Motion 28 – Reflexväst i motorfordon

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP i regeringen ska arbeta för att man i samband med revideringen av vägtrafiklagen skall göra det obligatoriskt att ha reflexvästar tillgängliga i bilar
  • att trafikskyddsorganisationerna uppmanas genomföra kampanjer för att befrämja användandet av reflexvästar

Behandling

Reflexväst i motorfordon

Trafiksäkerheten ökas med otaliga åtgärder och bestämmelser. Trots det inträffar ett stort antal trafikolyckor årligen. Enligt statistiken för år 2011 skedde det 5,4 dödsolyckor/1000000 invånare i Finland, vilket är betydligt fler än i de övriga nordiska länderna. En stor del av biltrafiken i landet sker under den mörka tiden på dygnet, särskilt yrkestrafiken och trafiken mellan hem och arbetsplats. Även då dödsfall kan undvikas i själva olycksögonblicket uppstår en ny risk då förare eller passagerare stiger ur fordonet för att uppskatta följderna av olyckan. Det torde inte finnas någon statistik över hur många personer som i det skedet blivit påkörda av senare kommande fordon som t.ex. på grund av mörkret inte observerats. För att minska risken för sådana olyckor har man i många länder infört obligatorisk reflexväst i motorfordon i bl.a. Belgien, Bulgarien, Frankrike, Italien, Kroatien, Luxemburg, Norge, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Ungern och Österrike. Också i Sverige diskuteras ett motsvarande förslag.

Reflexvästar finns att köpa i ett otal olika utföranden och priset håller sig vanligen mellan 20 och 50 euro. Det finns väl inte någon orsak till att Finland också i denna fråga skall höra till de sista länder som förstår att införa en sådan billig säkerhetsåtgärd, som också kan höja medvetandet om riskerna att stiga ur bilen i mörkret mitt i trafiken – ett medvetande som är nödvändigt för att föraren också skulle ta västen i bruk.

SFP i Alberga föreslår

  • att det skulle göras obligatoriskt att i varje motorfordon ha en reflexväst.

 

Esbo 27.3.2013

Martin Gripenberg              Naimat Asapova                  Markus Söderman

John-Eric Söderman           Eeva Hæggström                 Stig Kankkonen

Katarina Hellsten-Palomäki

 

Partistyrelsens svar

Enligt Trafikskyddets uppgifter har antalet fotgängare som dör i trafiken halverats under de senaste tio åren. Under samma tidsperiod har antalet fotgängare som skadas i trafiken minskat med en fjärdedel.

Nästan hälften av alla trafikolyckor med dödlig utgång sker när det skymmer eller är mörkt. År 2011 utredde kommissionerna för undersökning av trafikolyckor tjugo dylika olyckor. Av de förolyckade hade endast en fjärdedel använt reflex. Uppskattningsvis sex personers liv hade kunnat räddas om de använt reflex.

Enligt vägtrafiklagens §42 ska gående som under mörker rör sig på väg i allmänhet använda vederbörlig reflex. Användandet av reflex har ökat under de senaste åren. Trots det visar Trafikskyddets uppgifter att det fortfarande bara är ungefär 50 procent av fotgängarna som använder reflex när de rör sig i skymning eller mörker.

Reflexväst är ett mycket effektivt sätt att synas i trafiken. Som motionärerna även konstaterar, kräver redan flera europeiska länder att det finns en reflexväst i bilen. Om man stiger ur bilen ut på en trafikerad väg, till exempel vid motorstopp eller punktering, ska man sätta på sig västen.

I december 2012 fattade regeringen ett principbeslut om förbättring av säkerheten i vägtrafiken. Principbeslutet består av tio åtgärder som ska leda till en säkrare vägtrafik. Bland annat beslöt man inleda arbetet med att totalrevidera vägtrafiklagen. I reformen kommer man att beakta frågor som berör cyklisters och fotgängares säkerhet.

I samband med att man ser över vägtrafiklagen finns det alltså en möjlighet att samtidigt överväga ändamålsenligheten med att göra reflexvästar obligatoriska i motorfordon.

 

Partistyrelsen föreslår

att       SFP i regeringen ska arbeta för att man i samband med revideringen av vägtrafiklagen det obligatoriskt att ha reflexvästar tillgängliga i motorfordon

att       trafikskyddsorganisationerna uppmanas genomföra kampanjer för att befrämja användandet av reflexvästar

 

Partifullmäktiges utlåtande:

Partifullmäktige omfattar partistyrelsens uppdaterade beslutsförslag.