning och som inhemskt bränsle förbättrar den energisjälvförsörjningen och försörjningsberedskapen.

Fordonsskatten består av en grundskatt och en drivkraftsskatt. Fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs drivkraftsskatt. Bilskatten och fordonsskattens grundskatt baserar sig på koldioxidutsläpp enligt EU:s lagstiftning och med tanke på utsläppen har det i beskattningen ingen betydelse om bilen använder biogas eller naturgas. För biogasbilar betalas drivkraftsskatt, men skatten för biogasbilar är mindre jämfört med dieselbilar. Fördelarna med biogas tas också i beaktande i bränslebeskattningen, då biogas är skattefritt och således har en betydande fördel jämfört med andra bränslen.

Alla utsläppssnåla teknologier borde främjas jämlikt och det är därför inte ändamålsenligt att göra punktändringar i drivkraftsskatten för biogasbilar, utan vi behöver andra åtgärder för att främja biogas och övriga utsläppssnåla alternativ inom trafiken. Det är viktigt att det även i framtiden beviljas tillräckliga anslag för till exempel investeringsstödsprogram för biogasanläggningar, distributionsnät och tankningsstationer.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att främja utsläppssnåla alternativ inom biltrafiken