Motion 19 – Automatiserad trafik och självkörande bilar

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att självgående bilar ges möjligheter att fungera efterhand som tekniken utvecklas

Behandling

Finland är en del av den globala världen som för tillfället upplever en radikal teknologisk förändring. Denna förändring som sker i allt snabbare takt påverkar vår kultur och politik. Ifall Finland vill upprätthålla den nivå av välfärd vi vant oss vid måste vi acceptera förändring.

Denna motion blickar framåt och inser att framtiden är full av möjligheter! Vårt samhälle blir allt mera automatiserat och digitaliserat. Det har lett bl.a. till att människor i allt högre grad flyttar in till städer. Enligt FNs prognos (United Nations (2014): “World’s population increasingly urban with more than half living in urban areas” kommer 66 procent eller ca sex miljarder människor att bo i städer år 2040 och i utvecklade länder kan man prata om 85 procent. FN kräver i sin rapport att beslutfattare börjar förbereda sig bättre för denna förändring. Trafis undersökningsrapport (Trafi 2015): “Automaation lisääntymisen vaikutukset tieliikenteessä” ger motsvarande rekommendationer och anser att mer automatiserad trafik är en önskvärd utveckling.

En stor utmaning som urbanisering orsakar är allt växande mängd trafik: antalet bilar växer i relation till antal invånare. En lösning som radikalt skulle minska på trafiken skulle vara självkörande bilar. Enligt vissa prognoser kunde man minska antalet bilar med hela 90 procent om självkörande bilar skulle ta över våra vägar. Medborgarna skulle inte längre behöva äga en bil. Alla kunde beställa en bil i stil med Uber, men bilar skulle röra sig utan chaufför. Hastigheterna kunde höjas speciellt på motorvägar. I bilar kunde människor arbeta, läsa eller på något annat sätt använda tiden bättre än att sitta bakom ratten. Enligt beräkningar står en vanlig bil i parkeringsrutan ungefär 96 procent av tiden som bilen är i bruk. Självkörande bilar kunde vara i rörelse i praktiken hela tiden. Dessutom kunde självkörande bilar vara elbilar och det skulle ha en positiv inverkan på miljön. Allt utrymme som nu är i användning för att lagra våra bilar kunde användas på något annat sätt. Staden skulle bli allt mera levande.

Självkörande bilar kunde användas även utanför städer och med tanke på våra långa avstånd kunde man radikalt minska på antalet olyckor. En stor del av olyckor sker p.g.a. mänskliga misstag som inte längre skulle ske i och med självkörande bilar.
Självkörande bilar utvecklas i mycket snabb takt och det är fullständigt möjligt att självkörande bilar tar över marknaden redan under 2030-talet. Nu kan vi välja: ska vi vara för den här utvecklingen eller inte. Om Finland inte är det kan man vara säker att något annat land är det. T.ex. Hufvudstadsbladet skrev (11.3.2016) om Göteborg stads ambitioner att fungera som pilotstad för självkörande bilar. Ifall vi nu accepterar utvecklingen och inse vart världen är på väg kan vi börja arbeta aktivt för att förändra vår lagstiftning, politik och framförallt kultur.

SFP i Munksnejden uppmanar Svenska folkpartiet att aktivt börja driva en politik vars långsiktiga mål är att Finland ska bli det första landet i världen där självkörande bilar är i bruk i hela riket och där människan inte längre får köra bil.

Källor:
United Nations (2014): “World’s population increasingly urban with more than half living in urban areas” http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization…
Trafi (2015): “Automaation lisääntymisen vaikutukset tieliikenteessä” http://www.trafi.fi/filebank/a/1421850491/c57dad45a028a573735b6850e24c89… Helsingin Sanomat, 21.3.2016, http://www.hs.fi/autot/a1458530805119?ref=hs-prio-4-1
10.7.2015, http://www.hs.fi/kaupunki/a1436415174140
HBL: 11.3.2016, https://www.hbl.fi/artikel/lilla-sverige-vill-vara-stort-inom-forarlosa-

SFP i Munksnejden föreslår att

  • SFP är positivt inställt till självkörande bilar och ser stor potential i automatiserad trafik.
  • SFP driver en aktiv politik – lokalt och nationellt – för att Finland ska bli första landet i hela världen där människan inte längre får köra en bil.”

SFP i Munksnejden
Lotte Granberg-Haakana, Jaan Siitonen

Partifullmäktiges svar

Det är lätt att konstatera att all teknisk utveckling känns ovan innan den plötsligt är en del av ens vardag. Man kan precis som motionärerna lyfter upp konstatera att det skett betydande utveckling när det gäller självkörande fordon. Ingenting tyder på att utvecklingen skulle stanna av, snarare accelererar i takt med att datorers förmåga att hantera oförutsedda situationer blir bättre. Även tunga transporter på våra landsvägar kan dra nytta av automatiserade bilar. Flera försök genomförs, och nyligen genomfördes resor där sex grupper långtradare anlände till Maasvlakte, Rotterdam i Nederländerna efter en över 1000 kilometer självstyrd resa. Chaufförerna som fanns med övervakade bara att allt gick bra. Framtiden kan vara här tidigare än vi tror. Samtidigt ser många det som en njutning att själv köra sin bil, så motionärernas önskan om att ett körförbud för människor känns väldigt drastiskt.

Finland har lett den tekniska utvecklingen när det gäller mobiltelefoni. Ända fram till att smarttelefonen slog igenom i och med den första iPhone modellen var det i Finland som mycket av innovationerna skedde. Inte minst det sätt på vilket mobiltelefonindustrin förändrades mycket snabbt, borde få oss alla att inse att det gäller att vara långt framme när det gäller teknisk utveckling och inte luta sig tillbaka och låta andra springa förbi. Med det i minnet är det lätt att hålla med motionärernas avsikter. När det gäller trafik finns det givetvis många aspekter som har med människors säkerhet att göra som även behöver tas i beaktande. Att rusa in i något som ännu behöver utvecklas är inte rätt.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att självgående bilar ges möjligheter att fungera efterhand som tekniken utvecklas