Motion 21 – Ta hand om våra veteraner

Beslut

SFP arbetar för:

  • att Finland grundar ett center för rehabilitering, information och stöd för fredsbevarare
  • att finansieringen för kamratstödet för krishanteringsveteraner ska vara långsiktig

Behandling

Partifullmäktiges svar

Motionären är ute i ett viktigt ärende. Vi bör ta hand om våra fredsbevarare. När kriser uppstår på olika håll i världen och det är krig i Europa så lyfts vikten av att vi tar hand om dem som deltar i krishanteringsoperationer.

Finland har sedan 1956 deltagit i över 30 fredsbevarande operationer och krishanteringsoperationer. Operationerna kan vara sanktionerade av FN eller OSSE, men dessa kan även ledas av Nato, EU eller ett enskilt medlemsland. Finland har traditionellt hört till de länder som deltagit aktivast i FN:s fredsbevarande operationer, och det är viktigt att vi även framöver profilerar oss som ett land som aktivt skapar fred och stabilitet i världen.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att Finland grundar ett center för rehabilitering, information och stöd för fredsbevarare
  • att finansieringen för kamratstödet för krishanteringsveteraner ska vara långsiktig

Motion

Enligt Försvarsmaktens beskrivning måste en operation bl.a. främja fred och säkerhet för att uppfylla kriterierna för en krishanteringsoperation. De första finska krishanterarna åkte på operation till Suezkanalen redan 1956. Trots att den enskilda krishanteraren åker på en operation för att främja fred och Finland har en lång historia av krishantering, ligger Finland långt ifrån ett fungerande system för att bekämpa veteranernas posttraumatiska stressyndrom, PTSD. Finland behöver ett krishanteringscenter.

PTSD är en form av trauma- och stressrelaterat syndrom som kan härstamma från chockerande händelser. Traumatiska händelser kan vara bl.a. katastrofer, pågrepp, mord, tortyr eller annan chockerande erfarenhet. Till symptomen hör bl.a. självisolering, undvikande beteende och känslokallhet. Flera lider av depression, missbruk och sömnproblem vid sidan om PTSD. Enligt Försvarshögskolan (2013) hade minst 400 finska krishanterare insjuknat i PTSD.

För att utveckla Finlands krishanteringspolitik tillsattes en parlamentarisk kommitté bestående av alla riksdagens partier i mars 2020 för att komma med förslag. Kommitténs första förslag var att Finland bör utveckla stödsystemet för veteraner långsiktigt med tillräckliga resurser.

Finlands krishanteringsförbund (Suomen Rauhanturvaajaliitto) erbjuder stöd och information åt finska krishanterare. Förbundet erbjuder kamratstöd åt veteraner men är beroende av bidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) som tillåter förbundet att planera endast ett år i taget. För att stöda blivande och utgående krishanterare, deras nära och kära samt samhället, bör Finland grunda ett krishanteringscenter.

Ett krishanteringscenter, eller som det kallas i Danmark, veterancenter, skulle erbjuda stöd åt krishanterare, veteraner och deras familjemedlemmar i form av kamratstöd, psykisk hälsovård, rehabilitation och relevant information. En välmående veteran har det lättare att klara av vardagen, att utföra arbete och det viktigaste, komma över det bevittnade traumatiska händelsen.

Motionärens beslutsförslag

Motionären anser därför att SFP bör arbeta för:

  • att Finland grundar ett krishanteringscenter med rehabilitation information och stöd åt blivande, nuvarande och forna krishanterare
  • att Finland budgeterar kamratstödet för veteraner för längre än ett år i taget.

Motionär

Kasper Kannosto