Motion 36 – För en sund och ansvarsfull drogpolitik

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

 • att Finlands drogpolitik ska bygga på att förebygga missbruk, hjälpa missbrukare och deras familjer
 • att undervisningen om rusmedel i våra skolor är förebyggande och baserar sig på fakta och forskning
 • fler lågtröskelmottagningar och utökat multiprofessionellt samarbete mellan kommunen, skolan, vården, hemmen och polisen
 • att Svenska folkpartiet ser över sitt drogpolitiska program

 

Behandling

Drog- och missbrukspolitik är ännu tabubelagt i Finland, trots att vindarna vänt i stora delar av västvärlden. I många moderna länder har forskning och rationalitet ersatt den värdeladdade debatt som dominerat sedan 1970-talet. Grunden till en sund syn på droger och alkohol kommer från undervisning och forskning. Ungdomar kan inte skrämmas till nykterhet. Däremot kan riskbruk minimeras genom att ge en objektiv bild av de lång- och kortsiktiga risker som rusmedel för med sig.

Nu är det dags även för Svenska Folkpartiet att basera sin politik på forskning och vetenskap och börja lita på våra statliga institutioner. Institutionen för hälsa och välfärd (THL) har länge förespråkat att Finland borde avkriminalisera cannabis för att råda bot på det missbruk vi ser i dag. Flera forskningar visar att allt fler unga prövar på olika typer av droger och att de är allt lättare att få tag på. Dagens politik lyckas inte förhindra utvecklingen och därför behöver nya metoder tas i bruk för en sundare drogpolitik.

En person som haffas för användning av cannabis ska inte straffas eller stigmatiseras, utan behandlas lika som en person under alkoholpåverkan. Detta betyder också att en person som gör sig skyldig till brott under påverkan svarar framför lagen precis som alla andra. Bruk i sig ska däremot inte ses som ett brott. Att avkriminalisera personligt bruk av cannabis betyder inte att avkriminalisera försäljning, langande, smuggling eller odling. Det betyder heller inte att förbise problem med minderårigas missbruk, utan tvärt om. Avkriminalisering av personligt bruk betyder att vi lägger fokus på att hjälpa personer med problem istället för att straffa dem.

Missbruk, oberoende av substans, är en enorm social förlust – för att inte tala om de skador på individ och närstående som det orsakar. Den sociala stigmatiseringen och de juridiska följderna av cannabisbruk är en samhällelig och individuell börda som vi gott klarar oss utan. Resurser kan istället riktas till förebyggande arbete och hjälp.

Politiska aktörer kan välja att porträttera människan och hennes relation till sin kropp på olika sätt. Som en liberal samhällelig aktör ska Svenska Folkpartiet föra politik som baserar sig på vetenskap och humanism – inte moralism, skräck och irrlära. Låt oss alltså vara den sunda rösten i samhället och motverka stigmatisering och kriminalisering av medborgare som behöver hjälp med att bli av med sitt missbruk.

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska Folkpartiet skall jobba för:

Att-sats

 • ATT Finlands drogpolitik ska bygga på att hjälpa dem som behöver hjälp, i stället för att skrämma med rättsliga påföljder.
 • ATT personligt innehav och bruk av cannabis avkriminaliseras i Finland.
 • ATT undervisningen om rusmedel är förebyggande och baserar sig på fakta och forskning, inte moralisering och ideologi.
 • ATT Svenska Folkpartiet uppdaterar sitt drogpolitiska program för att motsvara debatten på 2020-talet.

Motionär

Svensk Ungdom

Frida Sigfrids
Förbundsordförande

Malin Lindholm
Förbundssekreterare

Partifullmäktiges svar

Användningen av cannabis ökar i Finland, speciellt bland unga. Trenden är oroväckande och samhället behöver aktivt arbeta med att motarbeta droganvändning på alla plan. Institutet för välfärd och hälsa (THL) konstaterar att viktiga riskfaktorer för utveckling av cannabisberoende är röknings- och cannabisdebut i ung ålder. THL konstaterar även att studier visar att 8–10 procent av användarna blir beroende. Cirka 200 000 personer använder cannabis årligen och cirka 60 000 personer varje månad. Antalet dagliga användare uppgår till 6 000–8 000. Flest personer som använder cannabis finns bland 25–34-åringar. THL konstaterar även att trots att användningen av narkotika, tobak och alkohol bland unga har varit rätt oförändrad under detta årtusende och till och med minskat på vissa ställen, har cannabisbruket ökat, likaså hemmaodlingen av cannabis.

Som motionärerna helt riktigt påpekar, stöder samhället sina medborgare bäst genom att hjälpa missbrukare att komma loss från sitt missbruk, och arbeta målmedvetet för att förhindra att missbruk uppstår. Kriminaliseringen av försäljning, langande, smuggling och odling av droger, som cannabis, är däremot fortfarande en viktig signal i ett samhälle som värnar om alla människors rätt att leva utan droger.

SFP:s rusmedelspolitiska program från 2015 slår fast att ”[D]et förebyggande och korrigerande rusmedelsarbetet är ett viktigt led i förbättrandet av medborgarnas välmående” och att ”det i samhället bör finnas ett brett utbud av vårdformer”. Programmet slår även fast att ”det tvärsektoriella samarbetet mellan olika parter såsom skola, tredje sektor, socialväsendet och polis effektiveras”.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

 • att Finlands drogpolitik ska bygga på att förebygga missbruk, hjälpa missbrukare och deras familjer
 • att undervisningen om rusmedel i våra skolor är förebyggande och baserar sig på fakta och forskning
 • fler lågtröskelmottagningar och utökat multiprofessionellt samarbete mellan kommunen, skolan, vården, hemmen och polisen
 • att Svenska folkpartiet ser över sitt drogpolitiska program