Motion 9 – Studerandes inkomster ska inte inverka på studiestödet

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

– att årsinkomstgränserna för studiestödet höjs med 50%, och på sikt slopas
– att studiepenningens belopp höjs till den nivån den var före regeringen Sipiläs nedskärningar

Behandling

Studiestödet idag:
Studerande som anhåller om studiestöd underkastas en inkomstprövning av de egna inkomsterna för hela kalenderåret. Årsinkomstgränsen är personlig och grundar sig på det antal stödmånader som man använt. För varje månad med studiepenning eller bostadstillägg får en studerande ha i genomsnitt 660 euro i inkomster och för varje månad utan stöd 1970 euro. Om man t.ex. har nio stödmånader är årsinkomstgränsen 11850 euro. Man kan ha inkomster som uppgår till årsinkomstgränsens belopp när som helst under kalenderåret. Studiepenningen beror på ålder, typ av studier, civiltillstånd och underhållsskyldighet samt om man bor självständigt eller hos förälder. Bostadstillägg på max. 252 euro beviljas endast för studiemånaderna och endast för en sådan bostad som är lämpligt belägen med tanke på studierna.

Studiestödet fr.o.m 1.8.2017:

  • Förenhetligas studiepenningens belopp för högskolestuderande med studiepenningens belopp för studerande på andra stadiet (högst 250,28 euro/månad). Även grunderna för beviljande av studiepenning berörs.
  • De studerande som bor på hyra i Finland börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget.
  • Studielånsbeloppet stiger för alla studerande. Statsgarantin för studielån berörs av ett flertal förändringar.

Det månatliga stödet för en studerande med små inkomster som bor ensam på hyra utgörs av studiepenningen på cirka 250 euro, studielånet på 650 euro och bostadsbidraget på 275–405 euro beroende på den studerandes boendekommun. Studiestödets och bostadsbidragets sammanlagda belopp från och med 1.8.2017 är alltså 1 175–1 305 euro/månad. Före ändringarna är studiestödets maximibelopp för studerande i Finland 850–940 euro/månad.

Studiestödet består till väsentliga delar av lån. Även efter ändringarna 1.8.2017 är studerande underkastade ovannämnda inkomstprövning. Årsinkomstgränsen som gäller vid inkomstkontrollen i samband med studiestöd höjs visserligen vid ingången av 2018. Höjningens storlek grundar sig på löneutvecklingen och uppgifter om de nya inkomstgränserna är tillgängliga i slutet av 2017. Studerande är inte jämställda med med pensionärer. Från 1.1.2017 har partiellt eller på heltid pensionerade fått förtjäna hur mycket som helst utan att bruttopensionen minskar.

Vi föreslår därför att SFP ska arbeta för

  • att slopa inkomstprövningen av de egna inkomsterna för studerande som anhåller om studiestöd .

SFP i Esbo

Partifullmäktiges svar:

Svenska folkpartiet har arbetat för de studerandes situation, och presenterat konkreta förslag för förbättringar. Det är idag inte möjligt att klara sig på studiestöd och studielån i flera delar av Finland, och inkomster utöver detta är nödvändiga. För många är det enda sättet att arbeta vid sidan av studierna.

Studiestödets inkomstgränser höjdes senast 2008 från 550 euro till 660 euro per stödmånad. Inkomstgränserna orsakar bekymmer för många, som måste betala tillbaka sitt stöd ifall de förtjänat lite för mycket eller helt och hållet väljer att sluta arbeta då de kommit upp till inkomstgränsen. Den straffränta som uppbärs då studiestödet ska återbetalas är helt oskälig. Årligen används ett stort antal arbetstimmar till studiestödets återbetalningsbyråkrati, vilket rimmar illa med regeringens normtalko. Straffräntan som uppbärs då studiestödet ska återbetalas ifall någon gått över inkomstgränsen ligger på 15 %.

Arbete inom den egna branschen antingen genom vanligt arbete eller praktik är dessutom värdefullt för den personliga erfarenheten, utvecklingen samt förberedande inför tiden efter fullföljd examen. Även arbete inom annan bransch under studietiden är av värde. Det ger dels den studerande en mer stabil personlig ekonomisk bas och samhället skatteintäkter. Det ska alltid löna sig att arbeta, det är en grundläggande princip vi inte ska tumma på.

I svenska riksdagsgruppens skuggbudget föreslås att inkomstgränserna för studiestödet höjs med 50%. Den målsättningen bör vi fortsätta arbeta för.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att inkomstgränserna för studiestödet höjs med 50%, och på sikt slopas