Bergqvist och Rehn-Kivi kräver klarhet i Kårkulla-frågan

Riksdagsledamöterna Sandra Bergqvist (SFP) och Veronica Rehn-Kivi (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål till social- och hälsovårdsministeriet om beredningen av lagändringar angående krävande specialomsorgstjänster på svenska. Ledamöterna oroar sig över hur verksamheten som idag ansvaras av Kårkulla samkommun skulle se ut efter årsskiftet.

Enligt befintlig lagstiftning om ordnande av social- och hälsovård ska det göras upp samarbetsavtal mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena för att trygga de språkliga rättigheterna. I Nyland har arbetsgruppen Kepa Uusimaa istället föreslagit att både den svenskspråkiga och finskspråkiga medicinska expertisen för krävande specialomsorgstjänster centreras till HUS-sammanslutningen. 

– En sådan åtgärd skulle leda till att de svenskspråkiga expertteam som idag arbetar inom Kårkulla samkommun inte kunde fortsätta sitt mångprofessionella samarbete över välfärdsområdesgränserna eftersom HUS inte omfattas av samarbetskravet. När det gäller krävande specialomsorgstjänster går det inte att utgå från att svenskspråkiga tjänster kan produceras och ordnas på samma sätt som motsvarande finskspråkiga tjänster. Den svenskspråkiga expertisen är begränsad och kräver därför särskilda lösningar för att den på ett jämlikt sätt ska vara tillgänglig för de personer som behöver den, säger Veronica Rehn-Kivi. 

Ledamöterna frågar ansvarige minister vilka åtgärder som kommer att vidtas för att trygga att beredningen framskrider enligt befintlig lagstiftning.

– Vi befinner oss i en situation där lagen verkar tolkas på olika sätt och inte enligt andan i befintlig lagstiftning och den vilja som fanns i riksdagen då lagen om ordnande av social- och hälsovård stiftades. Vi hoppas att situationen reds ut så snabbt som möjligt för just nu råder det stor oro bland klienter, anhöriga och personal över hur vården kommer se ut efter årsskiftet, säger Bergqvist. 

 

Blomqvist: Viktigt beslut om tilläggsmedel

Statsrådet fattade på torsdagen 25.8 beslut om att dela ut knappt 25 miljoner euro i statsbidrag till Västra Nylands och Vanda-Kervo välfärdsområden, liksom till HUS-sammanslutningen. Medlen ska användas för nödvändiga ICT-kostnader för social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Statsbidraget är ett engångstillägg för kostnader under år 2022. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläder sig över beslutet.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Den fria rörligheten är grundbulten i det nordiska samarbetet

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar vikten av att i alla lägen värna om den fria rörligheten i Norden. Blomqvist besöker idag (29.8) Torneå-Haparanda tillsammans med sin svenska ministerkollega, Anna Hallberg.

Läs följande artikel