Motion 1 – Företagande som bisyssla måste göras enklare för arbetslösa

Beslut

SFP arbetar för:

  • att SFP i riksdag och regering arbetar för en reform av arbetslöshetsskyddet så att den motsvarar dagens arbetsliv, och ensamföretagarnas situation.
  • att SFP i riksdag och regering arbetar för att göra företagande som bisyssla enklare för arbetslösa och att man som arbetssökande får klarare definitioner på vilka kriterier som ska uppfyllas för  företagande som bisyssla
  • att webbtjänsterna som idag bl.a. upprätthålls av TE-tjänsterna är lättillgängliga och tydliga med tanke på exempelvis företagande som bisyssla för arbetslösa.

Behandling

I dagsläge finns det många företag som gör sin business på att hjälpa folk med sk. lättföretagande (kevytyrittäjyys), genom att erbjuda faktureringstjänster etc. Det finns många fördelar med ett sådant arrangemang om du är studerande eller i arbetslivet. Det är ett sätt för arbetstagare att identifiera sitt kunnande och vilket marknadsvärde det kunnandet har.

Lätt-företagande är dock ett koncept som den finska lagen inte känner till. Det finns bara företagande som huvudsyssla och som bisyssla.

Företagande som bisyssla är något som Företagarna i Finland rf skriver om som ett sätt att prova på företagande på ett säkert sätt, vid sidan om heltidsjobb eller studier. Det finns intill noll exempel på arbetslösa som företagare som bisyssla, närmast skräckhistorier om hur man gått miste om allt stöd p.g.a. tre timmar jobb i veckan.

Som arbetslös finns det få incitament att prova på företagande. Som företagare på heltid faller du av arbetslöshetsskyddet direkt, som företagare som bisyssla får du behålla ditt stöd. Är du arbetslös görs beslutet på ifall du är företagare på heltid eller inte av TE-tjänsternas tjänstemän.

Företagande som bisyssla utan handelsnamn (lättföretagande) kan vara ett alternativ som gör företagande mer attraktivt. Som arbetslös finns det incitament att prova på lättföretagande eftersom det kräver nästan inga investeringar och är en chans att tjäna pengar, men situationen är inte direkt enkel. Är du arbetslös och hoppar på lättföretagar-tåget utan att informera TE-tjänsterna först är du illa ute.

Hur inleder du en bisyssla som arbetslös? Och vad innebär det?

På hemsidan www.suomi.fi står följande om lättföretagande:

“Som lättföretagare betraktas du i allmänheten som löntagare i beskattningen och bokföringen, men som företagare i ärenden som rör pension och utkomstskydd för arbetslösa. “

På TE-tjänsternas hemsidor står det följande om utkomstskydd för företagare:

“Du är inte berättigad till arbetslöshetsförmån om du sysselsätter dig som företagare eller eget arbete på heltid. Din sysselsättning betraktas som huvudsyssla om den arbetsmängd som din företagsverksamhet eller eget arbete kräver är så stor att du inte kan ta emot heltidsarbete.”

“Om du startar en ny företagsverksamhet (…) medan du är arbetslös, utreds inte under de fyra första månaderna om din företagsverksamhet (…) är huvud- eller bisyssla. Efter fyra månader bedöms det om din företagsverksamhet (…) är huvud- eller bisyssla.”

“Bedömningen bygger på information om företagsverksamhetens eller det egna arbetets verkliga arbetsmängd under de fyra första månaderna. Om ingen annan information om arbetsmängden kan fås, kan din egen utredning om arbetsmängden användas som grund.”

“Småskalig eller kortvarig företagsverksamhet kan utövas med stöd av arbetslöshetsskydd.”

“Om du sysselsätter dig med arbete i uppdragsförhållande i högst två veckor bevaras i regel din rätt till arbetslöshetsförmån. Din inkomst från företagsverksamheten anpassas till arbetslöshetsförmånen.“

På basen av den information som finns tillgänglig finns det en klar definition på vad som konstituerar kortvarig företagsverksamhet men inte på vad som konstituerar småskalig företagsverksamhet. Och det är här som problemet ligger.

I hänvisning till texten ovan definieras företagande som huvudsyssla av att man är hindrad från att ta emot heltidsarbete. Var går gränsen för vilken arbetsmängd som hindrar en från att ta emot heltidsarbete? Det är något som tjänstemännen på TE-tjänsterna avgör från fall till fall.

Avsaknaden av information skapar osäkerhet och incitament för oärlighet. Ifall det inte finns klartext på vad som utgör småskalig verksamhet vågar man inte försöka. Att stödja företagande som bisyssla kan vara ett första steg i att öka på företagsamhet i samhället.

Att-sats

Därför yrkar vi på att SFP arbetar för:

  • Att SFP i riksdag och regering arbetar för en reform av arbetslöshetsskyddet så att det motsvarar nutidens arbetslivs olika former.

  • Att SFP i riksdag och regering arbetar för att göra företagande som bisyssla enklare för arbetslösa och att man som arbetssökande får klarare definitioner på vad som konstituerar företagande som bisyssla.

  • Att man ser över lagstiftningen angående företagande som bisyssla och att det förnyas så att den möjliggör flexibilitet mellan övergången från arbetstagare och arbetssökande och vice versa.

Motionär

Helen Honkasaari

Sonja Rosenqvist

Markus Blomquist

Partifullmäktiges svar

Motionärerna är ute i angeläget ärende. SFP är partiet som stöder företagsamhet och också uppmuntrar  till företagsamhet. Ett sätt att göra det är genom  att ge arbetslösa möjligheten att prova på företagande istället för arbetslöshet utan att mista sin arbetslöshetsförmån. Frågan som motionärerna lyfter upp är något som redan nämns i SFP:s program gällande arbetsliv och företagsamhet och är därmed en problematik som partiet redan jobbar för att korrigera.

Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Andelen löntagare med ett fast anställnings- eller tjänsteförhållande minskar samtidigt som frilansare och enmansföretagare ökar. Av alla företagare är andelen enmansföretagare idag två tredjedelar.

Det vittnar om att en större del av arbetet som tidigare utfördes av löntagare sköts idag av ensamföretagare och frilansare. Därför är det viktigt att se till att näringsidkarnas socialskydd inte är sämre än löntagarnas. I gränszonen mellan företagande och lönearbete finns också falluckor gällande arbetslöshetsskyddet. Om en löntagare blir arbetslös och samtidigt idkar småskalig näringsverksamhet kan arbetslöshetsersättningen bli betydligt nedsatt.

Tröskeln för att bli företagare är fortsättningsvis för hög. I dagens läge försämras en persons socialskydd för mycket om han eller hon, från att ha varit anställd, blir företagare. Trots att företagarnas socialskydd har förbättrats en del under de senaste åren finns det mycket att göra innan företagarens situation motsvarar löntagarens. Förbättringar i företagarens sociala trygghet behövs ännu då det gäller ersättning vid sjukdom, föräldraskap, arbetslöshetsskydd och pension.

Helt som motionären nämner så är det så att bedömningen görs från fall till fall gällande arbetslöshetsersättningen. Enligt FPA:s sidor gäller följande:
En arbetslös person som inleder företagsverksamhet under arbetslöshetstiden kan få arbetslöshetsförmåner i 4 månader utan att företagsverksamheten hindrar det.

När det gått 4 månader sedan företagsverksamheten inleddes gör TE-tjänster en bedömning av huruvida företagsverksamheten är en huvud- eller bisyssla. TE-tjänsternas och andra till företagarna riktade webbplatser måste också vara lättillgängliga och tydliga, så att den som vill ha information om företagande lätt hittar rätt information.

Inkomsterna från företagsverksamheten samordnas med arbetslöshetsförmånen, dvs. inkomsterna minskar arbetslöshetsförmånens belopp. Inkomsterna från företagsverksamheten ska meddelas i anmälan om arbetslöshetstid.

I partiets verksamhet har behovet av en reform av arbetslöshetsskyddet lyfts upp flera gånger och det är en fråga som partiet jobbar för. Det behövs också en större helhetsbedömning över hela arbetsmarknaden då vi ser att det sker drastiska ändringar i hur jobb utförs bland annat i plattsformsekonomin, där kunder och tjänsteleverantörer möts i en digital plattform, t.ex en app eller webbsida.

Dessa frågor lyfts också upp som mål i regeringsprogrammet där målet är att Finland har världens bästa arbetsliv.