SFP i Egentliga Finland: NTM-centralen bör tänka om!

SFP i Egentliga Finland ser att NTM-centralen bör tänka om i frågan om den virtuella vajerfärjan mellan Nagu och Korpo. Behörighetskraven för besättningen får inte sänkas! Kretsstyrelsen delar oron med Pargas fullmäktige och vår riksdagsledamot Sandra Bergqvist och anser att de nuvarande planerna riskerar trafiksäkerheten samt passagerarnas säkerhet.

Den virtuella vajern, ett hjälpmedel för föraren att hålla rätt kurs, är ett tekniskt hjälpmedel som liksom övrig teknik kan fallera.  Om denna teknik fallerar är färjan en frigående färja, frigående färjor klassas som fartyg och behörighetskraven ska därför rimligtvis vara därefter. Vajerföraren måste kunna manövrera fartyget också i krävande förhållanden och på ett sätt som inte förorsakar skada till passagerare eller övrig trafik. 

Det är bara några år sedan som vajerfärjan i Nådendals skärgård körde på grund, p.g.a. att vajern kopplats bort. En olycka man ska ta lärdom av. Olyckor sker långt p.g.a. mänskliga misstag, varför första steget i att förhindra dessa är att säkerställa kompetensen hos besättningen. 

Därför ser SFP i Egentliga Finland att hybridfärjan ska klassas som ett frigående fartyg och att besättningen har den behörighet som krävs för ovannämnda fartyg. 

Cecilia Achrén
Kretsordförande

Kretsstyrelsen
SFP i Egentliga Finland

Wickström efter Blastrs nyheter – Nu måste infrastrukturen i Västnyland sättas i skick!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att de statliga myndigheterna bör se över hur man tänkt investera i vägar, järnväg och ny infrastruktur i Västnyland. Enligt Wickström behövs nu förbättringar i all infrastruktur i regionen ifall man vill att Blastr investering ska bli verklighet.

Läs föregående artikel

Norrback: Klimatförändringen måste hanteras

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) framförde Svenska Riksdagsgruppens replik när riksdagen i dagens remissdebatt behandlade stadsrådets redogörelse om den nationella planen för anpassning till klimatförändringar till 2030: Välbefinnande och säkerhet i ett föränderligt klimat. Planen innehåller åtgärder för att minska inverkan av klimatförändringen.

Läs följande artikel