Motion 31 – Skapa hållbara lösningar för kulturen!

Beslut

Partidagen beslöt att SFP skall arbeta för:

  • att kulturverksamhet används i allt större utsträckning i den förebyggande verksamheten mot utslagning
  • att uppmuntra fler företag att erbjuda kultursedlar åt sina arbetstagare
  • att uppmana partiets företroendevalda på olika nivåer att värna om att statsandelarna för kulturverksamhet inte får nyttjas till annat än kulturverksamhet och att kultursatsningar ska vara långsiktiga och hållbara

Behandling

Svensk Ungdom och speciellt moderpartiet SFP har under en längre tid profilerat sig som ett kulturparti. ”Vi vill vara kulturernas parti” lyder en av teserna i framtidsmanifestet som även SU varit med och behandlat. Flera undersökningar pekar på den rehabiliterande effekt kulturen har, och allt fler företag har gått in för de så kallade kultursedlarna som ett sätt att sporra arbetstagarna – olika former av rekreation under fritiden får oss att orka bättre i vardagen. Trots detta är kultur i alla dess former det första som hamnar i blåsvädret då kommunerna ska spara: biblioteksfilialer stängs, museers och teatrars öppethållningstider ses över och statsanslag som öronmärkts för kultur används istället till att lappa hål i kommunens kassa. Det är inte alltid lätt att vara kommunalpolitiker då pengarna inte räcker till för all service man borde upprätthålla. Trots det önskar vi att förtroendevalda i nämnder, utskott och fullmäktigen vågar försvara kulturen mer. Bibliotek är viktiga andrum för långtidsarbetslösa, konst är bra för själen och kultur kan skapa fungerande och effektiva samarbetsformer mellan olika aktörer.

Svensk Ungdom anser därför att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

  • att kulturverksamhet blir en del av den förebyggande verksamheten mot utslagning
  • att kultursedlar tas i bruk i större utsträckning
  • att öronmärkta medel för kulturverksamhet inte får nyttjas till annat och att kultursatsningar ska vara långsiktiga och hållbara

Partistyrelsens utlåtande

Kultur i alla dess former ger välmående åt individen. Flera forskningar visar att kultur har en helande kraft och en direkt hälsofrämjande effekt. Staten har insett vikten av kulturens betydelse för människans välmående och också skridit till handlingar. Statens kulturbudget har under Stefan Wallins tid som kulturminister ökat med 36 procent. Det här har möjliggjort många lyckade satsningar inom kulturens område. Dessutom har bland annat åtgärdsprogrammet Kultur ger hälsa och välfärd (2010-2014) färdigställts. Programmet lägger fram totalt 18 åtgärdsförslag som skall främja hälsa och välfärd genom konst och kultur.

Tanken med programmet är också att öka delaktigheten på individ-, samfunds- och samhällsnivå. De tre fokusområdena för programmet är kulturell delaktighet och social gemenskap i vardagliga funktioner och miljöer, konst och kultur i social- och hälsovården och bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

I programmet föreslås bland annat att man aktivt borde försöka hitta gemensamma verksamhets- och mötesplatser för kommuninvånare. Möjligheterna att använda offentliga byggnader efter arbetstid borde förbättras och offentliga utrymmen planeras så att de kan tas i mera mångsidigt bruk. Konst och kultur kan också tillämpas i allt större utsträckning inom social- och hälsovården, bland annat inom äldreomsorgen och barnskyddet.

I samband med den uppsökande ungdomsverksamheten, som tar hand om unga som är i riskzonen att marginaliseras, används kultur och konst i viss mån som ett arbetsredskap. Dessa ger livslust och möjlighet till kreativt tänkande vilket gagnar alla människor. Till exempel arbetslösa och människor som är i riskzonen att bli marginaliserade borde få möjlighet tillgång till likadan handledning likt den i uppsökande ungdomsverksamheten. Det är också viktigt att till exempel kommunala bibliotek och muséer är öppna så mycket som möjligt.

Statsandelarna för kulturverksamhet som betalas ut till kommunerna är inte låsta för ändamålet. Det finns exempel på kommuner som använt sina statsandelar avsedda för kulturverksamhet till andra ändamål än kultur. Det är ytterst viktigt att kommunala beslutsfattare inser kulturens betydelse för människans välmående. Det handlar om förebyggande hälsovård som är svårt att mäta i pengar. Det finns ändå utredningar på att den summa som satsas kultur och tredje sektorn betalar sig mångfalt tillbaka.

En frisk befolkning är en grundförutsättning för vår välfärd. Välmåendet har direkta kopplingar till arbetstagarens arbetsförmåga. Att vi mår bra, både fysiskt och psykiskt, är också viktigt ur ett nationalekonomiskt perspektiv.

År 2009 togs kultursedeln i bruk. Med hjälp av kultursedeln kan arbetsgivaren skattefritt stöda sina anställdas konsthobbyer och användande av kulturtjänster och samtidigt främja de anställdas välfärd och arbetsförmåga till ett belopp om 400 euro. Motsvarande system tillämpas med motionssedlar.

Kultursedlarna kan användas till bland annat museibesök, teaterbesök, operabesök, biografbesök, konserter, konstutställningar eller andra motsvarande evenemang som hänför sig till konst. Kultursedlarna har blivit väldigt populära. Över en miljon kultursedlar har använts. Det här stöder också konstutövarnas ekonomiska situation. Undersökningar visar att den grupp som använder sig av kultursedlarna gör det väldigt aktivt. Gruppen som utnyttjar förmånen kunde bli större.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter att Svenska folkpartiet arbetar för:

  • att kulturverksamhet används i allt större utsträckning i den förebyggande verksamheten mot utslagning
  • att uppmuntra fler företag att erbjuda kultursedlar åt sina arbetstagare
  • att uppmana partiets företroendevalda på olika nivåer att värna om att statsandelarna för kulturverksamhet inte får nyttjas till annat än kulturverksamhet och att kultursatsningar ska vara långsiktiga och hållbara