SFP kräver att välfärdsområdena ska följa lagen

När ansvaret för social- och hälsovården från och med årsskiftet flyttar från kommunerna till välfärdsområdena upplöses också Kårkulla samkommun som producerar stödtjänster för personer med funktionsnedsättning och krävande specialomsorgstjänster på svenska. I ett förslag som presenterats av den nyländska arbetsgruppen Kepa Uusimaa föreslås att både den finsk- och svenskspråkiga medicinska expertisen för krävande specialomsorgstjänster centreras till HUS-sammanslutning. Svenska folkpartiet (SFP) motsätter sig förslaget i en skrivelse som lämnats in till de tvåspråkiga välfärdsområdena och Helsingfors stad.

– Vi motsätter oss förslaget att centrera den svenskspråkiga medicinska expertisen till HUS, eftersom en sådan åtgärd skulle leda till att de svenskspråkiga expertteam som idag arbetar vid Kårkulla samkommun skulle upplösas. Förslaget är också lagstridigt. SFP vill att expertteamen, som idag fungerar inom Kårkulla, också efter årsskiftet när de enskilda sakkunniga övergår till välfärdsområdena kan fortsätta sitt samarbete i sin nuvarande form, där både rådgivning och medicinsk expertis ingår. Det är också precis det här som vi avsett i den nya social- och hälsovårdslagen. Där föreskrivs att de tvåspråkiga välfärdsområdena ska göra upp samarbetsavtal om nödvändiga tjänster på svenska som de behöver köpa av varandra, säger Veronica Rehn-Kivi, riksdagsledamot och styrelsemedlem i Västra Nylands välfärdsområde. 

När den nya social- och hälsovårdslagen bereddes jobbade SFP hårt för att särdragen i den svenskspråkiga vården skulle beaktas och de språkliga rättigheterna skulle tillgodoses. Syftet med samarbetsavtalen mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena är att tillgodose de språkliga rättigheterna. 

– Den svenskspråkiga expertisen är begränsad och kräver därför särskilda lösningar för att den ska vara tillgänglig för de personer som behöver den. Vi vill betona att den lösning som görs inom den svenskspråkiga vården bör beakta de särdrag som finns inom vården och stödtjänsterna på svenska för personer med funktionsnedsättning. När det nu presenteras ett förslag som går totalt emot det som lagen avsett att trygga, måste vi agera, säger Sandra Bergqvist, riksdagsledamot och SFP:s viceordförande.  

SFP förutsätter att beredningen i välfärdsområdena följer det som lagen föreskriver om ordnande av social- och hälsovård. 

– Vi vill att beslutsfattarna i de tvåspråkiga välfärdsområdena ska få ta ställning till den s.k. Kårkulla-frågan i rask takt och att beredningen kan fortsätta i enlighet med den befintliga lagstiftningen. Därför har SFP lämnat in en skrivelse till de tvåspråkiga välfärdsområdena och Helsingfors stad, där vi för fram vår ståndpunkt i den här frågan, säger Henrik Wickström, SFP:s viceordförande och gruppordförande för SFP i Västra Nylands välfärdsområde.  

– Vi är oroliga för den osäkerhet som nu finns bland klienter, anhöriga och personal. Nu krävs det tydliga besked om hur den här viktiga vården och stödtjänsterna på svenska ska arrangeras, avslutar Wickström.

SFP:s ställningstagande(PDF)

Sandra Högström koordinator för välfärdsområdet Österbotten och Mellersta Österbotten

Sandra Högström har börjat som SFP:s koordinator för välfärdsområdet Österbotten och Mellersta Österbotten. Högström kommer att koordinera SFP:s verksamhet i välfärdsområdena.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland nominerade de första riksdagsvalskandidaterna

På fredagens extra kretsmöte nominerade SFP i Egentliga Finland tre kandidater inför riksdagsvalet 2023.

Läs följande artikel