Motion 9 – Bolagisering av kommunal verksamhet

Beslut

Partidagen beslöt

  • att Svenska folkpartiets förtroendevalda skall verka för ett fungerande samarbete mellan det allmänna och näringslivet
  • att Svenska folkpartiet skall verka för att det offentliga inte konkurrerar på ett osunt sätt med det privata näringslivet.

Behandling

Bolagisering av statlig eller/och kommunal verksamhet har på senare tid tagits fram i allt högre grad av beslutsfattare. Samtidigt har man även planer på att bolagen skall fungera på regional bas utöver den egna kommunen. Bolagiseringen innebär att dessa företag kommer att konkurrera på den privata marknaden.

Bolagisering är den ekonomiska och politiska process då offentligt ägd verksamhet bolagiseras till ett aktiebolag, som ägs av en eller flera kommuner eller av staten. Helhetsansvaret för verksamheten kvarstår hos kommunen.

Man påstår att bolagsmodellen ger de bästa möjligheterna att vidareutveckla den kommunala verksamheten och förbättra dess kostnadseffektivitet och serviceuppbyggnad, inklusive personalresurserna. Genom en effektivare och flexiblare organisering av verksamheten samt genom konkurrensutsättning av stödfunktioner och stödtjänster förväntar man sig också inbesparingar. Bolagiseringen får dock inte äventyra verksamheten i enlighet med kommunens skyldigheter.

Men vad är det egentligen som sker praktiken? Jo, att kommunen (eller staten) går in på den offentliga marknaden med en skattesubventionerad verksamhet. Med en verksamhet som byggts upp och finansierats med skattemedel. Med en verksamhet som före bolagiseringen endast verkat på den slutna kommunala marknaden. Denna verksamhet har i stor grad även gjort upphandlingar från den privata sektorn.

Den bolagiserade verksamheten skall nu verka enligt bolagslagens stadgar och statuter, betala moms, verka utgående från sitt eget kapital och i värsta fall vara berett att gå i konkurs ifall verksamheten inte lönar sig. Ifall man inte klarar detta, blir man tvungen att förlita sig på kommunala subventioner eller finansiera verksamheten med ”in-house” upphandlingar. Detta skulle medföra att man inte kan verka på den öppna marknaden.

Och om man på något sätt lyckas få verksamheten att gå ihop så har man antagligen redan konkurrerat ut ett eller flera privata företag inom branschen vilket medför mindre skatteinflöde, större arbetslöshet och i värsta fall en förstörd offentlig marknad. Att med skattmedel gå in på den offentliga marknaden är inte i enlighet med SFP:s liberala linje.

Samtidigt har man skapat ett kommunalt bolag som skall fungerar enligt affärsmässiga principer, bl.a. liten eller ingen offentlig insyn i och små påverkningsmöjlighet på verksamheten. Man har avsagt sig lite av den representativa demokratin.

Vi undertecknade yrkar på

  • att SFP:s förtroendevalda i arbetar för ett fungerande samarbete mellan det allmänna och det lokala näringslivet
  • att SFP:s förtroendevalda skall verka för att det allmänna skall koncentrera sig på sköta de uppgifter de är satta att sköta och inte konkurrera med näringslivet
  • att SFP:s förtroendevalda skall verka för skattefinansierad verksamhet så lite som möjligt konkurrerar med privatfinansierad verksamhet.

Kjell J Wennström, SFP i Åbo
Michael Lindholm, SFP i Åbo

Partistyrelsens utlåtande:

Som motionärerna framhåller så kan det uppstå problem ifall det offentliga börjar konkurrera med det privata. Ett kommunalt affärsverk kan grundas för att sköta kommunala uppdrag på ett företagsmässigt sätt. Ett affärsverk skall specifikt fungera som en kommunal serviceproducent. Typiska kommunala affärsverk är vattenverk och ofta kommunernas hamnar. Det kan också handla om ett sätt att organisera produktionen av kommunens basservice.

Många gånger kan en bolagisering av en kommunal serviceproduktion vara klok, som exempelvis då det gäller kommunala vattenverk. På det här sättet håller man den verksamheten avskild från t.ex. basservicen och den verksamheten hålls som en skild resultatenhet.

Men det är inte önskvärt att kommunerna skall börja konkurrera med den privata marknaden genom sina affärsverk. Det här svedvrider konkurrensen och skulle vara en olycklig utveckling. Kommunerna får inte idka affärsverksamhet genom sina affärsverk med endart avsikten att få vinst utan det måste vara fråga om att producera service för sina invånare. Ifall affärsverket sedan t.ex. säljer tillfällig överkapacitet så skall det här ske till marknadspris utan att dumpa priserna.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att Svenska folkpartiets förtroendevalda skall verka för ett fungerande samarbete mellan det allmänna och näringslivet
  • att Svenska folkpartiet skall verka för att det offentliga inte konkurrerar på ett osunt sätt med det privata näringslivet.