Motion 29 – Tvåspråkig integration

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att invandrare i tvåspråkiga kommuner får tillräcklig information om integrationsmöjligheter på svenska
  • att invandrare själva kan välja vilket språk de integreras på
  • att det erbjuds integrationstjänster och språkundervisning på de båda inhemska språken

 

Behandling

Att starta ett nytt liv i ett okänt land är inte alltid lätt. Många gånger saknas en djupare insikt om hur saker och ting fungerar i det nya landet. I många fall så kommer beslut som görs tidigt vid ankomsten att forma individens resterande liv i landet. Ett sådant beslut är att lära sig landets språk och dessvärre är informationen ofta bristfällig vid tidpunkten då en invandrare förväntas välja integrationsspråk.

Valet av integrationsspråk bör göras när individen själv besitter någorlunda kunskaper om vardera språk, för att på egen hand bättre kunna avgöra vad som passar dennes situation. Ingen lär sig bättre än den som av fri vilja söker kunskap. Vissa situationer kan idag uppstå där tjänstemän, snarare än eleven, indirekt väljer dennes integrationsspråk.

Jag tror att det bästa vore om alla individer boende i tvåspråkiga kommuner fick en tvåspråkig introduktionskurs innan denne bestämmer sig för ett av språken. Det skulle ge individen en bättre chans att känna att denne gör ett aktivt och förberett val i sin integration utifrån sina personliga förutsättningar.

Att-sats

Att tvåspråkiga kommuner erbjuder en introduktionskurs till båda inhemska språken innan eleven måste välja språk.

Motionär

Simon Ahlkvist

SFP i Vasa

Partifullmäktiges svar

En fungerande, människonära och effektiv integration är nyckeln till att börja ett gott liv i ett nytt land. Enligt lagen ska nyanlända erbjudas integration på svenska eller finska. För att etableras i tvåspråkiga kommuner är kunskaper i båda inhemska språken viktiga.

Enligt regeringsprogrammet ska aktiv integration av invandrare i det finländska samhället stärkas, effektiveras och påskyndas. Regeringen vill också att de integrationsfrämjande tjänsternas kvalitet, förpliktande karaktär och effekt ska förbättras på båda nationalspråken. Genom att stärka invandrares språkkunskaper och yrkesfärdigheter hjälper vi dem att snabbare etableras i arbetslivet och i det finländska samhället i allmänhet.

Bland annat har Åbo Akademi undersökt hur invandrare integreras i Finland. Man har bland annat undersökt varför nyanlända väljer att integreras på finska eller svenska. Undersökningar visar att det ingalunda är självklart att det erbjuds integrationskurser på svenska trots att svenskan är majoritetsspråk på orten. Närpes i Österbotten utgör ett undantag från övriga orter i Svenskfinland, där har man en lång erfarenhet av att framgångsrikt integrera invandrare på svenska.

Därför är det, som motionären påpekar, viktigt att invandrare får information om språksituationen och möjligheterna att integreras också på svenska i Finland. Det borde också vara möjligt för en nyinflyttad att lära sig både svenska och finska.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att invandrare i tvåspråkiga kommuner får tillräcklig information om integrationsmöjligheter på svenska
  • att invandrare själva kan välja vilket språk de integreras på
  • att det erbjuds integrationstjänster och språkundervisning på de båda inhemska språken