Motion 35 – Inför konstgjorda våtmarker för Östersjöns välmående!

Beslut

Partidagen beslöt att SFP skall arbeta för:

  • att SFP arbetar för att även följande miljöstödsprogram (2014-2020) ska möjliggöra specialstöd för anläggningen av våtmarker

Behandling

Jordbruket i Finland är beroende av stöd för att kunna fortgå, men även av de finländska konsumenterna. Stöden som jordbruket i Finland får är viktiga eftersom vi behöver en egen baslivsmedelsproduktion. Genom stöden kunde man emellertid leda jordbruket i en riktning som skulle gynna miljön mera än den gör idag.

Under de senaste 10 åren har Statens Miljöcentral provkört ett program där man bildar små våtmarker vid knutpunkter i avrinningssystemen från åkermarker. Man har med hjälp av dessa provområden kunnat fastslå att bara genom att t.ex. offra 1,25 procent (0,31 procent av hela avrinningsområdet) av åkerarealen till konstgjorda våtmarker kan man minska fosfor- och kväveutsläppen från hela avrinningsområdet med minst 20 procent.

Östersjöns välmående är en viktig fråga. Miljöstödet utgör ca en fjärdedel av de totala jordbruksstöden. Miljöstödet ska styra jordbrukarna till miljövänliga åtgärder.

Svensk Ungdom vill inte binda jordbruksstöden i sin helhet till ett specifikt program för att bilda våtmarker, för då kan det finnas jordbrukare som inte kan få jordbruksstöd överhuvudtaget, om de inte har lämplig mark eller möjlighet att skapa en avrinningspunkt. Men vi anser att bildandet av våtmarker ska uppmuntras genom att ingå som ett kriterium i miljöstödet.

Svensk Ungdom föreslår att Svenska folkpartiet arbetar för:

  • att det i jordbrukens miljöstöd ingår ett kriterium som ger förhöjt stöd om en jordbrukare bildar våtmarker vid avrinningssystemens knytpunkter.

Partistyrelsens utlåtande:

De centrala målen för jordbrukets miljöstöd är att minska jordbrukets belastning av vattendragen och att främja naturens mångfald. Under perioden 2000-2006 förband sig cirka 93 procent av odlarna till miljöstödssystemet vilket betydde att hela 98 procent av åkerarealen upptogs i systemet. Miljöstödssystemet omfattas med andra ord av så gott som alla jordbruk i landet och kan därmed anses uppfylla sitt ändamål.

Miljöstödet är programfinansierat stöd som samfinansieras av Finland och EU. Miljöstödet utgör en del av landsbygdens utvecklingsprogram 2007-2013. Miljöstödssystemet utgörs av miljöstödets grundåtgärder och gårdsspecifikt valbara tilläggsåtgärder samt ett specialstöd. Stödbeloppen har beräknats utifrån de kostnader och inkomstbortfall som åtgärderna medför. Utöver dessa innehåller stödet en uppmuntran till att vidta åtgärder.

Det är möjligt att för anläggning av en mångfunktionell våtmark ansöka om stöd för icke-produktiva investeringar (specialstöd). Syftet men anläggandet av mångfunktionella våtmarker är bland annat att främja vattenskyddet på sådana vattendragsområden som belastas av jordbruket, återställa sådana fuktiga livsmiljöer som minskats genom dränering och andra åtgärder samt öka mångfalden i existerande våtmarksmiljöer. Våtmarkerna minskar effektivt näringsurlakningar, då de planeras på de rätta ställen och inom de avrinningsområden, varifrån den belastning kommer som orsakats av jordbruket.

Förberedelserna inför nästa landsbygdsutvecklingsprogarm (2014-2020) inleds som bäst. Miljöprogrammet, och specialmiljöstöden som en del av det, uppgörs nationellt och godkänns av EU-kommissionen.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att SFP arbetar för att även följande miljöstödsprogram (2014-2020) ska möjliggöra specialstöd för anläggningen av våtmarker