Wickström, Cederlöf, af Hällström: Välfärdsområdets strategi ger en god grund för jämlik vård

Styrelsen i Västra Nylands välfärdsområde har idag behandlat förslaget till välfärdsområdets strategi. Strategin är ett slutresultat av förhandlingar mellan fullmäktigegrupperna i Västra Nylands välfärdsområde. SFP:s viceordförande och områdesfullmäktigegruppens ordförande Henrik Wickström är nöjd med resultatet.

– SFP-gruppen är nöjd med strategin. För oss är det viktigt att välfärdsområdet satsar på mentalvårdstjänsterna och förebyggande servicen i alla åldersgrupper. Det är viktigt för att välfärdsområdet ska kunna stävja de ökande social- och hälsovårdskostnaderna. Det är på SFP:s initiativ som närservice i hela området specifikt nämns i strategin, säger Wickström som deltog i förhandlingarna som SFP:s representant.  

– Det är också SFP:s förtjänst att service på svenska nu beaktas i strategin ur flera perspektiv. När det första utkastet av strategin presenterades för oss politiker nämndes svenskan på ett ställe i texten. Det visar igen en gång hur viktigt det är att SFP finns med och påminner om tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna i praktiken vid de bord där avgörande förhandlingar förs. För SFP är det viktigt att vi kan erbjuda jämlik vård på svenska och finska i alla delar av välfärdsområdet. Det ger den här strategin en god grund för, säger Wickström. 

Fullmäktigegruppens viceordförande Karin Cederlöf och Nina af Hällström håller med. 

– Det finns goda möjligheter att förbättra servicen på svenska när välfärdsområdet inleder sin verksamhet. Jag är väldigt nöjd med att strategin ställer upp konkreta åtgärder för att utveckla den svenska servicen i Västra Nyland och även i andra delar av landet genom en plan för det nationella ansvaret att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna på svenska. Också äldres och funktionshindrade personers behov beaktas i strategin, vilket är viktigt, säger Cederlöf. 

– Som nationalspråksnämndens ordförande gläder det mig att vi fick starka skrivningar i strategin om service på svenska. De är utgångspunkter och nämnden har ett viktigt uppdrag i att följa med att de språkliga rättigheterna tryggas i hela området. Jag gläds också över att personalens välmående lyfts fram i strategin. Personalen är den viktigaste resursen som välfärdsområdet har. En likaså ovärderlig strategisk prioritering för välfärdsområdet, som jag vill nämna, är samarbetet med kommuner och organisationer, säger Nina af Hällström.

Strategin är det ledande styrdokumentet i välfärdsområdets verksamhet. Fullmäktige kommer att behandla strategiförslaget på sitt möte den 25 oktober.

Västra Nylands välfärdsområde är redo att garantera verksamheten på Lojo och Raseborgs sjukhus

Wickström förundrar sig över samlingspartiets agerande

Läs föregående artikel

Flickor ska ha rätten att bestämma över sina liv, sin framtid och sin kropp

Tisdagen 11.10 uppmärksammas den internationella flickdagen. Dagen firar flickors kraft världen över, men fokuserar särskilt på det arbete som måste bli gjort för att förbättra flickors ställning globalt. På många ställen i världen är flickor ännu särskilt utsatta och åtgärder måste vidtas för att världen ska bli mera jämställd. Temat för årets internationella flickdag är flickor och ekonomi. SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm framhåller vikten av målmedvetet jämställdhetsarbete.

Läs följande artikel