SFP besviket då majoriteten vill minska öppettiden för Raseborgsjouren

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse behandlade idag öppenhållningstiderna för Raseborgs jour. SFP var det enda parti som försvarade att jouren skulle vara öppen 24/7.

SFP föreslog först remiss i ärendet där man skulle be utlåtanden från olika aktörer, bland annat från nationalspråksnämnden, innan beslut. Likaså skulle jouralternativet 8–22 utredas. Det här remissförslaget av SFP förlorade med rösterna 9–8.  

Efter att remissförslaget förföll, föreslog SFP att jouren skulle vara öppen 24/7. Det förslag förlorade med rösterna 11–6. 

-Vi från SFP har jobbat för jouren från första början. På riksnivå möjliggjorde man att vi själva får bestämma om ödet för jouren. Tyvärr ville majoriteten annat. En akutmottagning är till profilen bra men tiden hade gärna fått vara längre än 8–20. Besökarmängden nattetiden har inte varit hög men förstås påverkar det här speciellt Hangö, men även hela Raseborgsregionen. Jag hoppas detta ännu kan diskuteras i regeringen eftersom regeringen också valt att satsa på att Raseborg ska vara ett kompetenscenter för svenskspråkig vård, säger styrelsemedlemmen, riksdagsledamot Henrik Wickström.

– För att betjäna invånarna i hela området på jämlika grunder måste välfärdsområdet kunna göra olika lösningar på olika håll för att tillgodose behovet som finns just där. Därför är det inte befogat att samma tider för akutjouren efterföljs på alla jourservicepunkter, säger styrelsemedlemmen Veronica Rehn-Kivi.

– Tillgängligheten till vård ska garanteras oberoende boendeort och de språkliga rättigheterna måste garanteras. I ljuset av det är dagens beslut mycket beklagligt och jag är mycket frustrerad över att det inte lyssnas till oss, våra behov och ses till helheter. För regionen är det av stor vikt att det utvecklas en hållbar profil vid Raseborgs sjukhus där hela vårdkedjan beaktas, då får service inte nedmonteras. Dygnet runt primärvårdsjouren har även haft av stor betydelse för myndigheter. Polisen behöver frekvent besöka jouren med sina kunder, jag är därför även orolig för hur deras resurser ska vara tillräckliga, säger Anita Westerholm, ordförande för nationalspråksnämnden i Västra Nylands välfärdsområde samt stadsstyrelseordförande i Raseborg.

Wickström: Förlossningsvården i Nyland kräver en särlösning på svenska

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är oroad över den sjunkande nativiteten. Han lyfter fram betydelsen av en familjevänlig politik. Wickström är själv bestört av hur HUS sammanslutningens styrelse valde att fatta beslut om att stänga Lojo förlossningsavdelning senast från och med 2026. Enligt Wickström har inte HUS kunnat bevisa tillräckligt tydligt hur man kommer att garantera en svenskspråkig förlossningsvård i Nyland. Därför kommer han i nästa vecka lämma in en åtgärdsmotion i riksdagen där han på nationell nivå vill se en särlösning för svenskspråkig förlossningsvård i Nyland.

Läs föregående artikel

SFP i Nyland är bestört över beslutet att stänga Raseborgs dygnet runt jour

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse sammanträdde idag och behandlade Raseborgs sjukhus jours framtid. Tjänsteinnehavarnas förslag om att jouren omvandlas till en akutmottagning med öppettid 8-20 fick majoritetens understöd med minsta möjliga marginal: 9-8. Samlingspartiet, Vänstern och Sannfinländarna motsatte sig längre öppettider. De satte spiken i kistan för jourens fortsättning.

Läs följande artikel