Motion 19 – Ansvaret under föräldraledigheten ska delas jämt mellan båda föräldrarna

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet skall arbeta för:

  • att utbildning om jämställdhet i hemmet och om olika familjemodeller inkluderas i hälsokunskaps- och sexualundervisningen i grundskolans högre klasser och i andra stadiet.
  • att arbetet för en reform av föräldraledigheten enligt 6+6+6 modellen fortsätter.
  • att Finland inför en modell där alla arbetsgivare delar på föräldraledighets-kostnaderna.

Behandling

För att komma åt löneskillnaderna mellan kvinnor och män bör man som första åtgärd dela föräldraledigheten jämt mellan båda föräldrarna så att inte kvinnor p.g.a. detta blir efter i löneutvecklingen, speciellt på den privata sektorn. Ett bra steg i rätt rikting är 6+6+6 modellen som SU redan jobbar för.

För barnets utveckling och för föräldrarnas och barnets relation är det ytterst viktigt att båda föräldrarna deltar i uppfostran redan efter födseln. En orsak till att så få familjer utnyttjar möjligheten att dela jämnare på föräldraledigheten är oftast en kostnadsfråga. Den föräldern som tjänar mera och har ett fast jobb brukar automatiskt vara den som inte blir hemma med barnet. Vårt samhälle präglas även fortfarande av attityder som gör det mer naturligt för mamman att stanna hemma.

Ett sätt att förbättra båda föräldrarnas motivation och självkänsla då det kommer till uppfostrandet av barnet skulle vara att inkludera utbildning om familjeliv och uppfostran i hälsokunskapsundervisningen och sexualundervisningen under grundskolans högre klasser och andra stadiets utbildning. Det är ett sätt att tackla könsstereotypa attityder och befrämja ett samhälle där föräldrarna delar på det gemensamma ansvaret för barnet.

Svensk Ungdom anser därför att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

  • att utbildning om familjeliv och uppfostran inkluderas i hälsokunskaps-undervisningen och sexualundervisningen i grundskolans högre klasser och andra stadiet
  • att Finland inför en modell där alla arbetsgivare delar på föräldraledighets-kostnaderna

Partistyrelsens utlåtande

Svenska folkpartiet har konsekvent arbetat för jämlikhet mellan könen bland annat genom att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män genom att båda könen skulle ta ett lika stort ansvar vid föräldraledigheterna. I enlighet med detta har partiets representanter konsekvent arbetat för att den så kallade ”6+6+6 modellen” skulle införas. SFP har varit representerat i den av Social- och hälsovårdsministeriet tillsatta (27.8.2009) arbetsgruppen för föräldraledighet som hade till uppgift att utreda möjligheter till reform av systemet med föräldraledighet. Arbetsgruppens promemoria har publicerats den 11.3.2011. I utredningsarbetet skulle arbetsgruppen beakta regeringsprogrammets (2007-2011) mål om bättre ersättning för de kostnader som arbetsgivaren orsakas av föräldraskap, en jämlikare fördelning av kostnaderna mellan arbetsgivarna i mans- och kvinnodominerade branscher och en ökning av samhällets finansieringsandel. Arbetsgruppen har i sin promemoria utrett behovet att separera finansieringen av föräldraledigheterna från den nuvarande sjukförsäkringens arbets-inkomstförsäkring till en separat föräldraförsäkring. Arbetsgruppen anser i sitt betänkande att det inte nödvändigt att skapa en ny försäkring som administreras separat. Den primära frågan som ska avgöras är inte administrationen av finansieringen, utan hur finansieringsansvaret i framtiden fördelas mellan staten, arbetstagarna och arbetsgivarna och hur arbetsgivarna ersätts för de kostnader som orsakas av föräldraledigheterna. Arbetsgruppen anser att fördelningen av finansieringsansvaret kan genomföras redan inom det nuvarande systemet. Däremot var gruppen inte enig gällande den centrala frågan om hur systemet för föräldraledigheter skall reformeras.

Den skeva fördelningen av föräldraledigheterna hänger främst ihop med att papporna inte tar ledigt. Internationell och nationell forskning visar att enbart en särskild kvot för papporna leder till ett ökat uttag av föräldraledighet från deras sida. Forskningen visar också att uppfattningen att familjens ekonomi avsevärt skulle försämras genom att den förälder som har bättre inkomster är ledig långt är en allmän föreställning som ändå inte är grundad på fakta. Denna fråga kopplar till motionärens första kläm om att motarbeta könsstereotypa attityder och befrämja ett samhälle där föräldrarna delar på det gemensamma ansvaret för barnet.

SFP har därför alla skäl att fortsätta sitt arbete för införande av 6+6+6 modellen, tyngdpunkten ligger ändå inte inom fördelningen mellan arbetsgivare. Det avgörande är besluten inom familjen som bäst kan påverkas genom en egen kvot för papporna. Det främsta argumentet mot 6+6+6 modellen har varit dess kostnader. Det ökade kostnadstrycket uppkommer genom två förändringar, dels genom att nuvarande ledighet avsevärt förlängs och dels genom att pappornas ledigheter vilka i genomsnitt är dyrare förlängs. En ansvarsfull ekonomisk linje kan ändå väl kombineras med principen om en jämn fördelning mellan könen.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter att Svenska folkpartiet skall arbeta för:

  • att utbildning om familjeliv och uppfostran inkluderas i hälsokunskapsundervisningen och sexualundervisningen i grundskolans högre klasser och andra stadiet.
  • att arbetet för en reform av föräldraledigheten enligt 6+6+6 modellen fortsätter
  • att Finland inför en modell där alla arbetsgivare delar på föräldraledighetskostnaderna