Motion 23 – Fjärrtåg mellan Åbo och Helsingfors bör stanna vid Esbo station

Beslut

Partidagen beslöt att SFP genom sina representanter i riksdagen, VR:s förvaltningsråd och övriga organ och arbetar för

  • att tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo planeras så att den även smidigt betjänar resenärer på orter som Esbo och Kyrkslätt

Behandling

I oktober 2015 beslöt VR, att fjärrtågen mellan Helsingfors och Åbo i framtiden endast skulle stanna i Alberga, i stället för Esbo station. Stationen i Esbo är i gott skick och lättillgänglig även för personer med funktionshinder. Vid stationen finns rikligt med anslutningstrafik. Byte till både regionaltrafik och t.ex. bussar mot flygfältet, har lyckats smidigt. Resetiden från Esbo centrum till Åbo via Alberga är betydligt längre i och med, att man nu måste börja med att resa i fel riktning.

När det gäller fjärrtrafiken till Åbo användes Esbo station flitigt förutom av invånarna i Esbo centrum, också av personer som bor i Stor-Köklax och Norra Esbo. Sammanlagt har dessa stadsdelar ca 61500 invånare. Invånarantalet förväntas öka med ca 3000 år 2017. Mellersta och Norra Esbo hör till de stadsdelar, som förväntas växa kraftigast inom de närmaste åren.

Denna försämring av kollektivtrafiken leder till, att allt fler resenärer blir tvungna att ta bilen i stället för tåget.

SFP i Esbo föreslår därför att SFP ska arbeta för

  • att tåg mellan Helsingfors och Åbo i framtiden också stannar på Esbo station

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Esbo

Partifullmäktiges svar

Fungerande kommunikationer är en förutsättning för ett levande, konkurrenskraftigt samhälle. I ett land med ställvis långa avstånd behövs ett heltäckande nätverk av såväl person- som godstrafik samt goda allmänna kommunikationer. Genom god mark- och trafikplanering samt en utvecklad kollektivtrafik kan trafikbehovet anpassas till de krav och utmaningar som en hållbar ekologisk utveckling ställer.

Svenska folkpartiet lyfte även upp frågan i sitt riksdagsvalsprogram år 2015 där vi vill utveckla en konkurrenskraftig och smidig kollektivtrafik i storstäderna utgående från rälsbundna lösningar. Regeringens och VR:s lösningar är inte i linje med våra värderingar när man gör det svårt för personer i huvudstadsregionen att resa kollektivt. Det är heller inte vettigt att först vara tvungen att åka åt fel håll speciellt inte när det redan finns en fungerande station med ett tillräckligt brett befolkningsunderlag. Frågan innehåller också en viktig miljöaspekt som motionären också lyfter upp i och med att resenärerna blir tvungna att ta bil istället och man kan fråga sig hur hållbart egentligen det är. Med dessa motiveringar stöder vi motionärens tankar

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP genom sina representanter i riksdagen, VR:s förvaltningsråd och övriga organ och arbetar för

  • att tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo planeras så att den även smidigt betjänar resenärer på orter som Esbo och Kyrkslätt