Motion 15 – Bemötande av individer

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att sexualundervisning med betoning på bemötande av individer och respekt till medmänniskan ska inledas redan i första årskursen i lågstadiet och anpassas till barnets ålder
  • att undervisningspersonalen får stöd och material för att utföra undervisningen

Behandling

Diskussionen om sexuella trakasserier och bemötande av andra individer har trappats upp efter höstens me too-kampanj såväl i Finland som i resten av världen. Den senaste skolhälsoenkäten (THL) för sin del visar att hela sju procent av eleverna i årskurs fem och sex, och nästan en tredjedel av flickorna i de högre årskurserna och i andra stadiet upplevt sexuella trakasserier. För att råda bot på trakasserier samt öka jämställdheten könen och individer emellan i samhället anser Svensk Ungdom att sexualundervisning borde införas i lågstadiet med fokus på bemötande av individer och respekt för andra människor.

Då man hör ordet sexualkunskap tänker man kanske på könsorgan och sex, men sexualkunskap är mycket mera än bara det. Det handlar om hur man bemöter andra med respekt. Riksförbundet för sexuell upplysning i Sverige (RFSU) talar om att alla barn föds med en sexualitet, och en nyfikenhet på sig själv och på andra individer. I Sverige har man utarbetat material till förskolebarn och lågstadier som ska stöda denna nyfikenhet och utveckla den till en form av respekt. Detta har lett till en form av sexualkunskap som inleds redan under förskolan och första årskursen i lågstadiet.

Syftet är att läraren ska få det stöd och material hen behöver för att utföra undervisningen. Genom detta betonas hur viktigt det är att redan i ett tidigt skede tala om sexuell hälsa och hur man bemöter andra individer med respekt. Man skulle i undervisningen ta upp frågor om integritet, sexuell integritet och bemötande av andra individer. Denna typ av undervisning ska öka jämlikheten mellan könen och individer i samhället. WHO och RFSU delar båda åsikten om att detta skulle främja välmående hos individer. SU tror att denna typ av undervisning kan förebygga mobbning och trakasserier i skolmiljö. Det här leder förhoppningsvis till att man även börjar värna om sina medmänniskor och förebygga trakasserier i allt större utsträckning.

Att-sats

Svensk Ungdom vill:

  • att sexualkunskapsundervisningen ska inledas redan i första årskursen i lågstadiet.
  • att undervisningen följer Sveriges modell med öppna diskussioner, pedagogiska lekar och gruppaktiviteter, samt att man först och främst lägger tyngd på bemötande av individen och respekt till medmänniskan.

Motionär

Svensk Ungdom

Christoffer Ingo, Förbundsordförande

Benjamin Ellenberg, Förbundssekreterare

Partfullmäktiges svar

För att få bukt med sexuella trakasserier och öka jämställdheten i samhället krävs åtgärder på många olika fronter. Även de åtgärder som motionärerna lyfter fram behöver poängteras. Det är viktigt att i ett tidigt skede lära sig att alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp och att dra gränser och kommunicera om dem till andra.

Sexualitet är en väsentlig del av människan under hela ens livstid, också hos barn, precis som motionärerna påpekar. I varje ålders- och utvecklingsfas uppkommer olika frågor och beteenden. Sexualundervisningen bör därför ta i beaktande barn och ungas ålder och utvecklingsstadium och anpassa undervisningen därefter. Undervisningen ska sträva till att utveckla barns förståelse och kroppsbild och samtidigt stärka självförtroendet.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

  • att sexualundervisning med betoning på bemötande av individer och respekt till medmänniskan ska inledas redan i första årskursen i lågstadiet och anpassas till barnets ålder
  • att undervisningspersonalen får stöd och material för att utföra undervisningen