Torvalds: Ett viktigt steg mot renare vatten i Europa

Europaparlamentets miljöutskott och dess huvudförhandlare Nils Torvalds (SFP / Renew) har på tisdagen offentliggjort sitt första förslag till uppdateringen av direktivet om avloppsvatten från tätbebyggelse. Det är fråga om det första ställningstagandet från Europaparlamentet till EU-kommissionens förslag, som presenterades under hösten.

– Nuvarande direktiv är över 30 år gammalt och tar inte i beaktande de utmaningar vi står inför idag. Även om tillgången till rent vatten kan kännas som en självklarhet i Finland, är det långt ifrån det inom hela EU, säger Torvalds. 

Kommissionen föreslår att mindre tätorter ska anslutas till reningsverken samt att reningsgraden ska höjas över hela unionen, med ett speciellt fokus på kväve- och fosforrening samt rening av mikroföroreningar som läkemedels- och kosmetikrester i avloppsvattnet. Enligt kommissionen bör industrin själv stå för kostnaderna av reningen. 

– Kommissionens utgångspunkt att industrin har tillräckligt stora vinster för att betala för dessa investeringar är inte oproblematisk eftersom samhället i sin helhet har ett ansvar när det gäller t.ex. användningen av mediciner, säger Torvalds. Vi får heller inte låta det gå ut över dem som faktiskt är sjuka och i behov av medicin. 

Torvalds har i sitt förslag även förtydligat kraven på energineutralitet för reningsverk, satt mer realistiska krav på provtagning och tagit i beaktande nordliga förhållanden gällande kväverening, där kommissionens förslag vore nästintill omöjligt i kalla klimat, samtidigt som det skulle ha liten miljönytta. 

Förslaget kommer härnäst att översättas till alla EU:s officiella språk men kan redan nu läsas på engelska via den här länken: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-745327_EN.pdf. I och med offentliggörandet av förslaget, kan förhandlingarna nu ingås mellan de olika politiska grupperna. Parlamentet förväntas rösta om sin slutgiltiga ståndpunkt i november.

Cecilia Achrén ger stafettpinnen vidare som kretsordförande för SFP i Egentliga Finland

Cecilia Achrén från Åbo har lett Egentliga Finlands krets sedan 2022 och ställer inte upp för omval till ordförandeposten.

Läs föregående artikel

Norrback: Ett steg framåt för att lösa jordbrukets lönsamhetskris

Den parlamentariska bedömningsgruppen för jordbrukets lönsamhet och utvecklingsutsikter gav idag sin slutrapport till jord och -skogsbruksministern Antti Kurvinenen. Den parlamentariska gruppen tillsattes för att hitta lösningar över partigränserna till de utmaningar som den finska livsmedelsproduktionen står inför. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har representerat Svenska folkpartiet i den parlamentariska gruppen.

Läs följande artikel